Delårsrapport januari-juni 2010

  • Periodens resultat efter skatt ökade med 370 Mkr från 131 Mkr till 501 Mkr, motsvarande
    3:05 kr per aktie (0:80).
  • Före skatt visade Förvaltningen ett resultat om 492 Mkr (279) och Förädlingen 106 Mkr (33).
  • Transaktionsresultatet före skatt uppgick till 96 Mkr (12).
  • Förvaltningsresultatet ökade till 391 Mkr (379) medan hyresintäkterna minskade till 1 025 Mkr
    (1 096) till följd av nettoförsäljning av fastigheter.
  • Soliditeten ökade till 34 procent (32).

 - I linje med årets övergripande målsättning bidrar numera alla våra tre verksamhetsområden till att vi fått en väsentlig resultatförbättring, säger Christian Hermelin, VD för Fabege.

- Hyresmarknaden visar fortsatt positiva tendenser och vi får allt fler och tydligare signaler om ett ökande behov av lokalyta från våra kunder, avslutar Christian Hermelin.

Fabege AB (publ)

Denna information är sådan som Fabege AB (publ) kan vara skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande kl 07.30 den 8 juli 2010.

Fabege AB (publ) är ett av Sveriges ledande fastighetsbolag med inriktning mot kommersiella lokaler och äger fastigheter till ett bokfört värde av 27,8 Mdkr. Fastighetsbeståndet, som är koncentrerat till Stockholmsregionen, har ett hyresvärde på helårsbasis uppgående till 2,2 Mdkr och en uthyrningsbar yta på 1,3 miljoner kvm. Fabege aktien är noterad på Nasdaq OMX Stockholm, Large Cap-segmentet.

Taggar:

Om oss

Fabege är ett fastighetsbolag med fokus på stadsutveckling och kommersiella fastigheter. Vi utvecklar attraktiva och hållbara stadsdelar med moderna kontor, bostäder och ett brett utbud av service - tillsammans med strategiska partners. Både vårt perspektiv och ägande är långsiktigt och vår passion är att skapa rätt förutsättningar för alla som bor, verkar och vistas i våra områden. Vi finns på ett begränsat antal delmarknader med hög tillväxt i Stockholmsområdet. Fabege aktien är noterad på Nasdaq Stockholm, Large Cap-segmentet.

Prenumerera

Dokument & länkar