Fabege räntesäkrar låneportföljen

 

Mot bakgrund av det låga ränteläget för långa räntor har Fabege valt att räntesäkra en del av låneportföljen genom att ingå ränteswapavtal om totalt 5 miljarder kr. Räntesäkringen omfattar cirka 30 % av den totala låneportföljen. Avtalen har ingåtts på följande löptider:

  • 1,0 Mdkr på tre år
  • 1,5 Mdkr på fem år
  • 1,5 Mdkr på sju år
  • 1,0 Mdkr på tio år

Ränteswapavtalen innebär att Fabege på ovanstående löptider betalar en fast årlig ränta mellan 2,18 och 2,73 procent exklusive marginal. Eftersom de långa räntorna är i nivå med korta Stibor tre månader innebär räntesäkringen i dagsläget ingen ökad kostnad för Fabege.

Därutöver har Fabege förlängt befintliga stängningsbara swapar om 2,7 Mdkr i ytterligare cirka tre år. Förlängningarna innebär en minskning av räntekostnaden med cirka 1 procent i de aktuella swaparna vilket innebär att Fabeges räntekostnader minskar med cirka 27 Mkr per år tom 2013.

-  Den historiskt låga nivån på långräntorna motiverar en längre räntebindning samtidigt som kassaflödet i skuldportföljen förbättras, kommenterar Åsa Bergström, vVD samt ekonomi- och finanschef Fabege. Den lägre risknivå som räntebindningen innebär skapar större säkerhet och flexibilitet inför framtiden.

Fabege AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Christian Hermelin, VD, Fabege, tel 08-555 148 25, 0733-87 18 25
Åsa Bergström, vVD och Ekonomi- och finanschef, tel 08-555 148 29, 0706-66 13 80

Denna information är sådan som Fabege AB (publ) kan vara skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande kl 16.00 den 22 augusti 2011.

Fabege AB (publ) är ett av Sveriges ledande fastighetsbolag med inriktning mot kommersiella lokaler och äger fastigheter till ett bokfört värde av 28,2 Mdkr. Fastighetsbeståndet, som är koncentrerat till Stockholmsregionen, har ett hyresvärde på helårsbasis uppgående till 2,1 Mdkr och en uthyrningsbar yta på 1,1 miljoner kvm. Fabegeaktien är noterad på Nasdaq OMX Stockholm, Large Cap-segmentet.

Taggar:

Om oss

Fabege är ett fastighetsbolag med fokus på stadsutveckling och kommersiella fastigheter. Vi utvecklar attraktiva och hållbara stadsdelar med moderna kontor, bostäder och ett brett utbud av service - tillsammans med strategiska partners. Både vårt perspektiv och ägande är långsiktigt och vår passion är att skapa rätt förutsättningar för alla som bor, verkar och vistas i våra områden. Vi finns på ett begränsat antal delmarknader med hög tillväxt i Stockholmsområdet. Fabege aktien är noterad på Nasdaq Stockholm, Large Cap-segmentet.

Prenumerera

Dokument & länkar