Fabege redovisar tilläggsköpeskilling om 200 Mkr avseende fastighetsförsäljning

2010 avyttrade Fabege ett fastighetsbestånd till Profi Fastigheter. Parterna har därefter gemensamt drivit ett detaljplanarbete för att möjliggöra utveckling av bostäder på två av fastigheterna.  Profi Fastigheter har nu avtalat om genomförande av bostadsprojekt med tredje part vilket föranleder att en tilläggsköpeskillingen kommer att erläggas till Fabege.

Tilläggsköpeskillingen kan, under förutsättning att ny detaljplan vinner laga kraft, beräknas till minst 200 Mkr och kommer att redovisas som realiserad värdeförändring under fjärde kvartalet 2016.  En förutsättning för att tilläggsköpeskillingen ska betalas ut är att ny detaljplan för de aktuella fastigheterna vinner laga kraft vilket beräknas ske under första kvartalet 2017.

-          Vi är mycket glada över samarbetet med Profi Fastigheter. Gemensamt har vi skapat ett attraktivt bostadsprojekt på fastigheterna vilket nu möjliggör att tilläggsköpeskillingen kan realiseras, kommenterar Klaus Hansen Vikström, Vice VD och affärsutvecklingschef på Fabege.

Fabege AB (publ) 

Denna information är sådan information som Fabege AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 7 oktober 2016 kl. 14:30 CET. 

För ytterligare information, vänligen kontakta:
 Klaus Hansen Vikström, vVD och affärsutvecklingschef, tel 08-555 148 74, 070-239 34 81
Åsa Bergström, vVD och ekonomi- och finanschef, tel 08-555 148 29, 0706-66 13 80 

Fabege AB (publ) är ett av Sveriges ledande fastighetsbolag med inriktning mot uthyrning och förvaltning av kontorslokaler samt stadelsutveckling. Fabege äger fastigheter till ett bok­fört värde av 42,4 Mdkr. Fastighetsbeståndet, som är koncentrerat till Stockholmsregionen, har ett hyresvärde på helårsbasis uppgående till 2,3 Mdkr och en uthyrningsbar yta på 1,1 miljon kvm. Fabege aktien är noterad på Nasdaq Stockholm, Large Cap-segmentet. För mer information: www.fabege.se

Taggar:

Om oss

Fabege är ett fastighetsbolag med fokus på stadsutveckling och kommersiella fastigheter. Vi utvecklar attraktiva och hållbara stadsdelar med moderna kontor, bostäder och ett brett utbud av service - tillsammans med strategiska partners. Både vårt perspektiv och ägande är långsiktigt och vår passion är att skapa rätt förutsättningar för alla som bor, verkar och vistas i våra områden. Vi finns på ett begränsat antal delmarknader med hög tillväxt i Stockholmsområdet. Fabege aktien är noterad på Nasdaq Stockholm, Large Cap-segmentet.

Prenumerera

Dokument & länkar

Snabbfakta

Fabege AB (publ) är ett av Sveriges ledande fastighetsbolag med inriktning mot uthyrning och förvaltning av kontorslokaler samt fastighetsutveckling. Fabege äger fastigheter till ett bok­fört värde av 42,4 Mdkr. Fastighetsbeståndet, som är koncentrerat till Stockholmsregionen, har ett hyresvärde på helårsbasis uppgående till 2,3 Mdkr och en uthyrningsbar yta på 1,1 miljon kvm. Fabege aktien är noterad på Nasdaq Stockholm, Large Cap-segmentet. För mer information: www.fabege.se
Twittra det här

Citat

Vi är mycket glada över samarbetet med Profi Fastigheter. Gemensamt har vi skapat ett attraktivt bostadsprojekt på fastigheterna vilket nu möjliggör att tilläggsköpeskillingen kan realiseras.
Klaus Hansen Vikström, Vice VD och affärsutvecklingschef på Fabege