Fabeges valberedning justerar förslag till årsstämman

Efter kallelsetiden till årsstämman 2017 utgång blev Fabeges valberedning kontaktat av företrädare för en av de större aktieägarna som representerar 25,5 miljoner aktier motsvarande 15,4 procent av kapital och röster i Fabege AB (publ). Aktieägaren framförde önskemål om att styrelsen i Fabege AB (publ) fram till årsstämman 2018 ska bestå av åtta ledamöter.

Valberedningen har beslutat att tillgodose aktieägarens önskemål och justerar sitt tidigare förslag. Valberedningen föreslår att advokat Jan Litborn föreslås till ny styrelseledamot och att styrelsen därmed kommer att bestå av oförändrat åtta ledamöter.

Närmare presentation av Jan Litborn återfinns på bolagets webbplats.

Enligt tidigare förslag föreslås omval av Anette Asklin, Anna Engebretsen, Eva Eriksson, Pär Nuder, Erik Paulsson och Mats Qviberg. Svante Paulsson har avböjt omval. Erik Paulsson föreslås väljas till styrelseordförande.

Därmed föreslår valberedningen också ett styrelsearvode om totalt 2 350 000 (2 350 000) kronor att fördelas enligt följande:

  • 800 000 kr (800 000) till styrelsens ordförande,
  • 200 000 kr (200 000) till övriga sju ledamöter ej anställda i bolaget,
  • 150 000 kr (150 000) som ersättning för arbete i styrelsens revisionsutskott, att fördelas med 70 000 kr (70 000) till ordföranden och 40 000 kr (40 000) vardera till två ledamöter.

I samband med valberedningens justerade förslag uppdaterades handlingarna till årsstämman på bolagets hemsida.

Fabege AB (publ) 

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Bo Forsén, valberedningens ordförande, tel 0706-32 86 50

Fabege är ett fastighetsbolag med fokus på stadsutveckling och kommersiella fastigheter. Vi utvecklar attraktiva och hållbara stadsdelar med moderna kontor, bostäder och ett brett utbud av service - tillsammans med strategiska partners. Både vårt perspektiv och ägande är långsiktigt och vår passion är att skapa rätt förutsättningar för alla som bor, verkar och vistas i våra områden. Vi finns på ett begränsat antal delmarknader med hög tillväxt i Stockholmsområdet. Fabege aktien är noterad på Nasdaq Stockholm, Large Cap-segmentet. För mer information, vänligen besök oss på www.fabege.se

Taggar:

Om oss

Fabege är ett fastighetsbolag med fokus på stadsutveckling och kommersiella fastigheter. Vi utvecklar attraktiva och hållbara stadsdelar med moderna kontor, bostäder och ett brett utbud av service - tillsammans med strategiska partners. Både vårt perspektiv och ägande är långsiktigt och vår passion är att skapa rätt förutsättningar för alla som bor, verkar och vistas i våra områden. Vi finns på ett begränsat antal delmarknader med hög tillväxt i Stockholmsområdet. Fabege aktien är noterad på Nasdaq Stockholm, Large Cap-segmentet.

Prenumerera

Dokument & länkar