Stark nettouthyrning och förädling var grunden till det goda resultatet

  • Hyresintäkterna ökade till 1 869 Mkr (1 804). Förändringen mot föregående år beror på tillväxt genom positiv nettouthyrning och färdigställda projekt.
  • Realiserade och orealiserade värdeförändringar på fastigheter uppgick till 1 576 Mkr (1 266) och på räntederivat till –190 Mkr (–397).
  • Årets resultat före skatt ökade till 2 032 Mkr (1 417). Resultatet efter skatt uppgick till –88 Mkr (1 141), motsvarande –0:54 kr per aktie (7:01), efter en reservering om 1 900 Mkr avseende pågående skatteärenden.
  • Nettouthyrningen uppgick till 141 Mkr (130).
  • Styrelsen föreslår en utdelning om 3:00 kr per aktie (3:00).

- 2012 blev ytterligare ett framgångsrikt år för Fabeges samtliga verksamhetsområden. Förvaltningsresultatet förbättrades samtidigt som både förvaltningsportföljen och förädlingsportföljen bidrog till en stark värdetillväxt, berättar Christian Hermelin, VD Fabege.

- Osäkerheten om konjunkturutvecklingen är stor men Fabege är finansiellt väl rustat med en väl belägen fastighetsportfölj med god utvecklingspotential, avslutar Christian Hermelin.

Fabege AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Christian Hermelin, VD, Fabege, tel 08-555 148 25, 0733-87 18 25
Åsa Bergström, vVD och ekonomi- och finanschef, tel 08-555 148 29, 0706-66 13 80

Denna information är sådan som Fabege AB (publ) kan vara skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande kl 11.00 den 4 februari 2013

Fabege AB (publ) är ett av Sveriges ledande fastighetsbolag med inriktning mot uthyrning och förvaltning av kontorslokaler samt fastighetsutveckling. Fabege äger fastigheter till ett bok­fört värde av 31,6 Mdkr. Fastighetsbeståndet, som är koncentrerat till Stockholmsregionen, har ett hyresvärde på helårsbasis uppgående till 2,3 Mdkr och en uthyrningsbar yta på 1,1 miljoner kvm. Fabegeaktien är noterad på Nasdaq OMX  Stockholm, Large Cap-segmentet.

Taggar:

Om oss

Fabege är ett fastighetsbolag med fokus på stadsutveckling och kommersiella fastigheter. Vi utvecklar attraktiva och hållbara stadsdelar med moderna kontor, bostäder och ett brett utbud av service - tillsammans med strategiska partners. Både vårt perspektiv och ägande är långsiktigt och vår passion är att skapa rätt förutsättningar för alla som bor, verkar och vistas i våra områden. Vi finns på ett begränsat antal delmarknader med hög tillväxt i Stockholmsområdet. Fabege aktien är noterad på Nasdaq Stockholm, Large Cap-segmentet.

Prenumerera

Citat

2012 blev ytterligare ett framgångsrikt år för Fabeges samtliga verksamhetsområden. Förvaltningsresultatet förbättrades samtidigt som både förvaltningsportföljen och förädlingsportföljen bidrog till en stark värdetillväxt, berättar Christian Hermelin, VD Fabege.
Christian Hermelin, VD Fabege
- Osäkerheten om konjunkturutvecklingen är stor men Fabege är finansiellt väl rustat med en väl belägen fastighetsportfölj med god utvecklingspotential, avslutar Christian Hermelin.
Christian Hermelin, VD Fabege