Valberedningens förslag till styrelse och ordförande i Fabege inför årsstämman 2016

Valberedningen i Fabege AB har beslutat att föreslå årsstämman 2016 följande beträffande styrelsens sammansättning.

Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av åtta ordinarie ledamöter utan suppleanter. Genom att VD avböjt omval kommer styrelsen att få två nya ledamöter.

Valberedningens förslag är omval av styrelseledamöterna Eva Eriksson, Märtha Josefsson, Pär Nuder, Mats Qviberg, Erik Paulsson och Svante Paulsson samt nyval av styrelseledamöterna Anna Engebretsen och Anette Asklin. Vidare föreslås omval av Erik Paulsson som styrelsens ordförande.

Valberedningen anser att de föreslagna nya ledamöterna kommer att förstärka styrelsens kompetens på viktiga områden. Det är valberedningens uppfattning att styrelsens kompetens och erfarenhet därmed möter de krav som kan ställas. Genusperspektivet har beaktats och genom valberedningens förslag uppnås en jämn könsfördelning i styrelsen.

Valberedningens övriga förslag till årsstämman i Fabege AB måndagen den 11 april i år kommer att anges i kallelsen till årsstämman som offentliggörs den 8 mars i år.

Valberedningen för Fabege AB är sammansatt enligt följande:

  • Bo Forsén (Backahill AB), ordförande
  • Eva Gottfridsdotter-Nilsson (Länsförsäkringar fondförvaltning)
  • Gustav Lindner (Investment AB Öresund)
  • Mats Qviberg (Familjen Qviberg).

Fabege AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Bo Forsén, valberedningens ordförande, tel 0706-32 86 50
Erik Paulsson styrelsens ordförande, Fabege, tel 0733-87 18 18

Denna information är sådan som Fabege AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande vid tidpunkt enligt ovan.

Fabege AB (publ) är ett av Sveriges ledande fastighetsbolag med inriktning mot uthyrning och förvaltning av kontorslokaler samt fastighetsutveckling. Fabege äger fastigheter till ett bok­fört värde av 37,6 Mdkr. Fastighetsbeståndet, som är koncentrerat till Stockholmsregionen, har ett hyresvärde på helårsbasis uppgående till 2,2 Mdkr och en uthyrningsbar yta på 1,1 miljon kvm. Fabege aktien är noterad på Nasdaq OMX Stockholm, Large Cap-segmentet. För mer information: www.fabege.se

Taggar:

Om oss

Fabege är ett fastighetsbolag med fokus på stadsutveckling och kommersiella fastigheter. Vi utvecklar attraktiva och hållbara stadsdelar med moderna kontor, bostäder och ett brett utbud av service - tillsammans med strategiska partners. Både vårt perspektiv och ägande är långsiktigt och vår passion är att skapa rätt förutsättningar för alla som bor, verkar och vistas i våra områden. Vi finns på ett begränsat antal delmarknader med hög tillväxt i Stockholmsområdet. Fabege aktien är noterad på Nasdaq Stockholm, Large Cap-segmentet.

Prenumerera

Dokument & länkar