Lägre ökning av arbetskraftskostnaderna efter finanskrisen

Tillverkningsindustrins arbetskraftskostnader har ökat långsammare i såväl Sverige
som i resten av Västeuropa under åren efter finanskrisen. 2016 var den genomsnittliga
timkostnaden för en industrianställd i Sverige 363 kronor, vilket är något högre än det
västeuropeiska genomsnittet. Sett över perioden 2013-2016 ökade de reala arbetskraftskostnaderna i svensk tillverkningsindustri snabbast i Västeuropa, främst på grund av den låga inflationstakten.

Nedväxling i både Sverige och Västeuropa efter finanskrisen

Jämfört med decenniet före finanskrisen, har nedväxling skett i såväl Sverige som i resten av Västeuropa. Även Östeuropa uppvisade en långsammare utveckling av arbetskraftskostnaderna.I Sveriges fall avtog ökningstakten med omkring 1 procentenhet och i Västeuropa med 1,5 procentenheter under perioden 2013-2016 jämfört med 1998-2007. Utvecklingsmönstret i Tyskland, som är Sveriges viktigaste konkurrentland, avviker och ökningstakten var där som högst under perioden efter finanskrisen.

Ökningstakten i Sverige både högre och lägre

Under perioden 2013-2016 ökade arbetskraftskostnaderna i västeuropeisk industri med 1,8 procent per år jämfört med 2,6 procent i Sverige. Ökningstakten var således 0,8 procentenheter lägre i Västeuropa än i Sverige, mätt i respektive lands valuta. Om de utländska arbetskraftskostnaderna räknas om till svenska kronor blir bilden annorlunda. Då var ökningstakten för Västeuropa 3,5 procent per år, alltså 0,9 procentenheter högre.

Den högsta reala utvecklingen i Västeuropa

De reala arbetskraftskostnaderna i svensk tillverkningsindustri ökade med 2,4 procent per år under perioden 2013-2016, vilket var snabbast i Västeuropa. Orsaken är främst den låga inflationstakten under perioden. Den genomsnittliga ökningstakten hos de reala arbetskraftskostnaderna i Västeuropa var under samma period en procent per år.

Svensk arbetskraftskostnadsnivå inte högst men över medel 

Arbetskraftskostnaden i svensk tillverkningsindustri var 2016 i genomsnitt 363 kronor pertimme. Det placerar Sverige på plats tre i Norden och på den övre halvan vid rangordning av de västeuropeiska länderna utifrån nivån på arbetskraftskostnaderna. De svenska arbetskraftskostnaderna var lägre än i Tyskland, Danmark, Norge, Belgien och Schweiz. Sverige hade dock avsevärt högre arbetskraftskostnader än de östeuropeiska länderna och högre än alla jämförelseländer utanför Europa. Bland dessa finns jämförbara industriländer såsom Kanada, USA och Australien.

Se bifogad PDF för ytterligare information och statistik. 

Hela rapporten ”Globala arbetskraftskostnader -Tillverkningsindustrin 1998-2016 ” kan be-ställas av Sara Andréasson, tel. 08-786 81 44 eller sara.andreassson@fikansli.se eller hämtas på www.fackeninomindustrin.se.


För ytterligare kommentarer kontakta Martina Aksberg, omvärldsanalytiker tel.072-058 26 43 eller Göran Nilsson, kanslichef tel. 070-696 42 67.

Om oss

Facken inom industrin är ett samarbete mellan de fackförbund som har undertecknat ”Samarbetsavtalet om industriell utveckling och lönebildning” (Industriavtalet). De fem förbunden är: GS, IF Metall, Livsmedelsarbetareförbundet, Sveriges Ingenjörer och Unionen.

Prenumerera