Ny rapport från Fackförbundet ST, SFS och TCO: Hur förbättras forskarutbildningen? Professorer ger förslag.

Professorernas förslag visar att diskussionerna om svensk forskarutbildning är intensiv. Flera av förslagen tyder på att handledarna mer än en gång reflekterat över såväl utbildningens innehåll som syfte. Eftersom våra organisationer både intresserar sig för och driver frågor rörande forskarstuderande vill vi med denna rapport öka kunskapen om hur landets professorer ser på utvecklingen av den svenska forskarutbildningen.

Utifrån redovisade frisvar kan vi med säkerhet säga att landets forskarutbildning behöver såväl mer ekonomiska resurser som bättre arbetsvillkor för både handledare och doktorander. Tidsbristen är en omvittnad problematik som drabbar inte bara handledaren utan också de forskarstuderande som inte får den handledning, stöd och kunskap om andra arbetsmarknadssektorer i den omfattning de skulle behöva. Handledarens roll är ansvarstyngd och synnerligen betydelsefull. De handledare som är verksamma vid landets lärosäten måste därför få ökad tid att utföra sitt jobb – nämligen som vetenskapliga ledare. Den enkät som SCB, på uppdrag av Fackförbundet ST, SFS och TCO, skickade ut till landets professorer innehöll förutom fasta svarsalternativ som presenterats i en tidigare rapport "Livet som handledare" även frågor där respondenterna gavs möjlighet att besvara fyra frågor med egna ord. De frågor som gav denna möjlighet var: • Hur anser du att finansieringen av doktorander bör fungera? • Hur anser du att den löpande examinationen bör fungera? • Hur anser du att disputationsakten bör fungera i förhållande till syftet med forskarutbildningen? • Vilka är de tre viktigaste åtgärderna för att förbättra kvaliteten i forskarutbildningen? Majoriteten av de svarande valde att besvara frågorna. Totalt finns 5 300 svar att tillgå. Svaren på frågorna har bearbetats och varje fråga har tematiserats utifrån handledarnas svar. På frågan om hur handledarna anser att finansieringen av doktoranderna borde fungera valde 57 procent att svara. På frågan som handlade om hur den löpande examinationen borde fungera angav 48 procent ett frisvar. På frågan om hur disputationsakten borde fungera i relation till forskarutbildningen svarade 50 procent. Den fråga som lockade flest svar (ungefär 70 procent) var att nämna tre viktiga åtgärder för att förbättra kvaliteten i forskarutbildningen. Mer om professorernas förslag hittar du i rapporten: http://www.st.org/currentSite/public/webshop/documents/6008.pdf För mer information: Martin Persson ordf. SFS doktorandkommitté, tfn: 070-5218378 Inger Ehn Knobblock, utredare ST, tfn: 070-663 51 44 Jana Fromm, utredare TCO, tfn: 070-481 91 24

Om oss

ST är det största fackförbundet inom statlig sektor. ST har cirka 95 000 medlemmar inom statliga myndigheter, universitet och högskolor, statliga bolag och affärsverk. STs grundidé är att samla alla på samma arbetsplats i en fackförening.

Prenumerera

Dokument & länkar