Delårsrapport januari-september 2007

• Effnetkoncernens omsättning för det tredje kvartalet uppgick till MSEK 6,2 (4,5). Omsättningen för niomånadersperioden uppgick till MSEK 20,2 (22,4).

• Rörelseresultatet för det tredje kvartalet var MSEK –3,1 (-2,4) och för niomånadersperioden MSEK –8,7 (-3,9). Nettoresultatet för det tredje kvartalet uppgick till MSEK –3,0 (-2,3) och för niomånadersperioden –8,3 (-3,7) eller SEK –0,08 (-0,03) per aktie.

• Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick för det tredje kvartalet till MSEK –2,2 (-4,3) och för niomånadersperioden till MSEK –4,9 (-2,5) eller SEK –0,05 (-0,02) per aktie.

• Koncernens finansiella ställning är god med likvida medel vid periodens slut om MSEK 18,2 (vid årsskiftet 23,4) vilket motsvarar SEK 0,17 (0,22) per aktie. Koncernen har inga lån. Eget kapital uppgick till MSEK 32,3 (vid årsskiftet 39,8) eller SEK 0,30 (0,37) per aktie.

• Koncernens soliditet uppgick till 82 procent (vid årsskiftet 84) vid periodens utgång.


Händelser efter periodens slut

• Dotterbolaget Factum Electronics har sålt ett mindre DAB/DMB-system till Academy of Broadcasting Science, en R&D-enhet inom den kinesiska myndigheten SARFT, the State Administration of Radio, Film & Tele-vision.

• Dotterbolaget Factum Electronics har mottagit en kompletterings-beställning från det brittiska BBC, the British Broadcasting Corporation, på ytterligare ett DAB-system.

• Dotterbolaget Effnet AB har tecknat en produktionslicens med Paradise Datacom Ltd., en leverantör av utrustning och system för satellit-kommunikation. Kontraktet stärker Effnets position i satellitsegmentet och är ett viktigt steg i strategin att bygga upp en kontraktsportfölj med återkommande och växande framtida intäktsströmmar.


För ytterligare information, vänligen kontakta
Hans Runesten, Verkställande direktör, +46 (0)8 564 605 50, +46 (0)702 80 26 26
Marcus Olsson, Finanschef, +46 (0)8 564 605 50, +46 (0)708 99 86 06
eller besök bolagets hemsida www.effnetholding.se

Effnet Holding AB, organisationsnummer 556526-6516, har sitt säte i Stockholm.
Postadress: Box 15040, 167 15 Bromma.
Bolagets aktie (beteckning EFFN) handlas sedan i juli 2004 på OMX Nordiska Börs Stockholm, First North. Certified Adviser är Remium.
För förklaring av finansiella och tekniska termer, se ordlistor på sidorna 38-39 i årsredovisningen för 2006, vilken finns på www.effnetholding.se eller kan beställas från bolaget, tel 08-564 605 50.

Om oss

OM FACTUMKONCERNENFactum Electronics Holding AB (publ) handlas på NASDAQ OMX First North Premier (symbol FACT). Certified Adviser är Remium (www.remium.com). För vidare information om Factum Electronics Holding AB (publ), besök www.factumholding.se. Factum Electronics Holding AB (publ) är moderbolag i en koncern med verksamheter inom avancerad digital kommunikation. Moderbolagets uppgifter är att utveckla dessa teknikbolag samt koncernen i övrigt. Koncernen har för närvarande två verksamhetsområden: Digital BroadcastingFactum Electronics AB är ledande inom DAB/DAB+/DMB (digital multimedia broadcasting) och utvecklar och säljer system och komponenter samt test- och övervakningssystem till främst radio- och TV-stationer över hela världen och deras nätverksoperatörer. Factum Electronics AB säljer även modulär programvara för tillverkare av chip för DMB-mottagare samt komponenter för digitalt stereoljud för analoga TV-utsändningar (NICAM). För vidare information om Factum Electronics AB, besök www.factum.se. Header CompressionEffnet AB utvecklar och säljer programvarufamiljen Effnet Header Compression som ökar effektiviteten, hastigheten och tillförlitligheten i IP-trafik i mobila, fasta och satellitbaserade nätverk. För vidare information om Effnet AB, besök www.effnet.se

Prenumerera

Dokument & länkar