Stämmokommuniké: Factum blir Cassandra Oil

Vid den extra bolagsstämman i Factum Electronics Holding AB (nedan ”Factum Holding”) den 9 mars 2012 beslutades att Factum Holding byter firma och verksamhet och blir Cassandra Oil.

Stämman beslutade i enlighet med samtliga framlagda förslag, innebärande i huvudsak följande.

  • Factum Holding förvärvar samtliga aktier i Cassandra Oil AB genom en apportemission. Factum Holding ändrar firman till Cassandra Oil AB och verksamhetsföremålet till att avse att ”direkt eller indirekt via dotter­bolag, intresse­bolag eller under andra samarbetsformer prospek­tera efter, bygga ut och producera olja, gas och metaller samt andra naturresurser, samt bedriva därmed förenlig verk­samhet”.
  • Till nya styrelseledamöter valdes Magnus Nordin, Johan Thorell, Eric Hasselqvist och Björn Hedberg. Erik Nerpin kvarstår som styrelseordförande. Patrik Olsson och Christophe Chenin lämnade därmed styrelsen. Cassandra Oil AB:s nuvarande VD Per Laine blir VD i Factum Holding.
  • Factum Holding säljer det helägda dotterbolaget Factum Electronics AB till huvudägaren Paradise Digital & Co Ltd för en köpeskilling om 3 MSEK. Försäljningen föregås av en nyemission av 300.000 aktier i Factum Holding till Paradise Digital & Co Ltd till kurs 3 SEK per aktie.
  • Factum Holding delar ut samtliga aktier i de helägda dotterbolagen Rentunder Holding AB och Blasieholmen Investment Group AB.
  • Factum Holding kommer, med stöd av det bemyndigande som stämman beslutade om, att genomföra en nyemission med företrädesrätt för de som är aktieägare i Factum Holding före apportförvärvet av Cassandra Oil.

Genomförande

Stämmans beslut kommer att implementeras i olika steg. I första steget genomförs den riktade nyemissionen av 300.000 aktier. Därefter kommer styrelsen, i enlighet med stämmans bemyndigande, att besluta om avstämningsdagar för rätten att erhålla utdelning av aktierna i Rentunder Holding AB och Blasieholmen Investment Group AB samt att delta i företrädesemissionen. Rätten att erhålla utdelning beräknas avskiljas från aktien under vecka 12 med avstämningsdag under vecka 13. Slutligen verkställs apportemissionen av Cassandra Oil AB. Utdelningen av aktierna i Rentunder Holding AB och Blasieholmen Investment Group AB kommer att verkställas samtidigt med apportemissionen.  

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Erik Nerpin

Styrelseordförande

Factum Electronics Holding AB u f ä Cassandra Oil AB

Tel 070 620 73 59

Om oss

OM FACTUMKONCERNENFactum Electronics Holding AB (publ) handlas på NASDAQ OMX First North Premier (symbol FACT). Certified Adviser är Remium (www.remium.com). För vidare information om Factum Electronics Holding AB (publ), besök www.factumholding.se. Factum Electronics Holding AB (publ) är moderbolag i en koncern med verksamheter inom avancerad digital kommunikation. Moderbolagets uppgifter är att utveckla dessa teknikbolag samt koncernen i övrigt. Koncernen har för närvarande två verksamhetsområden: Digital BroadcastingFactum Electronics AB är ledande inom DAB/DAB+/DMB (digital multimedia broadcasting) och utvecklar och säljer system och komponenter samt test- och övervakningssystem till främst radio- och TV-stationer över hela världen och deras nätverksoperatörer. Factum Electronics AB säljer även modulär programvara för tillverkare av chip för DMB-mottagare samt komponenter för digitalt stereoljud för analoga TV-utsändningar (NICAM). För vidare information om Factum Electronics AB, besök www.factum.se. Header CompressionEffnet AB utvecklar och säljer programvarufamiljen Effnet Header Compression som ökar effektiviteten, hastigheten och tillförlitligheten i IP-trafik i mobila, fasta och satellitbaserade nätverk. För vidare information om Effnet AB, besök www.effnet.se

Dokument & länkar