Bokslutskommuniké 2000

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2000 * Resultat efter finansnetto exklusive SPP-medel ökade med 20 % till 117 (97) MSEK. * Omsättningen ökade med 9 % till 1 232 (1 134) MSEK * Utdelning föreslås med 2,25 (2,00) kronor per aktie Fagerhultgruppen utvecklar, tillverkar och marknadsför kvalificerade belysningssystem. Fagerhults ljus finns på kontor, skolor, sjukhus och industrier, i butiker och bostäder - tyngdpunkten vilar på offentlig miljö. Målsättningen är att erbjuda produkter med senaste teknik, belysningskunnande och leveranser från en egen kundorderstyrd produktion. Som föregångare i utvecklingen av energieffektiva produkter med hög innovationsgrad har Fagerhult ett gott utgångsläge i en framtid där energi- och miljöfrågor kommer att bli allt viktigare. Fagerhultgruppen har närmare 1100 medarbetare i sju länder och tillverkning på sex orter i Sverige. Försäljningsbolag finns i Norge, Finland, Danmark, Tyskland, Holland och Storbritannien. Fagerhult är dessutom via agenter representerat på ytterligare ett antal marknader. Fagerhults Belysning, Aneta, Ateljé Lyktan, Belid och Tryckta är koncernens svenska bolag. Fagerhultaktien är noterad på Stockholms Fondbörs O-lista. Resultat och finansiell ställning Koncernens omsättning uppgick till 1 232 (1 134) MSEK och resultatet efter avskrivningar till 131,0 (98,5) MSEK. Resultatet efter finansiella poster är 131,1 (97,1) MSEK. Efter skatt motsvarar detta 7,33 (5,46) kronor per aktie. I resultatet ingår de från SPP tillgängliga medlen som beräknats till ett diskonterat nuvärde på 14,5 MSEK. Den ökade försäljningsvolymen och genomförda rationaliseringar har medfört att resultatet har förbättrats. Koncernens likvida medel uppgick vid periodens slut till 108 (108) MSEK. Soliditeten var 56 (52) procent. Verksamheten Redan under 1999 kunde vi tala om en vändande svensk konjunktur och under 2000 har vi kunnat skörda frukterna av den svenska marknadens tillväxt. Nybyggnationer och renoveringar av offentliga lokaler ökar i omfattning och framförallt är det i högskoleregionerna som takten ökar. Detta märks också på omsättningen i de tre av våra bolag som inriktar sig på offentlig miljö; Fagerhults Belysning, Aneta och Ateljé Lyktan. Aktiviteterna i det omtalade Örestadsområdet har kommit igång och inom Fagerhult ser vi regionen som mycket intressant då vi är etablerade på båda sidor om sundet. Bolagen i Finland och England har utvecklats snabbt och stabilt och börjar nu bli väl synliga i koncernens omsättning. Fagerhults holländska dotterbolag med fokus på BeNeLux och Frankrike redovisar fortsatt goda resultat liksom det danska dotterbolaget. I Norge har Fagerhult AS påverkats av en vikande konjunktur och hård priskonkurrens. Men vi har fortfarande de allra bästa förutsättningar och fortsätter att erbjuda kvalitetsprodukter, säkra leveranser och det ljuskunnande som den norska marknaden vant sig vid att Fagerhult representerar. Investeringar Koncernens nettoinvesteringar i anläggningstillgångar, som huvudsakligen omfattar maskiner och inventarier, uppgick till 53 (36) MSEK. Utdelning Styrelsen föreslår en utdelning med 2,25 kronor per aktie. Förslag om rätt att förvärva aktier Styrelsen föreslås få rätt att fatta beslut om förvärv av egna aktier. Förslag härom kommer att lämnas till bolagsstämman, som äger rum den 2 maj. Utsikter för år 2001 Fagerhults leveransförmåga tillsammans med lansering av ett antal nya produkter gör det möjligt att möta en god efterfrågan såväl i Sverige som utomlands. En ökad försäljningsvolym skapar förutsätt-ningar för ett förbättrat rörelseresultat. Habo den 2 februari 2001 Bo Eveborn Verkställande direktör Bolagsstämma hålles onsdagen den 2 maj 2001 kl. 17.00 i Fagerhult, Habo. Årsredovisningen distribueras vecka 14. Delårsrapporter kommer att lämnas 2001-05-02, 2001-08-21 samt 2001-10-22. Upplysningar kan lämnas av Bo Eveborn, VD eller Ulf Karlsson, ekonomidirektör, tel 036-10 85 00 Resultatposter (MSEK) 2000 1999 Nettoomsättning 1 232 1 134 (varav utanför Sverige) (522) (478) Kostnad för sålda varor -879 -813 Bruttoresultat 353 321 Försäljningskostnader -187 -173 Administrationskostnader -56 -55 Jämförelsestörande poster 14 - Övriga rörelseintäkter 7 6 Rörelseresultat 131 99 Finansiella intäkter 3 3 Finansiella kostnader -3 -5 Resultat efter finansiellt netto 131 97 Skatt -39 -28 Resultat 92 69 Balansposter (MSEK) Anläggningstillgångar 211 187 Varulager 200 192 Kundfordringar 196 162 Övriga omsättningstillgångar 16 10 Likvida medel och kortfristiga placeringar 108 108 Summa tillgångar 731 659 Eget kapital 412 343 Latent skatt 44 38 Pensionsskulder 64 60 Långfristiga räntebärande skulder 0 13 Långfristiga räntefria skulder 1 1 Kortfristiga räntebärande skulder - 1 Kortfristiga räntefria skulder 210 203 Summa eget kapital och skulder 731 659 Kassaflödesanalys (MSEK) 2000 1999 Tillförda medel från den löpande verksamheten 138 98 Förändring av rörelsekapital -50 -5 Kassaflöde från den löpande verksamheten 88 93 Kassaflöde investeringsverksamheten -54 -41 Kassaflöde finansieringsverksamheten -9 -25 Till aktieägarna lämnad utdelning -25 -21 Förändring av likvida medel 0 6 Nyckeltal och data per aktie Försäljningstillväxt, % 8,6 7,1 1) Tillväxt i rörelseresultat, % 32,9 1,1 2) Tillväxt i resultat efter finansnetto, % 35,0 6,7 Rörelsemarginal, % 10,6 8,7 Vinstmarginal, % 10,6 8,6 Kassalikviditet, % 51 53 Skuldsättningsgrad, ggr 0,2 0,2 Soliditet, % 56 52 Sysselsatt kapital, MSEK 475 416 Avkastning på sysselsatt kapital, % 30,1 24,2 Nettoskuld, MSEK -44 -35 Nettoinvesteringar i anläggningstillgångar, MSEK 53 36 Avskrivningar på anläggningstillgångar, MSEK 31 29 Antal anställda 1 089 1 046 Eget kapital per aktie, SEK 32,68 27,21 Nettovinst per aktie, SEK 7,33 5,46 1) Om SPP-medel ej inräknas uppgår tillväxten i rörelseresultatet till 18,2 %. 2) Om SPP-medel ej inräknas uppgår tillväxten i resultat efter finansnetto till 20 %. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/02/02/20010202BIT00550/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/02/02/20010202BIT00550/bit0002.pdf

Om oss

Fagerhult är en av Europas ledande belysningskoncerner med cirka 3 450 anställda och verksamheter i över 25 länder. Vi skapar moderna produkter och spännande, energisnåla och miljöanpassade belysningssystem som på ett bra sätt integreras i den miljö där de ska verka. I koncernen ingår starka varumärken som till exempel Fagerhult, Ateljé Lyktan, LTS, Whitecroft Lighting, Designplan, I-Valo, Arlight, Eagle Lighting, Lighting Innovations, LED Linear, WE-EF och Veko. AB Fagerhult är noterat på Nasdaq OMX Nordiska Börs i Stockholm.

Prenumerera

Dokument & länkar