Delårsrapport januari - mars 2018

 • Orderingång var 1 428,1 (1 314,0) Mkr, vilket motsvarar en ökning med 8,7 % och 0,3 % justerat för förvärv på 100,4 Mkr och valutaeffekter på 9,7 Mkr.
 • Nettoomsättning var 1 270,7 (1 244,3) Mkr, vilket motsvarar en ökning på 2,1 % och 6,1 % organisk nedgång justerat för förvärv på 93,6 Mkr och valutaeffekter på 8,6 Mkr.
 • Rörelseresultatet var 138,6 (153,4) Mkr, en minskning på 9,6 % med en rörelsemarginal på 10,9 (12,3) %.
 • Resultat efter skatt var 97,0 (107,9) Mkr, en minskning med 10,1 %.
 • Resultat per aktie var 0,85 (0,95) kr.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten var -87,3 (126,3) Mkr.

Kommentarer av koncernchef Johan Hjertonsson:

 • Förutom den ökade orderingången på 8,7 %, 0,3 % organiskt, så avspeglar de övergripande siffrorna för första kvartalet inte koncernens stabila utveckling.
 • Första kvartalet 2017, dvs. jämförelseperioden föregående år, var ett exceptionellt starkt kvartal där rörelseresultatet låg på en nivå som mer motsvarar ett andra eller tredje kvartal. Q1 2017 förbättrades också signifikant till följd av två stora projekt på totalt 93 Mkr i Storbritannien, dels till ett stort detaljhandelsföretag och dels till Crossrail.
 • Vi är nöjda med orderstockens organiska tillväxt under kvartalet, ca 108 Mkr jämfört med förra året och 178 Mkr jämfört med utgången av 2017. Orderingång i relation till nettoomsättning var under kvartalet 112 %.
 • Ogynnsamma väderförhållanden i stora delar av Europa kombinerat med att en stor brittisk byggaktör fick finansiella problem och att påsken delvis inföll i perioden har påverkat nettoomsättningen under kvartalet.
 • Som vi nämner i våra utsikter för 2018 så har vi sett en oförändrad efterfrågan på vissa marknader och vi fortsätter att öka marknadsandelar under de kommande månaderna och kvartalen.
 • Rörelseresultatet på 138,6 Mkr är det hittills näst högsta för ett första kvartal och även rörelsemarginalen på 10,9 % är stark för ett första kvartal.
 • Andelen LED-lösningar fortsätter att öka som andel av koncernens nettoomsättning. Att andelen installerade LED-armaturer fortfarande är låg fortsätter att skapa möjligheter för koncernen. Av koncernens nettoomsättning i kvartalet hade uppskattningsvis 9 % olika ’Controls and Connectivity’-lösningar och detta är ett huvudfokus framöver.
 • Vi är glada att bekräfta att förvärvet av Veko Lightsystems International slutfördes den 20 april 2018 och vi välkomnar alla Vekos medarbetare till koncernen. Vekos produktutbud kommer att ge goda synergier på många av våra marknader och utgöra ett viktigt nytt undersegment för koncernen. Veko hade 2017 en omsättning på 37 miljoner euro och en rörelsemarginal som var betydligt högre än koncerngenomsnittet.

Upplysningar kan lämnas av :

Johan Hjertonsson CEO tel: 46 36 10 85 00 mobile: 46 70 229 77 93 e-mail: johan.hjertonsson@fagerhult.se

Michael Wood CFO tel: 46 36 10 85 00 mobile: 46 73 087 46 47 e-mail: michael.wood@fagerhult.se

Denna information är insiderinformation som AB Fagerhult (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbrukförordning och information som AB Fagerhult (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden.

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 April 2018 kl. 14.00 CET.

Fagerhult är en av Europas ledande belysningskoncerner med cirka 3 450 anställda och verksamheter i mer än 25 länder. Vi skapar moderna produkter och spännande, energisnåla och miljöanpassade belysningssystem som på ett bra sätt integreras i den miljö där de ska verka. I koncernen ingår starka varumärken som till exempel Fagerhult, Ateljé Lyktan, LTS, Whitecroft Lighting, Designplan Lighting, Eagle Lighting, I-Valo, Arlight, Lighting Innovation, LED Linear, WE-EF och Veko. AB Fagerhult är noterat på Nasdaq Nordiska Börs i Stockholm.

Om oss

Fagerhult är en av Europas ledande belysningskoncerner med cirka 3 450 anställda och verksamheter i över 25 länder. Vi skapar moderna produkter och spännande, energisnåla och miljöanpassade belysningssystem som på ett bra sätt integreras i den miljö där de ska verka. I koncernen ingår starka varumärken som till exempel Fagerhult, Ateljé Lyktan, LTS, Whitecroft Lighting, Designplan, I-Valo, Arlight, Eagle Lighting, Lighting Innovations, LED Linear, WE-EF och Veko. AB Fagerhult är noterat på Nasdaq OMX Nordiska Börs i Stockholm.