Delårsrapport januari - september 1998

DELÅRSRAPPORT JANUARI - SEPTEMBER 1998 ättningen ökade med 12 % till 766 MSEK ultat efter finansnetto ökade med 11 % till 61,4 MSEK igare resultatprognos 80 MSEK efter finansnetto för 1998 kvarstår Fagerhultgruppen utvecklar, tillverkar och marknadsför kvalificerade belysningssystem. Fagerhults ljus finns på skolor, kontor, sjukhus och industrier, i butiker och bostäder - tyngdpunkten ligger på offentlig miljö. Målmedvetna satsningar på ny teknik har visat sig vara rätt. Bra belysning till låg energiförbrukning är ett viktigt tema. Fagerhultgruppen har cirka 1.000 medarbetare i sju länder och tillverkning på sex orter i Sverige. Försäljningsbolag finns i Norge, Finland, Danmark, Tyskland, Holland och England. Fagerhultaktien är noterad på Stockholms Fondbörs OTC-lista. Resultat och marknad Koncernens sammanlagda omsättning för perioden januari - september ökade till 766 (683) MSEK. Resultat efter finansiella poster blev 61,4 (55,2) MSEK. Efter skatt motsvarar detta 3,55 kronor per aktie vilket kan jämföras med 3,28 kronor för 1997 (beräknat på nuvarande antal aktier: 12,6 miljoner). Exportmarknaderna visar på den kraftigaste tillväxten. Under årets nio första månader ökade utlandsförsäljningen med 21 procent till 322 (266) MSEK. Försäljningen till de nordiska grannländerna utvecklas fortsatt bra. I Sverige ökade försäljningen med 6 procent. Fagerhults export uppgår till 42 % av den totala omsättningen. Etableringen i Storbritannien förväntas ge intressanta framtida utvecklingsmöjligheter. Finansiell ställning Vid periodens slut uppgick soliditeten till 46 procent mot 18 procent vid årets ingång. Under våren har ett konvertibelt skuldebrev med Investment AB Latour om 142,3 MSEK konverterats till cirka 2,2 miljoner aktier. Likvida medel, inklusive kortfristiga placeringar, uppgick den 30 september till 40 MSEK, att jämföras med 76 MSEK den 31 december 1997. Räntebärande skulder, exklusive pensions-skulder och ovannämnda konvertibel, har minskat med 26 MSEK till 65 MSEK. Investeringar Koncernens nettoinvesteringar i anläggningstillgångar som omfattar huvudsakligen maskiner och inventarier uppgick under perioden till 19 (34) MSEK. Utsikter för helåret Nettoomsättningen för 1998 beräknas till cirka 1.000 MSEK och resultat efter finansiella poster förväntas bli cirka 80 MSEK, motsvarande 4,57 kronor per aktie, vilket överensstämmer med tidigare lämnad prognos. Habo den 21 oktober 1998 Bo Eveborn Verkställande direktör Denna delårsrapport har ej varit föremål för särskild granskning av bolagets revisorer. Kommuniké med årsbokslut kommer att lämnas den 1 februari 1999. Upplysningar kan lämnas av Bo Eveborn, VD eller Ulf Karlsson, ekonomidirektör, tel 036-10 87 00 Resultatposter (MSEK) 1998 1997 1997 jan-sepjan-sepjan-dec Nettoomsättning 766 683 939 (varav utanför Sverige) (322) (266) (375) Kostnad för sålda varor -554 -495 -684 Bruttoresultat 212 188 255 Försäljningskostnader -115 -99 -134 Administrationskostnader -35 -32 -46 Övriga rörelseintäkter 4 4 6 Övriga rörelsekostnader 0 0 0 Rörelseresultat 66 61 81 Finansiella intäkter 2 2 2 Finansiella kostnader -7 -8 -10 Resultat efter finansiellt netto 61 55 73 Skatt -17 -15 -23 Resultat 44 40 50 Balansposter (MSEK) 1998 1997 1997 jan-sepjan-sepjan-dec Anläggningstillgångar 180 183 181 Varulager 186 171 171 Kundfordringar 180 147 135 Övriga omsättningstillgångar 10 7 9 Likvida medel och kortfristiga 40 47 76 placeringar Summa tillgångar 596 555 572 Eget kapital 276 92 103 Latent skatt 30 27 30 Pensionsskulder 57 53 54 Konvertibelt skuldebrev 142 142 Långfristiga räntebärande skulder 40 64 66 Långfristiga räntefria skulder 1 1 1 Kortfristiga räntebärande skulder 25 25 25 Kortfristiga räntefria skulder 167 151 151 Summa eget kapital och skulder 596 555 572 Nyckeltal och data per aktie Försäljningstillväxt, % 12,1 9,5 10,5 Tillväxt i rörelseresultat, % 7,8 13,2 7,9 Rörelsemarginal, % 8,7 9,0 8,6 Vinstmarginal, % 8,0 8,1 7,7 Kassalikviditet, % 21 27 43 Skuldsättningsgrad, ggr 0,4 3,1 2,8 Soliditet, % 46 17 18 Soliditet efter konvertering, % 46 42 43 Sysselsatt kapital, MSEK 398 376 390 Avkastning på sysselsatt kapital, 23,1 23,7 22,8 % Nettoskuld, MSEK 81 237 211 Nettoinvesteringar i 19 34 37 anläggningstillgångar, MSEK Avskrivningar på 22 22 28 anläggningstillgångar, MSEK Antal anställda 990 915 922 Eget kapital per aktie, SEK 21,93 8,83 9,89 Eget kapital per aktie efter 21,93 18,59 19,47 konvertering, SEK 1) Nettovinst per aktie, SEK 3,55 3,28 4,12 1) beräknat på 12,6 miljoner aktier ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se/ Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1998/10/21/19981021BIT00040/Del.doc

Om oss

Fagerhult är en av Europas ledande belysningskoncerner med cirka 3 450 anställda och verksamheter i över 25 länder. Vi skapar moderna produkter och spännande, energisnåla och miljöanpassade belysningssystem som på ett bra sätt integreras i den miljö där de ska verka. I koncernen ingår starka varumärken som till exempel Fagerhult, Ateljé Lyktan, LTS, Whitecroft Lighting, Designplan, I-Valo, Arlight, Eagle Lighting, Lighting Innovations, LED Linear, WE-EF och Veko. AB Fagerhult är noterat på Nasdaq OMX Nordiska Börs i Stockholm.

Prenumerera

Dokument & länkar