Delårsrapport januari-september 2001

Delårsrapport januari-september 2001 * Resultatet efter finansnetto ökade med 23,4 MSEK till 103,3 (79,9) MSEK * Omsättningen ökade med 16 % till 1.029 (886) MSEK * Exportandelen nu 49 (42) % * Resultatet per aktie ökade med 26 % till 5,81 kr Fagerhultgruppen utvecklar, tillverkar och marknadsför kvalificerade belysningssystem. Fagerhults ljus finns på kontor, skolor, sjukhus och industrier, i butiker och bostäder - tyngdpunkten vilar på offentlig miljö. Målsättningen är att erbjuda produkter med senaste teknik, belysningskunnande och leveranser från en egen kundorderstyrd produktion. Som föregångare i utvecklingen av energieffektiva produkter med hög innovationsgrad har Fagerhult ett gott utgångsläge i en framtid där energi- och miljöfrågor kommer att bli allt viktigare. Fagerhultgruppen har 1160 medarbetare i sju länder och tillverkning på sex orter i Sverige. Försäljningsbolag finns i Norge, Finland, Danmark, Tyskland, Holland och Storbritannien. Fagerhult är dessutom via agenter representerat på ytterligare ett antal marknader. Fagerhults Belysning, Aneta, Ateljé Lyktan, Belid och Tryckta är koncernens svenska bolag. Fagerhultaktien är noterad på Stockholmsbörsens O-lista. Omsättning och resultat januari-september 2001 Koncernens nettoomsättning steg under perioden med 16 procent till 1.029 (886) MSEK. Ökningen är till största delen hänförlig till exportverksamheten vilken visar en tillväxt på 36 procent. Fagerhults exportandel uppgår till 49 procent, en ökning med 7 procentenheter. Samtliga exportmarknader visar en bra utveckling. Omsättningen på den svenska marknaden uppgick till 521 MSEK vilket är en ökning med 10 MSEK från föregående år. Rörelseresultatet för koncernen uppgick till 102,9 (79,9) MSEK vilket ger en rörelsemarginal på 10,0 procent. Efter skatt motsvarar vinsten 5,81 (4,60) kronor per aktie. Jämförelsetalen exkluderar SPP- medel. Ökad volym, förbättrade marginaler och lägre svensk värderad valuta har medfört att resultatet blivit högre. Orderingången har varit bra under hela perioden och överstiger föregående år med 17 procent. Tredje kvartalet 2001 Fagerhults nettoomsättning under det tredje kvartalet ökade med 22 procent till 349 (286) MSEK. Den goda försäljningsutvecklingen under det första halvåret fortsatte således även under denna period och någon avmattning har ännu inte kunnat skönjas. Den svaga svenska valutan har skapat förutsättning för ökad exportförsäljning. Jämförbart rörelseresultat ökade med 9,6 MSEK till 47,7 MSEK. Under perioden har en ny produktfamilj lanserats som rönt stort intresse. Produkterna ligger i linje med Fagerhults satsning på belysning för offentliga miljöer. Finansiell ställning Koncernens finansiella ställning är fortsatt stark. Likvida medel vid periodens slut var 105 (75) MSEK. Soliditeten uppgick till 56 (55) procent och koncernens egna kapital till 457 (378) MSEK. Kassaflödet från den löpande verksamheten steg till 59 (51) MSEK. Investeringar Koncernens nettoinvesteringar i anläggningstillgångar uppgick under januari-september till 37 (39) MSEK, varav merparten är investerat i maskiner och i produktverktyg till nya produkter. Aktien Fagerhultaktien har från årets början stigit med 29 % till kurs 90 kr. Stockholmsbörsens All share-index föll under samma period med 31 %. Vid ordinarie bolagsstämma den 2 maj beslutades att företaget skall ha möjlighet att förvärva egna aktier. Detta har ännu inte utnyttjats. Utsikter för 2001 Under förutsättning att något dramatiskt inte händer med konjunkturen förväntas Fagerhultkoncernen uppnå ett sammanlagt resultat efter finansiella poster på ca 135 MSEK. Habo den 22 oktober 2001 Bo Eveborn Verkställande direktör Denna delårsrapport har ej varit föremål för särskild granskning av bolagets revisorer. Bokslutskommuniké för år 2001 kommer att lämnas den 4 februari 2002. Upplysningar kan lämnas av Bo Eveborn, VD eller Ulf Karlsson, ekonomidirektör, tel 036-10 85 00 Resultatposter (MSEK) 2001 2000 2001 2000 2000/0 2000 jul- jul- jan- jan- 1 okt- jan- sep 3 sep 3 sep 9 sep 9 sep 12 dec 12 mån mån mån mån mån mån Nettoomsättning 349,0 286,0 1029,2 885,7 1375,4 1231,9 (varav utanför Sverige) (185,3 (132,2 (508,6 (374,3 (656,2 (521,9 ) ) ) ) ) ) Kostnad för sålda varor -236,2 -199,0 -725,0 -637,1 -966,8 -878,9 Bruttoresultat 112,8 87,0 304,2 248,6 408,6 353,0 Försäljningskostnader -51,2 -38,4 -158,4 -131,6 -214,3 -187,5 Administrationskostnader -15,9 -11,5 -49,5 -41,3 -64,5 -56,3 Jämförelsestörande poster 14,5 14,5 14,5 Övriga rörelseintäkter 2,0 1,0 6,6 4,2 9,7 7,3 Rörelseresultat 47,7 52,6 102,9 94,4 139,5 131,0 Finansiella intäkter 1,0 0,8 2,9 2,3 4,0 3,4 Finansiella kostnader -0,9 -0,7 -2,5 -2,3 -3,6 -3,4 Resultat efter finansiellt netto 47,8 52,7 103,3 94,4 139,9 131,0 Skatt -14,1 -14,7 -30,1 -26,0 -47,6 -43,5 Resultat 33,7 38,0 73,2 68,4 92,3 87,5 Nettovinst per aktie, SEK 2,67 3,02 5,81 5,43 7,33 6,94 Antal aktier, tusental 12 600 12 600 12 600 12 600 12 600 12 600 Balansposter (MSEK) Immateriella 3,4 3,7 anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar 213,2 196,4 198,6 Finansiella 5,3 15,1 8,9 anläggningstillgångar Varulager 221,2 193,5 199,6 Förskott till leverantörer 3,8 5,0 2,8 Kundfordringar 249,5 191,0 196,1 Övriga räntefria 15,8 12,3 13,1 omsättningstillgångar Likvida medel och kortfristiga 105,0 74,5 107,5 placeringar Summa tillgångar 817,2 687,8 730,3 Eget kapital 456,5 377,5 404,1 Pensionsskulder 65,6 61,8 63,6 Uppskjuten skatteskuld 50,7 45,4 50,9 Långfristiga räntebärande 0,1 skulder Långfristiga räntefria skulder 1,1 1,2 1,3 Kortfristiga räntefria skulder 243,3 201,8 210,4 Summa eget kapital och skulder 817,2 687,8 730,3 Kassaflödesanalys (MSEK) 2001 2000 2001 2000 2000/0 2000 jul- jul- jan- jan- 1 okt- jan- sep 3 sep 3 sep 9 sep 9 sep 12 dec 12 mån mån mån mån mån mån Tillförda medel från den löpande 106,1 95,8 138,4 verksamheten Förändring av rörelsekapital -46,9 -45,2 -50,6 Kassaflöde från den löpande 59,2 50,6 87,7 verksamheten Kassaflöde -35,1 -48,2 -54,1 investeringsverksamheten Kassaflöde 1,8 -10,7 -8,9 finansieringsverksamheten Till aktieägarna lämnad -28,4 -25,2 -25,2 utdelning Förändring av likvida medel -2,5 -33,5 -0,5 Nyckeltal och data per aktie Försäljningstillväxt, % 22,0 5,2 16,2 8,0 11,6 8,6 Tillväxt i rörelseresultat, % -9,3 74,2 9,0 33,8 6,5 32,9 Tillväxt i resultat efter -9,3 76,3 9,4 36,3 6,8 35,0 finansnetto, % Rörelsemarginal, % 13,7 18,4 10,0 10,7 10,1 10,6 Vinstmarginal, % 13,7 18,4 10,0 10,7 10,2 10,6 Kassalikviditet, % 43 37 51 Skuldsättningsgrad, ggr 0,1 0,2 0,2 Soliditet, % 56 55 55 Sysselsatt kapital, MSEK 522 439 468 Avkastning på sysselsatt 28,5 30,4 30,7 kapital, % Avkastning på eget kapital, % 22,7 25,5 25,1 Nettoskuld, MSEK -39 -13 -44 Nettoinvesteringar i 4,6 8,4 37,2 39,4 50,6 52,8 anläggningstillgångar, MSEK Avskrivningar på 9,1 8,4 27,1 23,4 34,5 30,8 anläggningstillgångar, MSEK Antal anställda 1 161 1 072 1 089 Eget kapital per aktie, SEK 36,23 30,58 32,68 Antal aktier, tusental 12 600 12 600 12 600 Eget kapital (MSEK) Ingående eget kapital 404,1 335,0 335,0 Förändring av 7,8 -0,5 1,6 omräkningsdifferenser Till aktieägarna lämnad -28,4 -25,2 -25,2 utdelning Periodens resultat 73,0 68,2 92,7 Utgående eget kapital 456,5 377,5 404,1 Byte av redovisningsprincip Redovisningen har anpassats efter Redovisningsrådets rekommendation nr 9 om redovisning av skatter. Med anledning härav har avsättningen för uppskjutna skatteskulder per 31/12 2000 ökat med 7,2 MSEK. Det egna kapitalet har minskats med 7,6 MSEK och kortfristiga skulder har ökat med 0,4 MSEK. I övrigt har samma redovisningsprinciper och beräkningsmetoder använts som i den senaste årsredovisningen. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/22/20011022BIT00380/bit0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/22/20011022BIT00380/bit0001.pdf

Om oss

Fagerhult är en av Europas ledande belysningskoncerner med cirka 3 450 anställda och verksamheter i över 25 länder. Vi skapar moderna produkter och spännande, energisnåla och miljöanpassade belysningssystem som på ett bra sätt integreras i den miljö där de ska verka. I koncernen ingår starka varumärken som till exempel Fagerhult, Ateljé Lyktan, LTS, Whitecroft Lighting, Designplan, I-Valo, Arlight, Eagle Lighting, Lighting Innovations, LED Linear, WE-EF och Veko. AB Fagerhult är noterat på Nasdaq OMX Nordiska Börs i Stockholm.

Prenumerera

Dokument & länkar