Kallelse till årsstämma i AB Fagerhult (publ)

Aktieägarna i AB Fagerhult (publ), org.nr. 556110-6203, har kallats till årsstämma tisdagen den 24 april 2012 kl 17.00 i Fagerhult, Habo.

Anmälan

Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 18 april 2012, dels anmäla sig hos Fagerhult senast den 18 april 2012.

Anmälan kan göras under adress AB Fagerhult, 566 80 Habo, via e-post inga.callersjo@fagerhult.se eller per telefon 08-5223 5975.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste för att delta i förhandlingarna vid årsstämman i god tid före den 18 april 2012 tillfälligt omregistrera aktierna i eget namn.

Kallelse

Kallelse har skett genom införande i Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen finns tillgänglig på bolagets webbplats www.fagerhultgroup.se. Kallelse skickas med post till de aktieägare som begär det. Sådan begäran kan göras på samma sätt som anmälan till stämman enligt ovan.

Habo i mars 2012

Styrelsen

Upplysningar kan lämnas av :

Johan Hjertonsson CEO tel: 46 36 10 87 06 mobile: 46 70 229 77 93 e-mail: johan.hjertonsson@fagerhult.se

Håkan Gabrielsson CFO tel: 46 8 52 23 59 48 mobile: 46 70 84 40 918 e-mail: hakan.gabrielsson@fagerhult.se

Fagerhult är en av Europas ledande belysningskoncerner med cirka 2 200 anställda och verksamheter i 17 länder. Vi skapar moderna produkter och spännande, energisnåla och miljöanpassade belysningssystem som på ett bra sätt integreras i den miljö där de ska verka. I koncernen ingår starka varumärken som till exempel Fagerhult, Ateljé Lyktan, LTS, Whitecroft Lighting och Designplan Lighting. AB Fagerhult är noterat på Nasdaq OMX Nordiska Börs i Stockholm.

Taggar:

Om oss

Fagerhult är en av Europas ledande belysningskoncerner med cirka 3 450 anställda och verksamheter i över 25 länder. Vi skapar moderna produkter och spännande, energisnåla och miljöanpassade belysningssystem som på ett bra sätt integreras i den miljö där de ska verka. I koncernen ingår starka varumärken som till exempel Fagerhult, Ateljé Lyktan, LTS, Whitecroft Lighting, Designplan, I-Valo, Arlight, Eagle Lighting, Lighting Innovations, LED Linear, WE-EF och Veko. AB Fagerhult är noterat på Nasdaq OMX Nordiska Börs i Stockholm.

Prenumerera

Dokument & länkar