Beslut om bidrag till Fältbiologerna för Mötesplats Naturen

Fördelningen av statsbidrag till landets friluftsorganisationer för år 2012 klar. Fältbiologerna får 400 000 kr till projektet Mötesplats Naturen. Bidraget ska i första hand användas till genomförandet av projektet i Malmö. 

- Projekt Mötesplats Naturen vill sprida en förståelse för naturen och väcka ett engagemang bland unga. Vi vill ge fler ungdomar möjlighet att få en positiv upplevelse av naturen och hoppas på att inspirera lärare till att själva vara ute med sina klasser i naturen genom att ge dem konkreta tips, utflyktsmål och förslag på aktiviteter, säger John Gustafsson, koordinator för projektet i år.

- Bidragen är livsnödvändiga för den långsiktiga överlevnaden av friluftsorganisationerna. Det är med mycket knappa resurser som friluftsrörelsen lämnar ett starkt bidrag till folkhälsan och ökad miljömedvetenhet. I år ser vi att engagemanget för att öka barn och ungdomars intresse för natur och friluftsliv samt fysisk aktivitet är mycket stor, säger Ulf Silvander, generalsekreterare Svenskt Friluftsliv.

För att få bidrag krävs att friluftsorganisationen värnar det enkla, naturnära och långsiktigt hållbara friluftslivet. Främjar hälsa och goda möjligheter att utöva friluftsliv samt ett tryggt och säkert friluftsliv. Bidrar till att utveckla barns och ungdomars intresse för motion och friluftsliv, eller verkar för ökad kunskap om och hänsyn till natur- och kulturmiljön samt allemansrätten.

Organisationen Svenskt Friluftsliv ansvarar för fördelningen av bidrag. Den totala summan är 27,8 Mkr som i år fördelades med 19,4 Mkr i organisationsbidrag och 8,3 Mkr i projektbidrag till 25 organisationer. Barn och ungdomar, skogen, naturen, miljön och folkhälsan står i fokus i år. Totalt inkom 48 ansökningar med ett önskemål om finansiering på ca 48 Mkr. För att ta del av hela protokollet om fördelningen besök www.svensktfriluftsliv.se/bidrag.

För ytterligare information
John Gustafsson, koordinator 2012 motesplatsnaturen@gmail.com
Ulf Silvander, generalsekreterare Svenskt Friluftsliv, 070-433 51 47, ulf.silvander@svensktfriluftsliv.se
www.svensktfriluftsliv.se

Fakta Mötesplats Naturen
Mötesplats Naturen har drivits av Fältbiologerna på olika håll i Sverige sedan 2008. Mötesplats Naturen 2012 drivs bland annat med medel från Svenskt Friluftsliv och projektets syfte är att elever i årskurs fyra till fem ska få möjlighet att lära känna sin närmiljö och utveckla trygghet i naturen. Från mars till och med november kommer naturinspiratörer att erbjuda mellanstadieklasser inspiration och upplevelser i naturområden runt om och en bit utanför Malmö.