FAR SRS vill ha ett enhetligt regelsystem för periodisering av inkomster och utgifter

Regeringens utredning om sambandet mellan redovisning och beskattning (SamRoB) lämnade idag sitt slutbetänkande ”Beskattningstidpunkten för näringsverksamhet” (SOU 2008:80). Utredningens viktigaste förslag är att sambandet mellan god redovisningssed och beskattning tas bort.

Utredningen föreslår att dagens huvudregel (14 kap. 2 § inkomstskattelagen) om beskattningstidpunkt av inkomster och utgifter ska slopas. Därmed försvinner det rättsliga sambandet mellan god redovisningssed och beskattningstidpunkt, och i stället införs detaljerade skattemässiga periodiseringsregler.

Förslaget innebär att ett nytt detaljerat regelsystem för periodiseringar i beskattningen införs parallellt med det som redan gäller för redovisningen. SamRoB har i sina förslag månat om att de skattemässiga reglerna ska vara så lika redovisningsreglerna som möjligt. Samma periodiseringsregler ska därför i princip gälla i både årsredovisningslagen och inkomstskattelagen, men för olika syften (bokslutet/årsredovisningen respektive inkomstskattedeklarationen).

– Jag ifrågasätter om det är rimligt att huvuddelen av Sveriges företag ska behöva tillämpa två skilda regelsystem som båda har den uttalade avsikten att vara så lika varandra som möjligt, säger Lennart Iredahl, FAR SRS och en av experterna i utredningen.

Flera deltagare i utredningen har under arbetets gång uttryckt en oro för att skillnaderna i regelsystemens sätt att uttrycka i princip likadana regler medför en fara för att tillämpningen av reglerna i redovisning respektive beskattning i praktiken ändå kommer att skilja sig åt.

– FAR SRS vill att regeringen av förenklingsskäl går ett steg till och låter utreda förutsättningarna för att redovisningsreglerna för de små företagen läggs in i inkomstskattelagen. För det stora flertalet företag blir det då endast ett regelsystem som ska tillämpas. Och då uppnår vi verklig förenkling, säger Dan Brännström, generalsekreterare i FAR SRS.För ytterligare information kontakta:

Lennart Iredahl, chef för revisionssektionen i FAR SRS
Tfn 08-506 112 02, mobil: 076 207 4896

Dan Brännström, Generalsekreterare i FAR SRS.
Tfn 08-506 112 15, mobil: 0703 111 815

Om oss

FAR är branschorganisationen för redovisningskonsulter, revisorer och rådgivare och har ca 6 000 medlemmar. FARs uppdrag är att hjälpa revisions- och rådgivningsbranschen att göra nytta för näringsliv och samhälle. Detta sker främst genom utveckling av god yrkessed, kompetensutveckling och opinionsbildning. Läs mer på www.far.se .

Prenumerera

Dokument & länkar