Årstämma i Fastighets AB balder (publ)

Fastighets AB Balders årsstämma ägde rum i Göteborg den 8 maj 2018.

Stämman öppnades av styrelsens ordförande Christina Rogestam som också utsågs till ordförande på stämman.

VD Erik Selin redogjorde för bolagets verksamhet under 2017.

Stämman fastställde resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för 2017 och beslutade om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och VD.

Vidare beslutade stämman att ingen utdelning ska lämnas till aktieägarna.

Stämman beslutade att ett fast styrelsearvode om sammanlagt 560 000 kr skall utgå, att fördelas med 200 000 kr till styrelsens ordförande och 120 000 kr till övriga styrelseledamöter som inte är anställda i bolaget.

Stämman beslutade att arvode till bolagets revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

Stämman beslutade välja om styrelseledamöterna Christina Rogestam, Erik Selin, Fredrik Svensson, Sten Dunér och Anders Wennergren. Till styrelseordförande utsågs Christina Rogestam.

Stämman antecknade att Öhrlings PriceWaterhouseCoopers sedan tidigare är vald till bolagets revisor med Bengt Kron som huvudansvarig revisor för tiden fram till utgången av årsstämman 2019.

Stämman beslutade att valberedningen skall bestå av en representant för envar av de två största aktieägarna eller ägarkonstellationerna jämte Lars Rasin, som företräder övriga aktieägare, som ordförande. Valberedningens sammansättning skall offentliggöras senast sex månader före årsstämman 2019.

Stämman godkände styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

Stämman beslutade att anta ny bolagsordning, innebärande att bolaget enbart ska ha aktieslagen stamaktier av serie A och serie B, att företrädesrätten för ägare av preferensaktier till nyemitterade preferensaktier utgår, att ägare till preferensaktiers rätt till vinstutdelning utgår, att bolagsstämmans rätt att minska aktiekapitalet genom inlösen av preferensaktier utgår, att preferensaktieägares företrädesrätt till bolagets tillgångar vid likvidation utgår, att ifråga om ärenden på bolagsstämman ändras avseende val av en justeringsman, och att uppdraget som bolagets revisor ska gälla till slutet av den årsstämma som hålls under det första, andra, tredje eller fjärde räkenskapsåret efter det år som revisorn utsågs.

Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att under tiden till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, kunna besluta om en nyemission av aktier i serie B, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, motsvarande en ökning av aktiekapitalet om högst 10 procent baserat på det sammanlagda aktiekapitalet i bolaget vid tidpunkten för årsstämman 2018.

Stämman beslutade vidare att under tiden fram till nästa årsstämma, bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen, dels besluta om förvärv av egna aktier av serie B men att innehavet av egna aktier i bolaget sammantaget inte får överstiga 10 procent av samtliga aktier i bolaget, dels besluta om att överlåta bolagets innehav av egna aktier av serie B.
 

För ytterligare information, vänligen kontakta:
VD Erik Selin, telefon 0706-07 47 90 eller
Ekonomidirektör Magnus Björndahl, telefon 0735-58 29 29
 

Denna information är sådan som Fastighets AB Balder är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 9 maj 2018 kl. 08.00 CEST.

Fastighets AB Balder är ett börsnoterat fastighetsbolag som med lokal förankring ska möta olika kundgruppers behov av lokaler och bostäder. Balders fastighetsbestånd hade per 31 mars 2018 ett värde om 104,1 Mdkr (88,4). Balderaktien är noterad på Nasdaq Stockholm, Large Cap.

Fastighets AB Balder (publ)
Box 53 121, 400 15 Göteborg
Tel 031-10 95 70
Org nr 556525-6905, Säte Göteborg
balder.se


Om oss

Fastighets AB Balder är ett börsnoterat fastighetsbolag som med lokal förankring ska möta olika kundgruppers behov av lokaler och bostäder.

Prenumerera

Dokument & länkar