Balders årsredovisning för 2012 innehåller en revisorsanmärkning

Balders årsredovisning för 2012 innehåller en revisorsanmärkning, se sida nr 82 i årsredovisningen.

Anmärkning
Utan att det påverkar våra uttalanden ovan vill vi anmärka på att avdragen skatt och sociala avgifter vid ett antal tillfällen under perioden mars till oktober 2012 inte betalats i tid. I not 30 har bolaget beskrivit att orsaken till förseningarna varit ett rent missförstånd om skatternas förfallotidpunkt. Förseningarna har inte någon gång överstigit två veckor och har endast resulterat i kostnadsränta. Bolaget har förbättrat rutinen efter att förseningarna uppdagades.


För ytterligare information, vänligen kontakta
VD Erik Selin, telefon 0706-07 47 90 eller
Ekonomidirektör Magnus Björndahl, telefon 0735-58 29 29

Denna information är sådan som Fastighets AB Balder (publ) är skyldig att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknad och/eller lag om handel med finansiella instrument. Informationen har offentliggjorts kl 12.45 den 12 april 2013.


Fastighets AB Balder är ett börsnoterat fastighetsbolag som med lokal förankring skall möta olika kundgruppers behov av lokaler och bostäder. Balders fastighetsbestånd hade per 31 december 2012 ett värde om 22,3 Mdkr. Balderaktien är noterad på Nasdaq OMX Stockholm, Mid Cap.

Fastighets AB Balder (publ)
Box 53121, 400 15 Göteborg
Tel 031-10 95 70
Org nr 556525-6905, Säte Göteborg
www.balder.se

Taggar:

Om oss

Fastighets AB Balder är ett börsnoterat fastighetsbolag som med lokal förankring ska möta olika kundgruppers behov av lokaler och bostäder.

Prenumerera

Dokument & länkar