Kallelse till årsstämma

FASTIGHETS AB BALDER (publ) hälsar aktieägarna välkomna till årsstämma onsdagen den 9 maj 2012 kl 15.00 på Elite Park Avenue Hotel, Kungsportsavenyn 36-38 i Göteborg.

Anmälan m m

Aktieägare som önskar deltaga i årsstämman skall

dels vara registrerad i eget namn (ej förvaltarregistrerad) i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen den 3 maj 2012,

dels anmäla sitt deltagande till bolaget senast fredagen den 4 maj 2012 kl 16.00.

Anmälan om deltagande i stämman kan ske per brev till Fastighets AB Balder, Box 53121, 400 15 GÖTEBORG, per telefon 031-10 95 70 eller per fax 031-10 95 99 eller per e-post:eve.knight@balder.se

Vid anmälan skall aktieägare uppge namn, personnummer alternativt organisationsnummer, adress och telefonnummer. Aktieägare som företräds genom ombud skall förete skriftlig dagtecknad fullmakt som på dagen för årsstämman inte får vara äldre än fem år. Den som företräder juridisk person skall förete registreringsbevis eller motsvarande behörighets - handling utvisande behörig firma­tecknare. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets hemsida, www.balder.se.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt låta omregistrera aktierna i eget namn för att äga rätt att delta i stämman. Sådan registrering skall vara verkställd hos Euroclear Sweden AB torsdagen den 3 maj 2012.

Styrelsens förslag samt övriga på stämman förekommande ärenden framgår av kallelsen till bolagsstämman, vilken offentliggörs med annonser i Post- och Inrikes Tidningar samt Fastighets AB Balders hemsida.

För ytterligare information, vänligen kontakta
VD Erik Selin, telefon 0706-074 790 eller 
Ekonomidirektör Magnus Björndahl, telefon 0735-58 29 29

Bilaga: Kallelse

Denna information är sådan som Fastighets AB Balder (publ) är skyldig att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknad och/eller lag om handel med finansiella instrument.Informationen har offentliggjorts kl 08.00 den 4 april 2012. 

Om oss

Fastighets AB Balder är ett börsnoterat fastighetsbolag som med lokal förankring ska möta olika kundgruppers behov av lokaler och bostäder.

Prenumerera

Dokument & länkar