Kallelse till årsstämma

FASTIGHETS AB BALDER (publ) hälsar aktieägarna välkomna till årsstämma onsdagen den 7 maj 2014 kl 14.00 på Restaurang Palace, Södra Hamngatan 2, Brunnsparken i Göteborg.

Anmälan m m
Aktieägare som önskar deltaga i årsstämman skall
dels
vara registrerad i eget namn (ej förvaltarregistrerad) i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 30 april 2014,
dels
anmäla sitt deltagande till bolaget senast måndagen den 5 maj 2014 kl 16.00.

Anmälan om deltagande i stämman kan ske per brev till Fastighets AB Balder, Box 53121, 400 15 GÖTEBORG, per telefon 031-10 95 70 eller per fax 031-10 95 99 eller per e-post:eve.knight@balder.se

Vid anmälan skall aktieägare uppge namn, personnummer alternativt organisationsnummer, adress och telefonnummer. Aktieägare som företräds genom ombud skall förete skriftlig dagtecknad fullmakt som på dagen för årsstämman inte får vara äldre än fem år. Den som företräder juridisk person skall förete registreringsbevis eller motsvarande behörighets - handling utvisande behörig firma­tecknare. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets hemsida, www.balder.se.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt låta omregistrera aktierna i eget namn för att äga rätt att delta i stämman. Sådan registrering skall vara verkställd hos Euroclear Sweden AB senast onsdagen den 30 april 2014.

Styrelsens förslag samt övriga på stämman förekommande ärenden framgår av kallelsen till bolagsstämman, vilken offentliggörs med annonser i Post- och Inrikes Tidningar samt Fastighets AB Balders hemsida.

   
För ytterligare information, vänligen kontakta
VD Erik Selin, telefon 0706-074 790 eller
Ekonomidirektör Magnus Björndahl, telefon 0735-58 29 29

Bilaga: Kallelse

Denna information är sådan som Fastighets AB Balder (publ) är skyldig att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknad och/eller lag om handel med finansiella instrument. Informationen har offentliggjorts kl 08.00 den 2 april 2014.

Fastighets AB Balder är ett börsnoterat fastighetsbolag som med lokal förankring skall möta olika kundgruppers behov av lokaler och bostäder. Balders fastighetsbestånd hade per 31 december 2013 ett värde om 27,5 Mdkr. Balderaktien är noterad på Nasdaq OMX Stockholm, Mid Cap.

Fastighets AB Balder (publ)
Box 53121, 400 15 Göteborg
Tel 031-10 95 70
Org nr 556525-6905, Säte Göteborg
www.balder.se

Taggar:

Om oss

Fastighets AB Balder är ett börsnoterat fastighetsbolag som med lokal förankring ska möta olika kundgruppers behov av lokaler och bostäder.

Prenumerera

Dokument & länkar