Kallelse till extra bolagsstämma i Fastighets AB Balder (publ)

Kallelse till extra bolagsstämma i Fastighets AB Balder (publ) med anledning av förslag från styrelsen om beslut om nyemission i samband med offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i Din Bostad Sverige AB (publ)

Aktieägarna i Fastighets AB Balder (publ) (”Balder” eller ”Bolaget”), org. nr. 556525-6905, kallas härmed till extra bolagsstämma den 14 juli 2009 på Elite Park Aveny Hotel, Kungsportsavenyn 36 – 38, Göteborg klockan 11.30. Det totala antalet aktier uppgår till 16 219 640 aktier fördelat på 1 871 572 aktier av serie A och 14 348 068 aktier av serie B. Antalet röster i Bolaget uppgår till 3 306 378,8. Av de totala aktierna är 476 600 aktier av serie B, vardera med en tiondels röst, återköpta och kan inte företrädas på stämman. Anmälan m.m. Aktieägare som önskar deltaga i stämman, skall dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB (tidigare VPC AB) förda aktieboken per den 8 juli 2009. Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att delta i bolagsstämman, begära att tillfälligt föras in som ägare i aktieboken hos Euroclear Sweden AB. Aktieägaren bör underrätta förvaltaren härom i god tid före den 8 juli 2009. dels anmäla sitt deltagande hos Bolaget under adressen Fastighets AB Balder (publ), Eve Knight, Box 53121, 400 15 Göteborg, via e-post, eve.knight@balderfast.se, eller per telefon 031-10 95 70, eller per telefax 031-10 95 99, senast klockan 16:00 den 8 juli 2009. Vid anmälan ska uppges namn, adress, telefonnummer, person- eller organisations-nummer, registrerat aktieinnehav samt antal biträden. Aktieägare som önskar företrädas av ombud, skall utfärda daterad fullmakt för ombudet. Fullmakten i original bör i god tid före stämman insändas till Bolaget under ovanstående adress. Den som företräder juridisk person skall bifoga kopia av aktuellt registreringsbevis eller annan tillämplig handling. Förslag till dagordning: 1. Stämmans öppnande; 2. Val av ordförande vid stämman; 3. Upprättande och godkännande av röstlängd; 4. Val av minst en justeringsman; 5. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad; 6. Godkännande av dagordning; 7. Förslag från styrelsen till beslut om nyemission med anledning av offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i Din Bostad Sverige AB (publ); 8. Förslag från styrelsen till beslut om bemyndigande för styrelsen att vidta smärre justeringar av besluten; 9. Stämmans avslutande. Beslutsförslag från styrelsen Beslut om nyemission med anledning av offentligt uppköpserbjudande (punkten 7) Styrelsen har beslutat om ett offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i Din Bostad Sverige AB (publ), (”Erbjudandet”). För att genomföra Erbjudandet föreslår styrelsen att bolagsstämman beslutar om nyemission enligt nedan. Aktieägare representerande 75,3 procent av kapitalet och 87,8 procent av rösterna i Balder avser att rösta för styrelsens förslag. Aktiekapitalet ökas med högst 9 250 000 kronor genom att högst 9 250 000 aktier av serie B emitteras. Rätt att teckna aktierna skall med avvikelse från befintliga aktieägares företrädesrätt tillkomma aktieägarna i Din Bostad. Skälet till avvikelsen är att emissionen utgör ett led i Erbjudandet. Aktierna skall betalas genom tillskjutande av aktier i Din Bostad. För två aktier i Din Bostad skall aktietecknaren erhålla en aktie av serie B i Balder. Om stämman beslutar i enlighet med förslaget och Erbjudandet accepteras till fullo kommer 9 250 000 nya aktier av serie B i Balder att emitteras, innebärande att nuvarande aktieägare i Din Bostad respektive Balder kommer att inneha 37,0 procent respektive 63,0 procent av kapitalet och 22,1 procent respektive 77,9 procent av rösterna i den nya koncernen. De nya aktierna skall ge rätt till utdelning från och med innevarande räkenskapsår. Beslut om bemyndigande för styrelsen att vidta smärre justeringar av besluten (punkten 8) Styrelsen föreslår att stämman bemyndigar styrelsen att vidta sådana smärre justeringar av de på stämman fattade besluten i den utsträckning detta är erforderligt för registrering av besluten hos Bolagsverket. Övrigt Stämmans beslut avseende punkt 7 är giltigt endast om beslutet biträtts av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna. Fullständiga förslag till beslut med därtill hörande handlingar kommer att finnas tillgängliga hos Bolaget på Vasagatan 54 i Göteborg och på Bolagets hemsida, www.balderfast.se, senast 14 dagar före stämman. Handlingarna skickas också till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress samt kommer även att finnas tillgängliga på stämman. Handlingarna kommer att läggas fram på stämman. Göteborg i juni 2009 Fastighets AB Balder (publ) Styrelsen

Om oss

Fastighets AB Balder är ett börsnoterat fastighetsbolag som med lokal förankring ska möta olika kundgruppers behov av lokaler och bostäder.

Prenumerera

Dokument & länkar