Skiljenämnd fastställer Fastighets AB Balders rätt till inlösen av minoritetsaktier i Din Bostad Sverige AB

Fastighets AB Balder (publ), org. nr 556525-6905, (”Balder”) offentliggjorde den 26 juni 2009 ett erbjudande till aktieägarna i Din Bostad Sverige AB, org. nr 556541-1898, (”Din Bostad”) att förvärva samtliga utestående aktier i Din Bostad (”Erbjudandet”).

Din Bostad har ett aktiekapital som uppgår till 185 000 000 kronor fördelat på 18 500 000 aktier. Under en anmälningsperiod som efter förlängning löpte till den 25 september 2009 hade Erbjudandet accepterats av aktieägare representerandes 18 343 002 aktier motsvarande 99,15 procent av rösterna och kapitalet i Din Bostad. Balder har därefter förvärvat ytterligare aktier i Din Bostad utanför Erbjudandet och äger nu totalt 18 399 191 aktier i Din Bostad. Andra aktieägare än Balder äger 100 809 aktier i Din Bostad.

I skiljedom meddelad i Stockholm den 22 december 2011 fastställde skiljenämnden att Balder äger rätt, samt är skyldigt, att lösa in återstående aktier i Din Bostad som inte ägs av Balder. Skiljenämnden fastställde lösenbeloppet som Balder har att erlägga per aktie i Din Bostad till 29 kronor med tillägg för ränta med 2,10 kronor från den 9 november 2009 till den 26 februari 2012, totalt 31,10 kronor. Därefter utgår ränta med ett belopp som motsvarar vid var tid gällande referensränta med tillägg av åtta procentenheter till dess full betalning sker.

Skiljedomen har inte överklagats enligt 22 kap. 24 § aktiebolagslagen och vann därmed laga kraft den 26 februari 2012.

Balder har beslutat att lösa in samtliga återstående aktier i Din Bostad och kommer att utbetala inlösenbelopp jämte ränta. Avstämningsdag kommer att vara den 29 mars 2012 och beräknad utbetalningsdag den 3 april 2012.

För ytterligare information, vänligen kontakta
VD Erik Selin, telefon 0706-07 47 90 eller
Ekonomidirektör Magnus Björndahl, telefon 0735-58 29 29

Denna information är sådan som Fastighets AB Balder (publ) är skyldig att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknad och/eller lag om handel med finansiella instrument. Informationen har offentliggjorts kl 15.00 den 26 mars 2012.


Fastighets AB Balder är ett börsnoterat fastighetsbolag som med lokal förankring skall möta olika kundgruppers behov av lokaler och bostäder. Balders fastighetsbestånd hade per 31 december 2011 ett värde om 17,6 Mdkr. Balderaktien är noterad på Nasdaq OMX Stockholm, Mid Cap.


Taggar:

Om oss

Fastighets AB Balder är ett börsnoterat fastighetsbolag som med lokal förankring ska möta olika kundgruppers behov av lokaler och bostäder.

Prenumerera

Dokument & länkar