Årsstämma i Trianon

Trianons årsstämma hölls den 3 maj 2018.

Stämman beslöt, i enlighet med styrelsens och verkställande direktörens förslag, att utdelning ska ske med 1 krona per aktie. Som avstämningsdag för utdelningen fastställdes måndagen den 7 maj 2018. Utdelningen beräknas distribueras den 11 maj 2018.

Styrelsens ledamöter och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för det gångna räkenskapsåret.

Beslöts att arvode till styrelsen ska utgå med totalt 875 000 kronor, varav styrelsens ordförande ska erhålla 250 000 kronor, övriga ledamöter som inte är anställda i bolaget ska erhålla 125 000 kronor vardera samt att styrelsesuppleanterna ska erhålla 62 500 kronor vardera. Beslöts att revisorsarvode ska utgå enligt godkänd räkning inom ramen för offert.

Årsstämman beslöt vidare att styrelsen ska bestå av sex ledamöter med två suppleanter. Olof Andersson, Mats Cederholm, Jan Barchan, Viktoria Bergman, Boris Lennerhov och Elin Thott omvaldes som styrelseledamöter samt att Sofie Karlsryd och Ebba Leijonhufvud omvaldes som suppleanter. Mats Cederholm omvaldes till styrelsens ordförande.

MAZARS SET Revisionsbyrå AB omvaldes som revisor.

Inför årsstämman 2019 beslöts att bolaget ska tillämpa samma principer för valberedningens sammansättning som föregående år, vilket huvudsakligen innebär att styrelsens ordförande kontaktar de tre, vid utgången av september månad 2018, största aktieägarna. Dessa erbjuds att utse var sin representant till valberedningen, i vilken även styrelsens ordförande ska ingå. 

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, KONTAKTA:

Olof Andersson, VD

Telefon: 040 611 34 97

E-post: olof.andersson@trianon.se

Mari-Louise Hedbys, CFO och IR-ansvarig

Telefon: 040 611 34 85

E-post: mari-louise.hedbys@trianon.se

OM TRIANON

Trianon är ett entreprenörsdrivet fastighetsbolag i Malmö. Bolaget grundades 1973 och har framförallt sedan 2006 haft en stark tillväxt i fastighetsvärde, genom egen förvaltning, utveckling och förvärv. Trianons fastighetsbestånd omfattar 48 fastigheter om 250 000 kvm i uthyrningsbar yta, fördelat på cirka 60 procent bostäder och 40 procent kommersiella- och samhällsfastigheter. Fastighetsbeståndet har ett marknadsvärde per 31 mars 2018 på cirka 5,2 Mdkr. Huvudkontoret finns i Malmö.

Trianons aktie är noterad på Nasdaq First North Premier med kortnamnet TRIAN B. Certified adviser är Avanza, 08-4094 21 20.

För mer information se: www.trianon.se

Taggar:

Om oss

Trianon är ett entreprenörsdrivet fastighetsbolag i Malmö. Bolaget grundades 1973 och har framförallt sedan 2006 haft en stark tillväxt i fastighetsvärde, genom egen förvaltning, utveckling och förvärv. Trianons fastighetsbestånd omfattar 49 fastigheter om 256 000 kvm i uthyrningsbar yta, fördelat på cirka 61 procent bostäder och 39 procent kommersiella- och samhällsfastigheter. Fastighetsbeståndet har ett marknadsvärde per 30 juni 2018 på cirka 5,3 Mdkr. Huvudkontoret finns i Malmö. Trianons aktie är noterad på Nasdaq First North Premier med kortnamnet TRIAN B. Certified adviser är Avanza, 08-4094 21 20.För mer information se: www.trianon.se

Prenumerera

Dokument & länkar