Remissvar till hyresutredning: Stort stöd för förändrad hyresmarknad

Stödet för en reformerad hyresmarknad är stort. Det konstaterar Fastighetsägarna Sverige som gått igenom dryga 140 remissvar angående utredningen ”EU, allmännyttan och hyrorna.”

Utredningens huvudförslag innebär att de kommunala bostadsbolagen ska drivas affärsmässigt och att deras så kallade hyresnormerande roll ska tas bort. Syftet med förslagen är att privata och kommunala bostadsbolag ska kunna konkurrera på lika villkor. De kommunala bostadsbolagen får idag ett ekonomiskt stöd samtidigt som de bestämmer hyresnivåerna för de privata bostadsföretagen.

Remisstiden för utredningen har just gått ut och ungefär hälften av de drygt 140 som svarat är kommuner som företräder de kommunala bostadsföretagen. En majoritet av dem sluter upp bakom sin organisation Sveriges kommuner och landstings, SKL:s, remissvar. SKL bejakar, tillsammans med många andra remissinstanser, grundprincipen att de kommunala bostadsbolagen ska drivas affärsmässigt utan ekonomiskt stöd.

SKL och SABO vill ha ett undantag från kravet på affärsmässighet för att kommunerna ska ta sitt bostadspolitiska ansvar. Det handlar bl a om att främja integration och ge stöd till svaga hushåll.

– Eftersom de kommunala bostadsföretagen står för mindre än 20 procent av bostadsbeståndet är det viktigt att även boende i privata fastigheter ska kunna få stöd vid behov. För integrationen är det en bättre väg att ge individuella boendestöd, än att ge bolagsstöd, säger Per-Åke Eriksson, VD Fastighetsägarna Sverige. Dessutom är det tveksamt om SKL:s förslag är förenlig med EG-rättens krav.

Vid sidan av de kommunala remissvaren har ett antal intresseorganisationer, rättsinstanser, akademiska institutioner och myndigheter svarat på remissen. Merparten håller med utredningens förslag till förändringar. Konkurrensverket t ex anser att förslagen bör leda till en mer ändamålsenlig hyressättning och en effektivare marknad till nytta för det allmänna och de boende.

Länsstyrelsen i Stockholm län avstyrker förslagen då man inte anser att det är klargjort vilken roll allmännyttan förväntas ha som ett kommunalt verktyg i arbetet med att fullgöra bostadsförsörjningsuppdraget.

Hyresgästföreningen skiljer sig från övriga remissinstanser genom att hävda att det inte finns behov av några reformer på hyresmarknaden.

– Utredningens förslag ska ses som ett första steg mot en fungerande hyresmarknad. Utan reformer riskerar hyresbostäderna på sikt att försvinna. Det är märkligt att Hyresgästföreningen inte ställer upp för hyresgästerna och de bostadssökande, säger Per-Åke Eriksson.

För ytterligare information, kontakta Fastighetsägarna Sveriges VD Per-Åke Eriksson, tfn 0708-48 04 12.

Om oss

Fastighetsägarna är en intresse- och branschorganisation som arbetar för en väl fungerande fastighetsmarknad. Vi representerar uppemot 20 000 medlemmar som äger lokal- och bostadshyreshus, industrifastigheter samt bostadsrättsföreningar. Totalt äger de privata fastighetsägarna ca 80 000 fastigheter med 700 000 lägenheter och cirka 80 procent av alla kommersiella lokaler.

Prenumerera

Dokument & länkar