Startskott för Sweden Green Building Council - nytt starkt branschinitiativ som ska göra byggnader mer miljövänliga

Igår grundades Sweden Green Building Council (SGBC) med målet att gemen-samt utveckla miljö- och hållbarhetsarbetet inom bygg- och fastighetsbran-schen.

Tolv företag och organisationer står bakom bildandet av SGBC, med målet att på-verka beslutsfattare, sprida kunskap och arbeta fram verktyg för att nå konkreta re-sultat som förbättrar byggnaders miljöpåverkan. Idag står driften av byggnader för 30-40 procent av energiförbrukningen i världen, vilket innebär att det finns en stor potential för effektivisering. Grundare av SGBC är Vasakronan, Akademiska hus, Skanska, NCC, IVL, White, SEB, Stockholm Stad, Malmö Stad, Sweco, DTZ samt Fastighetsägarna. Till ordfö-rande för SGBC har utsetts Monica von Schmalensee, vice vd på White Arkitekter. - Vi har en mängd olika bra miljöinitiativ i Sverige. Det här forumet har ambitionen att ta till vara på den kunskapen samt samla alla dessa initiativ under ett paraply. Allt fler kunder vill t.ex. kunna jämföra olika lokalers miljöklass på ett objektivt sätt. Att ta fram en internationellt gångbar standard för miljöklassning blir därför en av de första konkreta aktiviteterna för SGBC. Utgår vi från kundernas efterfrågan i vårt arbete och gör miljöarbetet transparent, då blir det också konkreta resultat, säger Monica von Schmalensee. Hon kommer att leda den nya organisationen som nu ansöker om medlemskap i världsorganisationen World Green Building Council. En uppgift blir att rekrytera VD för SGBC och bygga upp en organisation. Därefter blir det aktuellt att bredda organisationen och värva medlemmar från bygg- och fastighetssektorerna och kring-liggande verksamheter. Det innebär fastighets- och byggföretag, byggmaterialföre-tag, arkitekter, tekniska konsulter, investerare, banker, försäkringsbolag, forskning och utbildning, myndigheter och media. – Med ett svenskt Green Building Council får vi nu möjligheten att samla aktörer som verkligen vill göra byggnader mer miljövänliga, bostäder såväl som kommersi-ella lokaler. På så sätt blir vi en starkare part i samtal med politiker, myndigheter och andra beslutsfattare. En unik plattform som också lyfter fram Sverige som före-gångsland i miljöfrågor i ett internationellt sammanhang, fortsätter Monica von Schmalensee.

Om oss

Fastighetsägarna är en intresse- och branschorganisation som arbetar för en väl fungerande fastighetsmarknad. Vi representerar uppemot 20 000 medlemmar som äger lokal- och bostadshyreshus, industrifastigheter samt bostadsrättsföreningar. Totalt äger de privata fastighetsägarna ca 80 000 fastigheter med 700 000 lägenheter och cirka 80 procent av alla kommersiella lokaler.

Prenumerera

Dokument & länkar