Delårsrapport för perioden 1 januari - 30 september 1999

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 1999 RESULTAT Fastighetspartner redovisar ett rörelseresultat på 128,2 (151,0) MSEK. Koncernens resultat efter finansiella poster uppgick för perioden till -6,1 (- 13,3) MSEK. I resultatet ingår avskrivningar på byggnader med 23,3 (23,6) MSEK. FASTIGHETSFÖRVALTNINGEN Hyresintäkterna för perioden uppgick till 263,6 (290,0) MSEK. De i slutet på 1998 genomförda försäljningarna har inneburit att hyresintäkterna och drift- nettot sjunkit samtidigt som skuldbördan reducerats och finansnettot förbättrats. Nedan följer en jämförelse mellan de senaste fem kvartalen. Resultatutveckling 1999 1999 1999 1998 1998 per kvartal kv 3 kv 2 kv 1 kv 4 kv 3 Hyresintäkter 87,2 88,8 87,6 95,1 95,9 Fastighetskostnader -26,6 -31,1 -34,0 -30,1 -34,1 Driftnetto 60,6 57,7 53,6 65,0 61,8 Avskrivningar -7,7 -8,2 -7,4 -4,7 -7,9 Administration & -6,6 -7,6 -6,7 -8,6 -8,6 marknadsföring Rörelseresultat *) 46,3 41,9 39,5 51,7 47,4 Finansnetto -44,1 -45,3 -44,9 -53,9 -57,6 Resultat efter 2,2 -3,4 -5,4 -2,2 -10,2 finansiella poster *) Nettoresultat 0,3 0,4 -0,2 93,4 6,8 från försäljningar mm Resultat före skatt 2,5 -3,0 -5,6 91,2 -3,4 *) Exkl. fastighetsförsäljningar mm Ökningen av fastighetsbeståndets uthyrningsgrad har hittills gått långsammare än förväntat. Emellertid beräknas den positiva trenden de fyra senaste kvar- talen i vad avser resultat efter finansiella poster, exkl. fastig- hetsförsäljningar m m ytterligare förstärkas framöver. INVESTERINGAR Under perioden har inga fastigheter förvärvats. Däremot har två fastigheter sålts: En fastighet i Kalmar för 4,0 MSEK under första kvartalet och en i Drammen, Norge för 7,9 MNOK under andra. Försäljningarna påverkar periodens resultat positivt med 0,9 MSEK. Investeringar i befintliga fastigheter uppgick under perioden till c:a 25 MSEK av vilka 16 MSEK avser fastigheten Rånäs 1 i Lunda. Bokfört värde 990101 3657 (inkl pågående arbeten) +Förvärv - +Investeringar i 25 befintliga fastigheter -Försäljningar -11 +/-Omräkningsdifferens -3 NOK -Avskrivningar enligt -23 plan Bokfört värde 990930 3645 (inkl pågående arbeten) FINANSIELL STÄLLNING Likvida medel uppgick vid periodens slut till 33,7 (51,0) MSEK. Koncernens räntebärande skulder uppgick till 2.829 (3.186) MSEK. Medelräntan för koncernens lån hos kreditinstitut, exkl. checkräkning, 2.782,6 MSEK var per 99-09-30 5,9 %. LÅNESTRUKTUR (1999-09-30) Löpt Volym Andel id (MSEK) (%) Medelrän ta (%) 1999 1444 52 5,1 2000 694 25 6,7 2001 115 4 8,3 2002 284 10 7,1 2003 231 8 6,1 2004 14 1 9,1 2005 1 - 5,8 Tota 2783 100 5,9 lt ÅTERBÄRING FRÅN SPP Företagen inom Fastighetspartnerkoncernen har erhållit besked från SPP om återbäring av pensionspremier med ett bruttobelopp om c:a 8 MSEK. Eftersom det råder stor oklarhet om hur, när och i vilken omfattning denna återbäring kan komma företaget tillgodo, har Fastighetspartner valt att inte redovisa något belopp i vare sig resultat eller balansräkning. SKATTEFRÅGOR Som informerades om i rapporten den 30/6 föreligger en tvist med skattemyndigheten om en tillkommande skatt om 8,2 MSEK. Företaget har ej funnit skäl att ändra uppfattning om skattepliktig inkomst och därför ej reserverat för det tvistiga beloppet. Fastighetspartner avser att tillämpa Redovisningsrådets rekommendation RR9 angående redovisning av inkomstskatt vid bokslutet för år 1999. RESULTATPROGNOS Resultatet för 1999 kommer att uppgå till minst 30 MSEK efter beräknade avskrivningar på c:a 28 MSEK. Stockholm den 2 november 1999 Sven-Olof Johansson Verkställande direktör Ytterligare upplysningar lämnas av Sven-Olof Johansson tel 08-402 34 65 (direkt) eller 402 34 60 (växel) ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1999/11/02/19991102BIT00530/bit0001.doc Hela rapporten http://www.bit.se/bitonline/1999/11/02/19991102BIT00530/bit0002.pdf Hela rapporten

Prenumerera

Dokument & länkar