Delårsrapport svensk Q 3 2001

Tripep AB (publ) - delårsrapport januari-september 2001 · I den pågående fas II prövningen av GPG®, CTN 002, har totalt 27 patienter fullföljt behandlingen och genomgått effektanalys. Endast 3 patienter uppfyllde studiekriterierna för positivt svar. Resultatet gör att den planerade fas III studien ej kommer att starta. · Den fördjupade analysen av resultatet från CTN 002 fortsätter. Bästa svar, avseende nedgång i antal viruskopior i blodet respektive önskad uppgång i så kallade CD 4 celler, erhölls i gruppen med den lägsta dosen. · Bolagets resurser fokuseras nu på de projekt som bedöms ha kortast väg till klinik. Parallellt pågår utvärderingar och förhandlingar kring inlicensiering av projekt i klinisk fas. · Bolaget har ännu inga intäkter. Kostnaderna under perioden understiger lagd budget. Tripeps affärsidé är att utveckla och kommersialisera läkemedel baserade på egen och inlicensierad forskning. Med PPI-teknologin, protein polymerisation inhibition, kan Tripep utveckla läkemedelskandidater för behandling av HIV och substanser som hämmar hepatit C virus och inflammationsproteinet TNF-alfa. Tripeps andra teknologiplattform kallas för RAS, Re-directing Antibody Specificity. RAS innebär att man styr en i kroppen befintlig antikropp mot ett nytt mål. Tripep har också inlicensierat ytterligare en teknologi, Parvo-Virus-Kapsid-teknologin, PVK. För beskrivning av bolagets teknologier hänvisas till bolagets hemsida www.tripep.se Verksamheten Forskningsprojekt Tripep bedriver ett antal forskningsprojekt baserade på bolagets patenterade teknologier. PPI, Protein-Polymeriserings-Inhibitorer Med PPI-teknologin utvecklar Tripep läkemedelskandidater för behandling av HIV, hepatit C virus samt hämning av inflammationsproteinet TNF-alfa. Mot bakgrund av det negativa utfallet i den fas II-prövning av GPG® som pågår sker även en översyn av övrig forskning baserad på PPI-teknologin. Ett intensivt arbete pågår i syfte att ta reda på varför så få patienter svarade i CTN 002 samt med att utveckla metoder för att studera upptag, ämnesomsättning, utsöndring etc, allt i syfte att utreda förutsättningarna för att kunna återuppta ett kliniskt utvecklingsprogram för GPG®. Dessutom har Tripep i de egna forskningslaboratorierna tagit fram ett flertal nya substanser med aktivitet mot HIV-virus. Dessa har patentsökts. RAStm , Redirecting Antibody Specificity Stafylococcus Aureus - forskning pågår kring ett unikt angreppssätt mot resistenta stafylokocker som orsakar den så kallade sjukhussjukan. Ett antal intressanta substanser har identifierats för att utvärderas i modeller som väl efterliknar den kliniska situationen. PVK, Parvovirus-kapsid PCV - Polycytemia vera innebär en okontrollerad tillväxt av röda blodkroppar och är en sjukdom utan effektiv behandling. I samarbete med Swedish Orphan utvecklar Tripep nya läkemedelskandidater. För närvarande pågår planering av prekliniska försök för att utvärdera effekten på tillväxt av röda blodkroppar. Vacciner Hepatit C, ChronVac-Ctm - terapeutiskt vaccin. Problemet med att ta fram ett läkemedel mot hepatit C är att detta virus likt HIV ständigt förändrar sig (muterar) och därmed undgår immunförsvaret. Tripeps forskare har därför inriktat sin forskning mot att försöka få fram ett immunsvar mot stabila delar av hepatit C, dvs sådana som ej kan förändras av mutationer. Den upptäckt som Tripeps forskare gjort, ger i modellsystem avsevärt bättre immunsvar än vad andra forskargrupper redovisar. Upptäckten har patentsökts och vidareutveckling av vaccinet ChronVac-Ctm skall ske med en industriell partner. HIV 1 - de aminosyresekvenser som Tripep har patent på används för forskning kring dels ett förebyggande HIV-vaccin dels ett terapeutiskt vaccin att användas tillsammans med bromsmediciner. Samarbete kring detta pågår med Vaccine Research Institute of San Diego från vilket Tripep har inlicensierat en intressant bärarteknologi som sannolikt ger mångfalt bättre immunsvar än gängse teknologier. Samarbetet utvecklas enligt plan. Hepatit C - profylaktiskt vaccin. Tripep har möjlighet att i samarbete med Vaccine Research Institute of San Diego arbeta med utvecklingen av ett profylaktiskt vaccin mot hepatit C. Pågående studier I den pågående fas II prövningen av GPG®, CTN 002, har totalt 27 patienter fullföljt behandlingen och genomgått effektanalys. Endast 3 patienter uppfyllde studiekriterierna för positivt svar. Bolaget tvingas konstatera att den goda HIV-hämmande effekt som uppnås i provrörsförsök inte har kunnat tillfredsställande upprepas i människa. Resultatet gör att det inte finns möjlighet att påbörja planerad fas III-prövning. Den fördjupade analysen av resultatet i CTN 002 fortsätter. Överraskande sågs en nedgång i antal viruskopior i blodet respektive önskad uppgång i s.k. CD4-celler endast i gruppen med den lägsta dosen. Detta kan ha många orsaker, exempelvis en nedreglering av det aktiva upptaget av GPG® från tarmen i de högre doserna eller en nedbrytning av aktiv substans vid de höga doserna med nuvarande administrationsform (gelatinkapslar). Efter samråd med Clinical Advisory Board har beslutats att de 10 kvarvarande patienter som är inne i CTN 002-studien, som är en peroral behandlingsstudie, skall slutföra sin behandling. Inga ytterligare patienter kommer att inkluderas. Slutrapport redovisas när studien är klar. Säkerhetsmässigt har GPG® tolererats mycket väl. Patent Tripeps strategi är att skapa ett patentskydd i de för bolaget viktiga regionerna i världen, Nordamerika, Europa och Asien. Tripep har under kvartalet förstärkt patentportföljen med ytterligare 8 patent- ansökningar. För närvarande har bolaget 12 godkända patent och inlämnat ytterligare 46 patentansökningar. Oberoende bedömare har granskat Tripeps patentportfölj och har gjort bedömningen att den är solid. Samarbetsavtal Det är Tripeps strategi att utveckla delar av bolagets projektportfölj tillsammans med partners som kan bidra såväl med kompetens som med andra resurser. Tripep har samarbetsavtal med Swedish Orphan om framtagning av ett läkemedel mot Polycytemia vera, en sjukdom som leder till överproduktion av röda blodkroppar, samt med Vaccine Research Institute of San Diego om utveckling av ett vaccin mot HIV och ett mot hepatit C. Som tidigare meddelats pågår ett aktivt arbete med att träffa samarbetsavtal kring det terapeutiska Hepatit C-vaccinet, ChronVac-Ctm. Inlicensiering Då det inte längre är sannolikt att bolaget kommer att bedriva fas III- prövning av GPG® i egen regi kommer bolaget att få överkapacitet inom klinisk prövning, när CTN 002 är avslutad. De över 100 MSEK vilka tidigare avsatts för fas III-programmet för GPG® blir därmed disponibla för andra projekt. Med hänsyn till detta har styrelsen givit ledningen i uppdrag att utvärdera möjligheten att inlicensiera ett eller flera preparat som är i klinisk fas. Ett antal sådana projekt utvärderas för närvarande. Förändring i styrelsen Magnus Persson, ordinarie styrelseledamot i Tripep AB (publ) har meddelat att han avgår ur bolagets styrelsen från och med den 4 oktober 2001. Magnus Persson är partner i HealthCap som har avyttrat hela sitt aktieinnehav i Tripep AB (publ). Resultat Bolaget har ännu inga intäkter. Kostnaderna under perioden understiger lagd budget. Bolagets forsknings- och utvecklingskostnader uppgick till ca 9,3 (4,0) MSEK under tredje kvartalet och ca 23,5 (13,3) MSEK för niomånadersperioden 2001. Av detta utgjorde 8,7 (3,7) MSEK respektive 21,8 (10,5) MSEK kostnader för externa forskare och underleverantörer. Finansiell ställning Bolagets likvida medel uppgick per den 30 september 2001 till 178,6 MSEK (30 juni 2001: 193,2 MSEK). Därutöver finns beviljat, ännu ej utnyttjat, villkorslån från Industrifonden om 15 MSEK. Då det nu är osannolikt att Tripep i egen regi kommer att bedriva fas III prövning av GPG® kan detta innebära att villkorslånet inte utnyttjas. I sådant fall återgår 75 000 optioner, som Industrifonden innehar, i bolagets ägo. Bolaget har inte något behov av ytterligare kapitaltillskott under den närmaste treårsperioden. Marknadsvärdet på kortfristiga placeringar i ränte- och avkastningsfonder uppgick per den 30 september 2001 till 171,7 MSEK. Dessa har under niomånadersperioden gett en totalavkastning om 2,8 procent. Det egna kapitalet uppgick per den 30 september 2001 till 167,1 MSEK (30 juni 2001: 178,8 MSEK). Bolagets aktiekapital om 2 750 000 kr är fördelat på 13 750 000 aktier á nominellt 0,20 SEK. Därutöver finns teckningsoptioner utställda, motsvarande 2 121 120 aktier. Av dessa är 432 400 i bolagets ägo. Tidigare har 53 880 optionsrätter av serie A makulerats. Till nyckelpersoner har 97 000 optioner av serie B sålts till marknadsmässigt pris. Försäljningen inbringade 0,2 MSEK, vilket förts direkt mot eget kapital. Efter rapportperiodens utgång har 10 000 optioner av serie C sålts till marknadsmässigt pris till medarbetare i bolaget. Försäljningen inbringade 0,005 MSEK, vilket förts direkt mot eget kapital. Industrifonden har efter rapportperiodens utgång påkallat teckning av 100 000 aktier till kurs 0,20 kr i enlighet med tidigare utgivet optionsbevis. Investeringar Under kvartalet har bolaget nettoinvesterat i inventarier med ca 0,1 (0,2) MSEK och under niomånadersperioden 2001 ca 3,4 (2,1) MSEK. Personal Bolaget hade vid rapportperiodens utgång 51 medarbetare (49 föregående kvartal) varav 26 anställda (24 föregående kvartal). Kommande rapporttillfällen Bokslutskommuniké för verksamhetsåret 2001 25 januari 2002 Årsredovisning avseende verksamhetsåret 2001 mars 2002 Bolagsstämma avseende verksamhetsåret 2001 april 2002 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/16/20011016BIT00120/bit0001.doc Hela Rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/16/20011016BIT00120/bit0001.pdf Hela Rapporten

Om oss

Fastilium Property Group AB:s (tidigare ChronTech Pharma AB:s) aktie är listad på Nasdaq Stockholm First North. Remium Nordic AB är Certified Adviser för Fastilium (tidigare ChronTech). För mer information, se www.fastilium.se

Dokument & länkar