Kallelse till extra bolagsstämma

Pressrelease sve 2013-04-30 2Pressrelease sve 2013-04-30 2Aktieägarna i ChronTech Pharma AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 16 maj 2013 kl. 14.00 på Kilpatrick Townsend Advokatbyrås kontor, Hovslagargatan 5 B, 5 tr i Stockholm.

Anmälan

Aktieägare skall för att få deltaga vid bolagsstämman dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 10 maj 2013, dels anmäla sitt deltagande till bolaget per post under adress ChronTech Pharma AB, Hälsovägen 7, 141 57 Huddinge, per fax 08-449 84 81, per telefon 08-449 84 80, per e-post asa.ekstrand@chrontech.se, eller via bolagets hemsida www.chrontech.se. Anmälan skall ha skett senast fredagen den 10 maj 2013. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste i god tid före den 10 maj 2013 genom förvaltarens försorg tillfälligt låta inregistrera aktierna i eget namn för att få rätt att delta i bolagsstämman.

Förslag till dagordning

1.                        Stämmans öppnande

2.                        Val av ordförande vid stämman

3.                        Upprättande och godkännande av röstlängd

4.                        Godkännande av dagordning

5.                        Val av en eller två justeringsmän

6.                        Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

7.                        Förslag till omstrukturering av bolaget

8.                        Stämmans avslutande

Förslag till omstrukturering av bolaget (punkt 7)

Styrelsen i ChronTech Pharma AB (”Bolaget”) framlägger följande ytterligare förslag till omstrukturering av Bolaget som komplement till det som beslutades om vid extrastämman den 19 april. Gruppen aktieägare har nu erbjudit sig att även förvärva resterande del (ca 30 procent) av den del av Bolagets verksamhet som avser utveckling av DNA-vacciner mot hepatit B och hepatit C. I köpeskillingen ingår nu också en revers om 1 MUSD, som förfaller senast inom ett år. Förslaget innehåller också betalning för utvecklingen av injektionsnåltekniken IVIN med upp till 1,5 MUSD i utbyte mot en exklusiv licens för användande av hepatitvaccin. I övrigt är förslaget huvudsakligen detsamma som tidigare.

Aktieägare som företräder mer än 60 procent av aktierna i Bolaget har förklarat sig stödja förslaget till omstrukturering.

Övrigt

Styrelsens fullständiga förslag till beslut hålls tillgängligt hos Bolaget (adress och telefon enligt ovan) och på Bolagets hemsida www.chrontech.se samt skickas till de aktieägare som anmäler detta till Bolaget.

Huddinge i april 2013

CHRONTECH PHARMA AB (publ)

Styrelsen

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Anders Vahlne, VD & Forskningschef, ChronTech Pharma AB

Mobil: +46 709 28 05 28

E-post: anders.vahlne@chrontech.se

Om ChronTech

ChronTech utvecklar de behandlande DNA-vaccinerna ChronVac-C® och ChronVac-B mot kroniska hepatit C-virus- och hepatit B-virusinfektioner, dvs kroniska infektioner av gulsotsvirus som kan leda till skrumplever och levercancer. ChronTech har också tagit fram och vidareutvecklar en ny patentsökt typ av injektionsnål för ett mer effektivt upptag av DNA-vaccin. ChronTech är också delägare i sårläkningsprojektet ChronSeal® och i den nya plattformsteknologin RAS®. ChronTechs aktie är listad på First North. Remium Nordic AB är Certified Adviser för ChronTech. För mer information, se www.chrontech.se

Om oss

Fastilium Property Group AB:s (tidigare ChronTech Pharma AB:s) aktie är listad på Nasdaq Stockholm First North. Remium Nordic AB är Certified Adviser för Fastilium (tidigare ChronTech). För mer information, se www.fastilium.se