Kommuniké från extra bolagsstämma

Vid extra bolagsstämma i ChronTech Pharma AB (nedan ”Bolaget”) den 19 april 2013 beslutades att godkänna att en grupp aktieägare förvärvar en andel om ca 70 procent av Bolagets projekt avseende utveckling av DNA-vacciner mot hepatit B och hepatit C. Projektet kommer att överföras till ett nytt bolag i vilket Bolaget således behåller en andel om ca 30 procent. Som köpeskilling ska erläggas 1,25 MUSD kontant (varav Bolaget erhållit 625 TUSD som lån) samt inlösen och makulering av sammantaget 80 274 975 aktier i Bolaget. Utöver en andel om ca 30 procent i Bolagets projekt avseende hepatit B och hepatit C och teknologin avseende Bolagets injektionsnål behåller Bolaget även det 20-procentiga innehavet i Opsonic Therapeutics Inc. Bolaget har före transaktionen 181 137 022 utestående aktier och de aktier som kommer lösas in och makuleras motsvarar således ca 44,3 procent av det totala antalet aktier i Bolaget. Genom den kontanta betalningen minskar Bolagets skuldsättning från ca 10 MSEK till ca 2 MSEK.

Verkställighet av transaktionen förutsätter ändring av bolagsordningens gränser för aktiekapitalet och antalet aktier. Denna fråga kommer att behandlas vid en sedan tidigare sammankallad extra bolagsstämma den 6 maj 2013.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Anders Vahlne, VD & Forskningschef, ChronTech Pharma AB

Mobil: +46 709 28 05 28

E-post: anders.vahlne@ki.se

Om ChronTech

ChronTech utvecklar de behandlande DNA-vaccinerna ChronVac-C® och ChronVac-B mot kroniska hepatit C-virus- och hepatit B-virusinfektioner, dvs kroniska infektioner av gulsotsvirus som kan leda till skrumplever och levercancer. ChronTech har också tagit fram och vidareutvecklar en ny patentsökt typ av injektionsnål för ett mer effektivt upptag av DNA-vaccin. ChronTech är också delägare i sårläkningsprojektet ChronSeal® och i den nya plattformsteknologin RAS®. ChronTechs aktie är listad på First North. Remium Nordic AB är Certified Adviser för ChronTech. För mer information, se www.chrontech.se

Om oss

Fastilium Property Group AB:s (tidigare ChronTech Pharma AB:s) aktie är listad på Nasdaq Stockholm First North. Remium Nordic AB är Certified Adviser för Fastilium (tidigare ChronTech). För mer information, se www.fastilium.se

Dokument & länkar