Kallelse till årsstämma i Fastout Int AB (publ)

Aktieägarna i FastOut Int. AB (publ), 559019-5758, kallas härmed till årsstämma torsdagen den 18 maj 2017 kl. 11.00 i FastOut Int. ABs lokaler, Karlavägen 40, 114 49 Stockholm.

Rätt till deltagande

Rätt att delta i årsstämman har den som dels upptagits som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken avseende förhållandena den 12 maj 2017, dels senast den 12 maj 2017 kl. 16.00 till bolaget anmäla sin avsikt att delta i årsstämman. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden för att få delta i årsstämman. Sådan registrering måste vara verkställd senast den 12 maj 2017 och bör begäras i god tid före denna dag hos den som förvaltar aktierna.

Anmälan om deltagande

Anmälan om deltagande till stämman ska ske skriftligen under adress FastOut Int AB, att: Thomas Edselius, Karlavägen 40, 114 49 Stockholm eller per e-post till thomas.edselius@fastout.com. Vid anmälan ska anges namn, person- eller org. nr, telefonnummer dagtid samt antal aktier. I förekommande fall ska även antal biträden (högst två) anges. Om aktieägare avser låta sig företrädas av ombud bör fullmakt och övriga behörighetshandlingar biläggas anmälan. Behörighetshandlingar i original ska kunna uppvisas vid stämman. Fullmaktsformulär finns tillgängligt hos bolaget och på bolagets hemsida och sänds på begäran till aktieägare som uppger sin postadress.

Antalet aktier och röster

Antalet utestående aktier och röster i bolaget uppgår vid tidpunkten för denna kallelse till 56.302.907 st. Bolaget innehar inga egna aktier.

Förslag till dagordning

1.         Stämmans öppnande

2.         Val av ordförande & sekreterare vid stämman

3.         Upprättande och godkännande av röstlängd

4.         Val av en eller två justeringsmän

5.         Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

6.         Godkännande av dagordning

7.         Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen, samt i förekommande fall koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelse

8.         Beslut om:

   a. fastställande av resultaträkningen och balansräkningen, samt i förekommande fall koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.

   b. dispositioner beträffande aktiebolagets förlust enligt den fastställda balansräkningen  

   c. ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktören.

9.          Bestämmande av antalet styrelseledamöter och i förekommande fall styrelsesuppleanter

10.        Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna

11.         Val av styrelse, eventuella styrelsesuppleanter och revisorer

12.         Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

13.         Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier konvertibler eller teckningsoptioner

14.         Stämmans avslutande

Förslag till beslut till punkterna 9 - 13 samt årsredovisningen jämte revisionsberättelsen  kommer att publiceras samt finnas tillgängliga senast två veckor innan årsstämman.

Styrelsen FastOut Int AB

För mer information, vänligen kontakta:

Styrelseordförande Thomas Edselius

Telefon: +46 (0)730 911 211

ir@fastout.com

www.fastout.com

Om FastOut

Drönarbolaget FastOut har som ambition att mappa upp världen med 360° interaktiva
drönarvyer och bli världens största IT-plattform som kopplar samman lokala professionella
drönarpiloter med kunder. Via den globala självbetjäningsplattformen kan kunder enkelt beställa
drönaruppdrag och få tillgång till databasen med 360° drönarvyer som kan skräddarsys efter
behov. Den unika IT-plattformen gör det möjligt att bygga effektiva och nyskapande tjänster
inom Virtual Reality, digital kommunikation och marknadsföring.

Mer information om bolaget finns på www.fastout.com

Om oss

FastOuts affärsidé består i att via bolagets IT-plattform koppla ihop företag som vill lyfta fram ett geografiskt läge med lokala drönarpiloteri helavärlden.Genom bolagets produkt skapar FastOut effektiv marknadsföring för sina kunder.

Prenumerera

Dokument & länkar