Kallelse till extra bolagsstämma i FastOut Int AB (publ)

Aktieägarna i FastOut Int. AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 3 juli 2018 kl. 11.00 i FastOut Int. ABs lokaler, Karlavägen 40, 114 49 Stockholm.

Rätt till deltagande

Rätt att delta i extra bolagsstämman har den som dels upptagits som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken avseende förhållandena onsdagen den 27 juni 2018, dels senast onsdagen den 27 juni 2018 kl. 16.00 till bolaget anmäler sin avsikt att delta i bolagsstämman. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden för att få delta i stämman. Sådan registrering måste vara verkställd senast den 27 juni 2018 och bör begäras i god tid före denna dag hos den som förvaltar aktierna.

Anmälan om deltagande

Anmälan om deltagande till stämman ska ske skriftligen under adress FastOut Int AB, att: Thomas Edselius, Karlavägen 40, 114 49 Stockholm eller per e-post till ir@fastout.com. Vid anmälan ska anges namn, person- eller org. nr, telefonnummer dagtid samt antal aktier. I förekommande fall ska även antal biträden (högst två) anges. Om aktieägare avser låta sig företrädas av ombud bör fullmakt och övriga behörighetshandlingar biläggas anmälan. Behörighetshandlingar i original ska kunna uppvisas vid stämman. Fullmaktsformulär finns tillgängligt hos bolaget och på bolagets hemsida och sänds på begäran till aktieägare som uppger sin postadress.

Förslag till dagordning

1. Öppnande

2. Val av ordförande vid stämman

3. Upprättande och godkännande av röstlängd

4. Godkännande av dagordning

5. Val av justerare

6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

7. Förslag till styrelse

8. Stämmans avslutande.

Förtydligande av punkten 7

Punkt 7 – Förslag till ny styrelse

Aktieägare representerande ca 30 procent av aktierna och rösterna i Bolaget föreslår Martin Tall som ny styrelseledamot.

Styrelsen FastOut Int. AB

Om FastOut AB

Drönarbolaget FastOut har som ambition att mappa upp världen med 360° interaktiva drönarvyer och bli världens största IT-plattform som kopplar samman lokala professionella drönarpiloter med kunder. Via den globala självbetjäningsplattformen kan kunder enkelt beställa drönaruppdrag och få tillgång till databasen med 360° drönarvyer som kan skräddarsys efter behov. Den unika IT-plattformen gör det möjligt att bygga effektiva och nyskapande tjänster inom Virtual Reality, digital kommunikation och marknadsföring.

Mer information om bolaget finns på www.fastout.com

Om oss

FastOuts affärsidé består i att via bolagets IT-plattform koppla ihop företag som vill lyfta fram ett geografiskt läge med lokala drönarpiloteri helavärlden.Genom bolagets produkt skapar FastOut effektiv marknadsföring för sina kunder.

Prenumerera

Dokument & länkar