Publicering av förslag till årsstämma 2017-05-18

FastOut Int AB håller årsstämma 2017-05-18. Nedan publiceras styrelsens förslag till beslut i punkterna 9-13.

9. Föreslås att styrelsen ska bestå av fyra ledamöter.

10. Aktieägare representerande cirka 45,2 procent av rösterna i bolaget har meddelat att de föreslår dels att styrelsearvode skall utgå med två prisbasbelopp till styrelseordförande och med ett  prisbasbelopp till den styrelseledamot som är oberoende och inte är anställd i bolaget. Arvode till revisor skall utgå enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.

11. Styrelsen skall bestå av fyra styrelseledamöter och ingen styrelsesuppleant. Thomas Edselius, Håkan Lindgren, Alexander Greidinger omväljs som styrelseledamöter. Björn Mannerqvist har avböjt omval. Styrelsen för diskussioner med flera kandidater för att ta in en fjärde styrelseledamot i Bolaget. Styrelsen kommer att offentliggöra namnet på denna person på Bolagets hemsida så snart detta är klart. Till styrelseordförande föreslås omval av Thomas Edselius. Till revisor föreslås Ericsson & Lejonhird revisionsbyrå med Camilla Malmgren som ansvarig revisor.

12. Förslag till riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för bolagsledningen

Styrelsen föreslår ersättningspolicy, villkor och riktlinjer till bolagsledningen enligt följande: Styrelsen har i uppgift att årligen överse bolagets ersättning till anställda. Bolaget har för avsikt att erbjuda samtliga medarbetare en totalkompensation som ska kunna attrahera kompetent personal till Bolaget samt behålla medarbetarna under en längre period. Ersättningen ska vara marknadsmässig och ersättningen ska omförhandlas årligen. Ersättning till ledande befattningshavare kan vara fast och rörlig ersättning, samt pension och övriga ersättningar. Dessa fyra faktorer är den totala ersättningen. Fast ersättning: den fasta ersättningen skall baseras på den anställdes ansvarsområden och erfarenhet. Rörlig ersättning: den rörliga delen ska baseras på bolaget och dess dotterbolags finansiella utveckling och utvärderas mot fastställda mål. Grundprincipen är att den rörliga lönedelen per år kan uppgå till maximalt 30 % procent av fast årslön. För att avgöra vad som är en marknadsmässig totalersättning och utvärdera rådande nivåer, görs varje år jämförelsestudier med relevanta branscher och marknader. Vår ersättningsfilosofi är, konkurrenskraftig totalersättning. Styrelsens skall årligen utvärdera behovet av aktierelaterat incitamentsprogram och vid behov föreslå styrelsen att framlägga ett beslutsförslag till årsstämman avseende ett väl avvägt aktierelaterat incitamentsprogram för ledande befattningshavare och/eller övriga anställda.

Styrelsen för FastOut Int. AB ska kunna avvika från dessa riktlinjer om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det.

13. Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen om nyemissioner enligt:

Styrelsens förslag innebär att årsstämman fattar beslut om bemyndigande för styrelsen att intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om ökning av bolagets aktiekapital genom emission av aktier, konvertibler och teckningsoptioner innebärande att bolagets aktiekapital kan komma att ökas med högst upp till 4.000.000 kronor motsvarande högst 160.000.000 st. aktier. Avvikelse ska därvid kunna ske från aktieägarnas företrädesrätt. Betalning för tecknade aktier ska kunna ske genom kontant betalning, apport eller kvittning. Bemyndigandet avser att möjliggöra kapitalanskaffning och/eller företagsförvärv där betalning helt eller delvis ska utgöras av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner. Samt möjliggöra för bolaget genom teckningsoptioner att skapa förut­sättningar för att rekrytera och behålla kompetenta personer.

För giltigt beslut fordras att förslaget biträds av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de angivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Styrelsen FastOut Int AB

För mer information, vänligen kontakta Bolaget på:

Styrelseordförande Thomas Edselius

Telefon: +46 (0)73 091 12 11

ir@fastout.com

www.fastout.com

Denna information är sådan information som FastOut Int AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 4 maj 2017.

Om FastOut

Drönarbolaget FastOut har som ambition att mappa upp världen med 360° interaktiva

drönarvyer och bli världens största IT-plattform som kopplar samman lokala professionella

drönarpiloter med kunder. Via den globala självbetjäningsplattformen kan kunder enkelt beställa

drönaruppdrag och få tillgång till databasen med 360° drönarvyer som kan skräddarsys efter

behov. Den unika IT-plattformen gör det möjligt att bygga effektiva och nyskapande tjänster

inom Virtual Reality, digital kommunikation och marknadsföring.

Mer information om bolaget finns på www.fastout.com

Om oss

FastOuts affärsidé består i att via bolagets IT-plattform koppla ihop företag som vill lyfta fram ett geografiskt läge med lokala drönarpiloteri helavärlden.Genom bolagets produkt skapar FastOut effektiv marknadsföring för sina kunder.

Prenumerera

Dokument & länkar