Publicering av förslag till punkterna 9-15 ordinarie Årsstämma i FastOut Int. AB 16 maj 2018

FastOut Int AB håller årsstämma 2018-05-16. Nedan publiceras styrelsens förslag till beslut i punkterna 9-15.

9. Föreslås att styrelsen ska bestå av minst fyra ledamöter.

10. Aktieägare representerande cirka 30 procent av rösterna i bolaget har meddelat att de föreslår dels att styrelsearvode skall utgå med ett prisbasbelopp till styrelseordförande och med ett halvt prisbasbelopp till den styrelseledamot som är oberoende och inte är anställd i bolaget. Arvode till revisor skall utgå enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.

11. Styrelsen skall bestå av fyra styrelseledamöter och ingen styrelsesuppleant. Thomas Edselius, Håkan Lindgren, Alexander Greidinger och Joakim Stenberg omväljs som styrelseledamöter. Till styrelseordförande föreslås omval av Thomas Edselius. Till revisor föreslås nyval av Ernst & Young AB 556053-5873, 103 99 Stockholm med huvudansvarig revisor:Per Karlsson 620824-3359 c/o E&Y, 262 31 Ängelholm

12. Förslag till riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för bolagsledningen

Styrelsen föreslår ersättningspolicy, villkor och riktlinjer till bolagsledningen enligt följande: Styrelsen har i uppgift att årligen överse bolagets ersättning till anställda. Bolaget har för avsikt att erbjuda samtliga medarbetare en totalkompensation som ska kunna attrahera kompetent personal till Bolaget samt behålla medarbetarna under en längre period. Ersättningen ska vara marknadsmässig och ersättningen ska omförhandlas årligen. Ersättning till ledande befattningshavare kan vara fast och rörlig ersättning, samt pension och övriga ersättningar. Dessa fyra faktorer är den totala ersättningen. Fast ersättning: den fasta ersättningen skall baseras på den anställdes ansvarsområden och erfarenhet. Rörlig ersättning: den rörliga delen ska baseras på bolaget och dess dotterbolags finansiella utveckling och utvärderas mot fastställda mål. Grundprincipen är att den rörliga lönedelen per år kan uppgå till maximalt 30 % procent av fast årslön. För att avgöra vad som är en marknadsmässig totalersättning och utvärdera rådande nivåer, görs varje år jämförelsestudier med relevanta branscher och marknader. Vår ersättningsfilosofi är, konkurrenskraftig totalersättning. Styrelsens skall årligen utvärdera behovet av aktierelaterat incitamentsprogram och vid behov föreslå styrelsen att framlägga ett beslutsförslag till årsstämman avseende ett väl avvägt aktierelaterat incitamentsprogram för ledande befattningshavare och/eller övriga anställda samt nyckelpersoner.

Styrelsen för FastOut Int. AB ska kunna avvika från dessa riktlinjer om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det.

13. Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen om nyemissioner enligt följande:

Styrelsens förslag innebär att årsstämman fattar beslut om bemyndigande för styrelsen att intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om ökning av bolagets aktiekapital genom emission av aktier, konvertibler och teckningsoptioner innebärande att bolagets aktiekapital kan komma att ökas med högst upp till 4.000.000 kronor motsvarande högst 160.000.000 st. aktier. Avvikelse ska därvid kunna ske från aktieägarnas företrädesrätt. Betalning för tecknade aktier ska kunna ske genom kontant betalning, apport eller kvittning. Bemyndigandet avser att möjliggöra kapitalanskaffning och/eller företagsförvärv där betalning helt eller delvis ska utgöras av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner.

För att inte bolagets nuvarande aktieägare ska missgynnas i förhållande till den eller de utomstående placerare som kan komma att teckna aktier i bolaget, finner styrelsen lämpligt att emissionskursen bestäms till nära den marknadsmässiga nivå som bolagets styrelse vid varje enskilt tillfälle bedömer råda. Styrelsen ska äga rätt att fatta beslut om de detaljerade emissionsvillkoren.

Beslutet är giltigt endast om det har biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid bolagsstämman.

Punkt 14. Styrelsens förslag till antagande av incitamentsprogram, samt emission av teckningsoptioner respektive godkännande av förfogande över teckningsoptionerna inom ramen för incitamentsprogrammet till verkställande direktören och ledande befattningshavare.

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att Bolaget, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, emitterar högst 2 500 000 teckningsoptioner, vilket motsvarar 3,7% av aktiekapitalet och rösterna före utspädning, med åtföljande rätt till teckning av högst 2 500 000 nya aktier till kursen 1.00 kronor per aktie. Teckningsoptionerna kan utnyttjas för förvärv av aktier från och med dagen efter offentliggörandet av bolagets kvartalsrapport för det första kvartalet 2020, dock tidigast den 16 maj 2020, till och med den 16 maj 2021.

Rätt att teckna teckningsoptionerna skall endast tillkomma i bolaget anställda nyckelpersoner. Följande personer äger rätt att att teckna följande antal teckningsoptioner:

  • Alexander Greidinger, VD, 1 500 000 teckningsoptioner

  • Jonas Petrini Jaldeborg, säljchef, 500 000 teckningsoptioner

  • Håkan Lindgren, ansvarig affärsutveckling, 500 000 teckningsoptioner

Teckningsoptionerna skall tecknas under perioden från och med den 16 maj 2018 till och med den 31 maj 2018. Teckningsoptionerna skall förvärvas till ett marknadsmässigt pris som räknats fram enligt vedertagna metoder, i detta fall med tillämpning av Black & Scholes modell.

Den underliggande aktien värderas till 0,44 kr/aktie. Detta är baserat på medelvärdet på handelskursen under 30 handelsdagarna, från den 13 mars till den 25 april 2018.

Styrelsens motiv till utfärdande av teckningsoptioner är att ett personligt långsiktigt ägarengagemang hos dessa personer kan förväntas stimulera till ett ökat intresse för verksamheten och resultatutvecklingen, höja motivationen samt samhörighetskänslan med Bolaget. Syftet med förslaget är vidare att skapa förutsättningar för att behålla och rekrytera kompetenta personer som styrelseledamöter, som även arbetar operativt i bolaget, och därmed öka motivationen hos deltagarna. Styrelsen bedömer därför att erbjudandet är fördelaktigt för Bolaget och dess aktieägare.

Incitamentsprogrammet innebär att anställda och styrelseledamöter i bolaget tilldelas personaloptioner vilka berättigar till förvärv av aktier i bolaget. Sådana överlåtelser faller under 16 kap. aktiebolagslagen, vilket innebär att beslut om incitamentsprogrammet är giltigt endast om det biträds av minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Punkt 15. Styrelsens förslag till antagande av incitamentsprogram, samt emission av teckningsoptioner respektive godkännande av förfogande över teckningsoptionerna inom ramen för incitamentsprogrammet till styrelsens ledamöter

Denna punkt utgår.

Övrigt

Aktieägare har enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen rätt att vid bolagsstämman begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören om förhållanden som kan inverka på förhållanden på dagordningen och förhållanden som kan inverka på bolagets ekonomiska situation.

Huvudägarnas inställning

Aktieägare, som representerar ca 30 procent av det totala antalet röster i bolaget, har anmält att de vid stämman avser att rösta för förslagen.

Styrelsen FastOut Int AB

För mer information, vänligen kontakta Bolaget på:

Styrelseordförande Thomas Edselius

Telefon: +46 (0)73 091 12 11

ir@fastout.com

www.fastout.com

Om FastOut

Drönarbolaget FastOut har som ambition att mappa upp världen med 360° interaktiva

drönarvyer och bli världens största IT-plattform som kopplar samman lokala professionella

drönarpiloter med kunder. Via den globala självbetjäningsplattformen kan kunder enkelt beställa

drönaruppdrag och få tillgång till databasen med 360° drönarvyer som kan skräddarsys efter

behov. Den unika IT-plattformen gör det möjligt att bygga effektiva och nyskapande tjänster

inom Virtual Reality, digital kommunikation och marknadsföring.

Mer information om bolaget finns på www.fastout.com

Om oss

FastOuts affärsidé består i att via bolagets IT-plattform koppla ihop företag som vill lyfta fram ett geografiskt läge med lokala drönarpiloteri helavärlden.Genom bolagets produkt skapar FastOut effektiv marknadsföring för sina kunder.

Prenumerera

Dokument & länkar