Utfall av incitamentsprogram

Teckningsperioden för incitamentsprogrammet som beslutades på bolagsstämman den 16 maj 2018 har nu slutförts.

Styrelsen beslöt efter bolagsstämmans godkännande att erbjuda verkställande direktören och ledande befattningshavare, 2 500 000 teckningsoptioner. Varje teckningsoption ger rätt att teckna en ny aktie i bolaget till kursen 1 kr per aktie. Utnyttjande av teckningsoptionerna skall kunna ske under perioden från och med den 16 maj 2020 till och med den 16 maj 2021. De nya aktierna skall ge rätt till utdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning, som infaller närmast efter det att teckning verkställts.

Skälet för avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att ett personligt långsiktigt ägarengagemang hos de berörda vilket kan förväntas stimulera till ett ökat intresse för verksamheten och resultatutvecklingen, höja motivationen samt samhörighetskänslan med Bolaget.

Programmet har tecknats till 40% och tilldelningen grundar sig på beslut vid bolagsstämma den 16 maj 2018. Detta innebär att aktiekapitalet kan komma att öka med 50 000 (förutsatt nuvarande kvotvärde och att ingen omräkning skett enligt de fullständiga villkoren för incitamentsprogrammet).

I samband med att Alexander Greidinger lämnar VD-rollen för att jobba med bolagets USA-satsning på heltid valde han också att avstå från sin tilldelning i incitamentsprogrammet, då det baserades på hans anställning som VD.

Utspädningseffekten kommer att vara maximalt 1 000 000 aktier eller ca 1,5 % av det totala antalet aktier baserat på antal aktier i bolaget per den 1 juni 2018.

Betalning av optionerna kommer att erläggas senast 30 juni 2018 med 0,02 kronor per teckningsoption (vilket har beräknats med tillämpning av Black & Scholes modell). Bolaget kommer därmed tillföras totalt 20 000 kronor.

För mer information, vänligen kontakta:

ir@fastout.com

Om FastOut AB

Drönarbolaget FastOut har som ambition att mappa upp världen med 360° interaktiva drönarvyer och bli världens största IT-plattform som kopplar samman lokala professionella drönarpiloter med kunder. Via den globala självbetjäningsplattformen kan kunder enkelt beställa drönaruppdrag och få tillgång till databasen med 360° drönarvyer som kan skräddarsys efter behov. Den unika IT-plattformen gör det möjligt att bygga effektiva och nyskapande tjänster inom Virtual Reality, digital kommunikation och marknadsföring.

Mer information om bolaget finns på www.fastout.com

Om oss

FastOuts affärsidé består i att via bolagets IT-plattform koppla ihop företag som vill lyfta fram ett geografiskt läge med lokala drönarpiloteri helavärlden.Genom bolagets produkt skapar FastOut effektiv marknadsföring för sina kunder.

Prenumerera

Dokument & länkar