Delårsrapport 1 januari – 30 juni 2011

  • Hyresintäkterna för perioden januari – juni 2011 ökade med 10,0% och uppgick till 229,9 (209,1) MSEK.
  • Driftnettot ökade med 18,7 % och uppgick till 147,3 (124,1) MSEK.
  • Förvaltningsresultatet minskade till 92,8 (100,5) MSEK, per aktie 1,83 (1,98) kr. Det lägre förvaltningsresultatet förklaras främst av ökade finansiella kostnader till följd av högre marknadsräntor och ökade räntekostnader i samband med nyupplåning vid fastighetsförvärv.
  • Fastigheternas marknadsvärde uppgick till 5 337,7 (5 099,4) MSEK. Resultatet har påverkats positivt med 79,2 (386,6) MSEK i orealiserade värdeförändringar. Hela fastighetsbeståndet är värderat med externa värderingar av DTZ Sweden AB och Newsec Advice AB.
  • Resultat efter skatt uppgick för perioden till 88,8 (376,7) MSEK, per aktie 1,75 (7,42) kr. Försämringen jämfört med samma period föregående år förklaras främst av lägre värdeförändringar på fastigheter, högre finansiella kostnader samt större negativ värdeförändring på innehavet i Allenex (f.d. LinkMed).
  • FastPartners mål om att uppnå ett årligt rullande förvaltningsresultat om 300 MSEK vid slutet av år 2012 kvarstår. Detta kommer att ske genom förvärv och utveckling av egna fastigheter och byggrätter med en sammantagen investeringsvolym om cirka 1 500 MSEK.

  
Ytterligare upplysningar lämnas av Sven-Olof Johansson, verkställande direktör telefon 08 - 402 34 65 (direkt) eller 402 34 60 (växel)
 
eller på bolagets hemsida www.fastpartner.se

Taggar:

Om oss

Fastpartner är ett svenskt fastighetsbolag som äger, förvaltar och utvecklar egna fastigheter. Vi kännetecknas av ett långsiktigt engagemang, snabbhet i beslut och information samt entusiasm i att skapa marknadens främsta fastighetslösningar. Vårt fokus är kommersiella fastigheter framförallt i Stockholm och Gävle. Genom aktiv förvaltning skapar vi tillsammans med våra hyresgäster lösningar i fastigheterna anpassade efter deras behov och önskemål.- Vi arbetar hårt för att våra hyresgäster ska få arbetsro.

Prenumerera

Dokument & länkar