Delårsrapport 1 januari – 31 mars 2013

  • Hyresintäkterna för perioden januari - mars ökade med 17,6% och uppgick till 181,3 (154,2) MSEK.
  • Driftnettot ökade med 24,9% och uppgick till 109,8 (87,9) MSEK, vilket gav en överskottsgrad om 60,6 (57,0)%.
  • Förvaltningsresultatet uppgick till 61,4 (50,1) MSEK, per aktie 1,16 (0,96) kr.
  • Fastigheternas marknadsvärde uppgick till 7 875,4 (7 834,0) MSEK. Hela fastighetsbeståndet är värderat externt av DTZ Sweden AB och Newsec Advice AB.
  • Resultat efter skatt uppgick till 145,9 (63,4) MSEK, per aktie 2,75 (1,22) kr.
  • Med nuvarande förutsättningar på marknaden är det FastPartners mål att i slutet av 2014 uppnå nedan angivna mål:

-       Ett fastighetsvärde överstigande 10 mdr
-       Hyresintäkter överstigande 1 000 MSEK
-       Ett driftnetto överstigande 650 MSEK
-       Ett på årsbasis rullande förvaltningsresultat om 400 MSEK

Det rullande årliga förvaltningsresultatet, justerat för uteblivit driftnetto i fastigheten Riksby 1:13 till följd av Panaxias konkurs i september 2012, ökade räntekostnader för överlikviditet avsatta inför förestående affärer samt vissa engångsposter under första kvartalet, uppgick sammantaget till cirka 290 MSEK.

Ytterligare upplysningar lämnas av Sven-Olof Johansson, verkställande direktör, telefon 08 – 402 34 65 (direkt) eller 08 – 402 34 60 (växel)
eller på bolagets hemsida www.fastpartner.se

Informationen är sådan som FastPartner AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 25 april 2013 kl 15:00.

Taggar:

Om oss

Fastpartner är ett svenskt fastighetsbolag som äger, förvaltar och utvecklar egna fastigheter. Vi kännetecknas av ett långsiktigt engagemang, snabbhet i beslut och information samt entusiasm i att skapa marknadens främsta fastighetslösningar. Vårt fokus är kommersiella fastigheter framförallt i Stockholm och Gävle. Genom aktiv förvaltning skapar vi tillsammans med våra hyresgäster lösningar i fastigheterna anpassade efter deras behov och önskemål.- Vi arbetar hårt för att våra hyresgäster ska få arbetsro.

Prenumerera

Dokument & länkar