FastPartner AB (publ) offentliggör obligationsprospekt och ansöker om inregistrering av obligationslån vid NASDAQ Stockholm

FastPartner offentliggjorde den 8 mars 2018 att bolaget emitterat ett icke säkerställt 3,5-årigt obligationslån om 600 MSEK inom ett rambelopp om 1 000 MSEK. I och med emissionen av obligationslånet och i enlighet med villkoren för detta skall FastPartner ansöka om notering av obligationslånet vid NASDAQ Stockholm. I syfte att kunna notera obligationslånet har FastPartner upprättat ett prospekt.

Prospektet har godkänts av Finansinspektionen och FastPartner kommer att ansöka om notering av obligationslånet vid NASDAQ Stockholm.

Prospektet finns tillgängligt på FastPartners hemsida, www.fastpartner.se, och Finansinspektionens hemsida, www.fi.se.

Stockholm den 3 maj 2018

För vidare information vänligen kontakta:

Sven-Olof Johansson, VD FastPartner AB
Tel: 08 – 402 34 65

Denna information är sådan information som FastPartner AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 3 maj 2018 kl 15:00.

Om oss

Fastpartner är ett svenskt fastighetsbolag som äger, förvaltar och utvecklar egna fastigheter. Vi kännetecknas av ett långsiktigt engagemang, snabbhet i beslut och information samt entusiasm i att skapa marknadens främsta fastighetslösningar. Vårt fokus är kommersiella fastigheter framförallt i Stockholm och Gävle. Genom aktiv förvaltning skapar vi tillsammans med våra hyresgäster lösningar i fastigheterna anpassade efter deras behov och önskemål.- Vi arbetar hårt för att våra hyresgäster ska få arbetsro.

Prenumerera

Dokument & länkar