Bolagsstämma i Cloetta Fazer AB

Cloetta Fazer AB håller ordinarie bolagsstämma tisdagen den 23 april 2002 kl 16.00 i Collegium Teknikringen 7, Linköping.

Optionsprogram
Bolagsstämman har bl a att ta ställning till styrelsens förslag till optionsprogram för medlemmar i koncernledningen samt ledande befattningshavare omfattande totalt ett sextiotal personer. Skälen till styrelsens förslag om optionsprogram innebärande avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är följande:
"Medarbetare i Finland och Polen samt nyanställda medarbetare i Sverige saknar f n aktierelaterat incitamentsprogram och det befintliga incitamentsprogrammet för ledningen i Sverige förfaller den 30 april 2003. Ett personligt långsiktigt ägarengagemang kan förväntas bidra till att medarbetare och aktieägare får samma mål genom att en del av medarbetarnas ersättning knyts till bolagets långsiktiga värdeökning. Det är för bolaget väsentligt att skapa förutsättningar för att rekrytera och behålla kompetent personal. Styrelsen bedömer därför att erbjudandet är fördelaktigt för bolaget och dess aktieägare."
Utspädningseffekten vid fullt utnyttjande av dessa optionsrätter motsvarar cirka 1,6 procent av aktiekapitalet och cirka 0,6 procent av röstetalet.

Förslag till styrelse
Den av huvudaktieägarna utsedda nomineringskommittén har beslutat föreslå till ledamöter i Cloetta Fazers styrelse:
Kurth Augustson, Lennart Bohlin (nyval), Lennart Bylock, Hans Olof Danielsson, Anders Dreijer, Ulf Laurin och Olof Svenfelt. Nomineringskommittén kommer senare att komplettera förslaget med ytterligare ett namn som ledamot i styrelsen.
Styrelsens nuvarande ordförande Carl G Björnberg har avböjt omval. Till ny styrelseordförande kommer Anders Dreijer att utses. Även Arne Håkansson har avböjt omval.

Lennart Bohlin är född 1942 och civilekonom. Han har sedan 1989 varit vd och koncernchef i Cloetta och därefter i Cloetta Fazer och avgår från sin befattning den 30 april 2002.

Se vidare kallelse som publiceras i annonsform i Dagens Industri, Östgöta Correspondenten och Post- och Inrikes Tidningar, fredagen den 22 mars 2002.

Kontakt

  • Fazer Konfektyr Service AB
    . .
    .
    .

Prenumerera

Dokument & länkar