Oförändrad försäljning, högre tillverkningskostnader

Cloetta Fazers försäljning under andra kvartalet uppgick till 658 Mkr (656). Rörelseresultat under andra kvartalet blev 33 Mkr (54). Rörelsemarginalen minskade till 4,9 procent (8,2).

– En svagare försäljningsutveckling under slutet av andra kvartalet i kombination med ökade produktionskostnader har lett till det försämrade resultatet, säger företagets koncernchef Jesper Åberg. Verksamheten är säsongsbetonad där det första och fjärde kvartalet utgör de starkaste perioderna försäljnings- och resultatmässigt. Vädret påverkar också försäljningen och det varma vädret i början av juni bidrog till försäljningsminskningen. Det svalare vädret i juli har sedan bidragit till en kraftig försäljningsökning under inledningen av tredje kvartalet.

– Vårt sockerkonfektyrsortiment har haft en mycket bra utveckling. Vi har därför beslutat att investera i en ny produktionslinje i Finland för att öka kapaciteten och höja effektiviteten.

Försäljningen under hela första halvåret ökade med 10 Mkr till 1.398 Mkr (1.388). Rörelseresultatet uppgick till 112 Mkr (122). Rörelsemarginalen blev 8 procent (9,2 exklusive engångskostnader). Resultat efter skatt blev 91 Mkr (94).

I Finland fortsatte den starka försäljningsutvecklingen under första halvåret med en ökning på 8 procent, medan försäljningen i Sverige minskade med 3 procent. Försäljningen på den baltiska marknaden fortsätter att öka. Satsningen på en egen säljorganisation i Ryssland har lett till en ökad försäljning under första halvåret.

Råvarukostnaderna för främst kakao och mjölkprodukter har ökat den senaste tiden.

– Våra produkter är utsatta för en hård prispress. Detta har vi till stor del kunnat möta tack vare de effektiviseringsvinster vi har genomfört som till exempel färre och större produktionsenheter. Nu blir det nödvändigt att höja våra priser för att kompensera för de ökade råvarukostnaderna, som får fullt genomslag under andra halvåret, avslutar Jesper Åberg.

Dokument & länkar