Årsstämma i Feelgood Svenska AB

Feelgood Svenska AB höll idag den 18 maj 2018 årsstämma vid vilken aktieägarna i huvudsak fattade följande beslut.

Fastställande av resultaträkning och balansräkning
Resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2017 fastställdes.

Resultatdisposition
Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att till aktieägarna utdela 0,08 kr per aktie motsvarande 8 315 230 SEK och att resterande stående vinstmedel samt överkursfond om 70 085 241 kronor balanseras i ny räkning. Beslutades vidare i enlighet med styrelsens förslag att fastställa avstämningsdagen för rätt till erhållande av utdelning till den 22 maj 2018, varvid utdelning beräknas komma att utsändas från Euroclear Sweden AB den 25 maj 2018.

Ansvarsfrihet
Stämman beviljade styrelsens ledamöter och den verkställande direktören ansvarsfrihet för deras förvaltning under verksamhetsåret 2017.

Val av styrelse
Årsstämman beslutade att styrelsen ska bestå av fem ordinarie ledamöter utan suppleanter. Till styrelseledamöter valdes Göran Hägglund (omval), Christoffer Lundström (omval), Jörgen Månsson (omval), Eric Norlander (omval)och Karin Wallin (omval). Göran Hägglund valdes till styrelseordförande (omval).

Val av revisorer
Årsstämman valde Ernst & Young AB till revisor för en period om ett år intill utgången av årsstämman 2019. Ernst & Young AB meddelat att auktoriserade revisorn Anna Svanberg fortsätter som huvudansvarig.

Arvoden
Årsstämman beslutade att arvode till styrelsen ska utgå med ett fast belopp om 900 000 kronor att fördelas med 300 000 kronor till styrelsens ordförande samt med 150 000 kronor till var och en av de övriga bolagsstämmovalda ledamöterna. Beslutet innebär en höjning av det totala arvodet jämfört med 2017 om 50 000 kronor.

Valberedning
Årsstämman beslutade att anta principer för utseende av valberedningen i enlighet med valberedningens förslag (i allt väsentligt samma riktlinjer som fastställdes på årsstämman 2017).

Riktlinjer till ledande befattningshavare
Årsstämman godkände styrelsens förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare (i allt väsentligt samma riktlinjer som fastställdes på årsstämman 2017).

Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om bemyndigande för styrelsen att under tiden fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen och med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, fatta beslut om nyemission av högst 5 000 000 aktier, motsvarande en ökning av aktiekapitalet om högst 6 250 000 kronor. Betalningen för aktierna ska kunna ske endast genom tillskjutande av apportegendom. Bemyndigandet som medför en utspädning om mindre än 4,5 procent motiveras av att bolaget ska ges möjlighet att vid eventuellt bolagsförvärv, kunna finansiera hela eller delar av köpet med bolagets aktier.

Stockholm 2018-05-18
Feelgood Svenska AB (publ)

Kontaktperson:
Joachim Morath                                                    
Verkställande direktör
Tel: 070 – 213 08 23                   
E-post: joachim.morath@feelgood.se                   

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Om Feelgood:
Feelgood är ett av Sveriges ledande hälsoföretag och verkar inom företagshälsa, träning, och sjukgymnastik. Vi erbjuder innovativa hälsotjänster till företag, organisationer och privatpersoner. Vårt motto är att satsningar på hälsa ska vara en lönsam investering, genom ökad produktivitet och sänkta kostnader för ohälsa i företag och ökad livskvalitet för privatpersoner. Feelgood är ett rikstäckande företag med cirka 500 medarbetare och levererar hälsotjänster nära 200 enheter över hela landet. Företaget grundades år 1995 och är noterat på Nasdaq Stockholm lista över små bolag. www.feelgood.se.

Taggar:

Om oss

Feelgood är Sveriges ledande hälsoföretagVi finns över hela Sverige med ca 500 medarbetare och levererar hälsotjänster på nära 200 orter över hela landet. Koncernen Feelgoods verksamhet spänner över flera områden: företagshälsa, träning och sjukgymnastik. Företaget grundades 1995 och är noterat på Nasdaq Stockholm lista över små bolag. Vi erbjuder ett brett spektrum av hälsotjänster till företag, organisationer och privatpersoner. Vårt motto är att satsningar på hälsa ska vara en lönsam investering genom ökad produktivitet och sänkta kostnader för ohälsa för företag och ökad livskvalitet för privatpersoner.

Prenumerera

Dokument & länkar