Delårsrapport, januari - juni 2007

Feelgood Svenska AB (publ), 556511-2058
 
 
Belopp inom parentes avser, om inte annat anges, motsvarande värden föregående år.
 
 
Första halvåret i sammandrag
-  Feelgoods resultatförbättring fortsätter
-  Nettoomsättningen uppgick till 247,5 (244,4) Mkr
-  Resultatet efter skatt uppgick till 8,2 (-4,4) Mkr
-  Resultatet per aktie var 0,10 (-0,05) kr.
-  Soliditeten förbättrades till 30% från 26% vid årsskiftet
-  Bolaget räknar med en kraftig resultatförbättring 2007; resultat efter finansnetto lägst 20 Mkr.
 
Andra kvartalet i sammandrag
- Kraftig resultatförbättring
- Nettoomsättningen uppgick till 122,7 (118,7) Mkr
- Resultatet efter skatt uppgick till 2,5 (-7,0) Mkr
- Resultatet per aktie var 0,03 (-0,08) kr.
 
VD's kommentar
Feelgoods positiva resultatutveckling fortsätter. De senaste tre kvartalen utgör den mest lönsamma perioden i bolagets historia med ett resultat före skatt, för nio månader, om 21 Mkr. Tredje kvartalet är vårt säsongsmässigt svagaste men jag är övertygad om att årets resultat kommer att bli det bästa någonsin och att vi för 2007 når ett resultat efter finansnetto om lägst 20 Mkr.
 
Omsättningen har ökat marginellt under första halvåret. Resultatförbättringen jämfört med förra året har vi uppnått genom sänkta personalkostnader samtidigt som vi framgångsrikt har genomfört flera omförhandlingar och förlängningar av stora kundavtal. Vi har också stärkt vår säljorganisation och vårt tjänsteutbud. Min bedömning är att vi kommer att se en ökad orderingång under andra halvåret.
 
Politiska beslut kan komma att öka betydelsen av den företagsfinansierade företagshälsovården och av regeringens särskilda utredning kan följa en ökad efterfrågan på tjänster inom vår bransch. Där har Feelgood ett av marknadens bästa erbjudande.
 
Omsättning och resultat före skatt (EBT)
 
(Mkr)
Q1
Q2
Q3
Q4
2007
124,8
5,6
 
 122,7
2,4
 
 
 
 
 
 
2006
125,7
2,4
 
118,7
-7,1
 
88,6
-8,6
 
 130,4
13,3
2005
104,8
3,1
 
112,0
4,0
 
90,3
-1,5
 
125,8
2,8
 
Investeringar
Koncernens nettoinvesteringar i materiella anläggningstillgångar uppgick till 2,4 (24,2) Mkr.
 
Finansiell ställning och kassaflöde
Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 16,5 (4,6) Mkr. Under andra kvartalet har kapitalbindningen i kundfordringar ökat vilket påverkat kassaflödet negativt.
Koncernens nettoskuld vid periodens utgång har minskat till 36,8 (40,2). Koncernens likvida medel uppgick till 8,3 (5,6) Mkr. Koncernen hade vid periodens utgång 45,1 (45,8) Mkr i ränte-bärande skulder. Disponibla likvida medel inklusive outnyttjad del av beviljad checkräkningskredit uppgick till 27,6 (28,0) Mkr.
Under första halvåret har koncernens nettoskuld minskat med 14,1 Mkr jämfört med årsskiftet.
Koncernen har outnyttjade skattemässiga förlustavdrag om 194 Mkr. Viss del av dessa är redovisade i balansräkningen med 22 Mkr (uppskjuten skattefordran).
Eget kapital 2007-06-30 uppgick i koncernen till 82,5 (73,1) Mkr, och soliditeten till 30,0 (27,9) %.
 
Nyemissioner och bemyndiganden
Inga nyemissioner har registrerats under perioden.
Årsstämman 2007 bemyndigade styrelsen att utge högst 4 000 000 aktier motsvarande en utspädning om mindre än fem procent. Motivet till bemyndigandet är att bolaget skall ges möjlighet att vid ett eventuellt företagsförvärv kunna betala hela eller delar av köpeskillingen med bolagets aktier. Bemyndigandet har inte utnyttjats.
Registrerat aktiekapital per 2007-06-30 uppgår till 104 925 463:75 kronor fördelat på 83 940 371 aktier.
 
Personal
Medelantalet anställda uppgick under perioden till 557 (589).
 
Moderbolaget
Moderbolaget Feelgood Svenska Aktiebolag (publ) bedriver verksamhet i form av koncernledande funktioner. Moderbolagets nettoomsättning för perioden uppgick till 7,6 (0,6) Mkr. Hela summan är fakturering till dotterbolag. Resultat före skatt uppgick till -3,5 (-23,2) Mkr.
Investeringarna uppgick till 0,1 (16,7) Mkr. Moderbolagets likvida medel uppgick vid rapport-periodens utgång till 0,0 (0,0) Mkr. Disponibla likvida medel inklusive beviljad checkräkningskredit uppgick till 5,2 (3,3) Mkr.
Moderbolagets resultat- och balansräkning i sammandrag redovisas på sid 8.
 
Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer
Inga väsentliga förändringar av moderbolagets och koncernens risker och osäkerhetsfaktorer har skett under perioden. Se vidare i årsredovisningens för 2006 förvaltningsberättelse (sid 17) och noter 37 och 38.
 
Framtidsutsikter
Bolaget räknar med fortsatt stark utveckling även under resten av året och räknar med en ökad omsättning för 2007 jämfört med 2006 samt en kraftig resultatförbättring. Styrelsen och företagsledningen räknar med ett ännu starkare resultat för det andra halvåret 2007 jämfört med de 8,2 Mkr som redovisas för första halvåret. Sammantaget räknar bolaget med ett årsresultat efter finansnetto om lägst 20 Mkr, vilket innebär att bolaget kommer att redovisa sitt bästa årsresultat någonsin.
 
Redovisningsprinciper
Delårsrapporten har upprättats i enlighet med IAS 34 Delårsrapportering. Samma redovisnings-principer och beräkningsgrunder har använts i delårsrapporten som i den senaste årsredovis-ningen.
 
Revisorns granskning
Delårsrapporten har inte varit föremål för revisorns granskning.
 
Kommande rapporttillfällen
Delårsrapport för nio månader publiceras den 25 oktober 2007
Bokslutskommuniké för år 2007 publiceras den 19 februari 2008.
 
Övrig information
Ekonomiska rapporter och lämnade pressmeddelanden finns tillgängliga från och med publicerings-tillfället på Feelgoods webbplats www.feelgood.se under fliken Investerare/Rapporter. På webb-platsen finns också möjlighet att anmäla om prenumeration av koncernens finansiella information.
 
Kontaktpersoner:
Johannes Cullberg, tf VD och koncernchef, 070-285 57 76
Claes Fägersten, ekonomidirektör, 070-750 55 77
 
 
 
- - - - - - - - - - - - - - - - -
 
Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att delårsrapporten ger en rättvisande översikt av företagets och koncernens verksamhet, ställning och resultat samt beskriver de väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som företaget och de företag som ingår i koncernen står inför.
 
 
Stockholm den 30 augusti 2007
 
 
Feelgood Svenska AB (publ)
 
 Uwe Löffler
Eva Fernvall
Rolf Lundström
Eric Norlander
Ledamot, ordförande
Ledamot 
Ledamot
Ledamot
 
 Kent Torwald
Monica Engström
Claes Westberg
Johannes Cullberg
Ledamot,  vice ordf
Ledamot, arbetstagarrepresentant
Ledamot, arbetstagarrepresentant
Verkställande
direktör
 
 
 
Feelgood är en strategisk samarbetspartner i hälsofrågor och en ledande aktör inom svensk företagshälsovård. Med vår helhetssyn på hälsa ser vi till att dina medarbetare är friska och trivs på jobbet. Vi identifierar, analyserar och eliminerar orsakerna till ohälsan. Som kund hos oss får du tillgång till en rikstäckande företagshälsovård med ett brett utbud av kompetenser. Vårt mål är att med hjälp av friska idéer ha Sveriges friskaste kunder!
 
Hela rapporten inklusive tabeller kan laddas ner från medföljande länk:

Om oss

Feelgood är Sveriges ledande hälsoföretagVi finns över hela Sverige med ca 500 medarbetare och levererar hälsotjänster på nära 200 orter över hela landet. Koncernen Feelgoods verksamhet spänner över flera områden: företagshälsa, träning och sjukgymnastik. Företaget grundades 1995 och är noterat på Nasdaq Stockholm lista över små bolag. Vi erbjuder ett brett spektrum av hälsotjänster till företag, organisationer och privatpersoner. Vårt motto är att satsningar på hälsa ska vara en lönsam investering genom ökad produktivitet och sänkta kostnader för ohälsa för företag och ökad livskvalitet för privatpersoner.

Prenumerera