Feelgood: Bokslutskommuniké 2012

Fokus på kärnverksamheten

Belopp i Mkr 3 mån okt-dec
2012
3 mån okt-dec 2011 12 mån jan-dec 2012 12 mån jan-dec 2011
Nettoomsättning 168,5 181,0 639,8 641,8
Rörelseresultat (EBIT) -4,7 6,3 19,8 12,9
Nettoresultat (EBT) -5,1 5,2 17,0 9,1
Resultat per aktie, kr -0,04 0,05 0,18 0,10

1 oktober – 31 december 2012

Fjärde kvartalet i sammandrag

Belopp inom parentes avser, om inte annat anges, motsvarande värden föregående år.

 • Nettoomsättning för fjärde kvartalet uppgick till 168,5 Mkr (181,0).
 • Rörelseresultat (EBIT) uppgick till -4,7 Mkr (6,3).
 • Resultat per aktie uppgick till -0,04 kr (0,05).
 • Intäktsfört stimulansbidrag har halverats och uppgick till 2,7 Mkr (5,4), motsvarande 1,6 procent (3,0) av nettoomsättningen.
 • Engångsposter i form av avgångsvederlag belastade resultatet med 1,5 Mkr (4,7).
 • I november öppnade Feelgood sin tredje vårdcentral, belägen på Grev Turegatan i Stockholm. Uppstart och utveckling av de tre vårdcentralerna belastar resultatet med 4,8 Mkr (2,5).

1 januari – 31 december 2012

Året i sammandrag

Belopp inom parentes avser, om inte annat anges, motsvarande värden föregående år.

 • Nettoomsättningen för året uppgick till 639,8 Mkr (641,8). Totala intäkter för året uppgick till 657,7 Mkr (641,8).
 • Nettoomsättningen ökade med 2,6 procent till 625,2 Mkr (609,6), justerat för den i maj avyttrade verksamheten.
 • Rörelseresultat (EBIT) uppgick till 19,8 Mkr (12,9).
 • Resultat per aktie uppgick till 0,18 kr (0,10).
 • Intäktsfört stimulansbidrag har minskat med 15,8 Mkr och uppgick till 22,4 Mkr (38,2), motsvarande 3,5 procent (6,0) av nettoomsättningen.
 • Engångsposter som påverkar resultatet är realisationsvinst om 15,9 Mkr (0,0) samt avgångsvederlag om 5,0 Mkr (4,7).
 • Nettoskulden har under året minskat med 29,4 Mkr och soliditeten förbättrats från 29,2 procent till 36,8.
 • I maj tillträdde f.d. styrelseordförande Fredrik Thafvelin som bolagets vd och Christoffer Lundström som styrelseordförande.
 • Under året öppnade Feelgood två vårdcentraler, en i Göteborg och en i Stockholm. Uppstart och utveckling av de tre vårdcentralerna belastar resultatet med 10,5 Mkr (6,1).


”För helåret hade bolaget en till växt om 2,6 procent justerat för den i maj sålda verksamheten. Rörelsemarginalen förstärktes något till 3 procent (2) och nettoskulden minskade med 30 Mkr, vilket är ett styrketecken med tanke på konjunkturen och att detta varit ett år fyllt av viktiga, framtidsorienterade förändringar för Feelgood. De varsel som lagts hos våra kunder, sett över Sverige som helhet, har inte påverkat Feelgood annat än marginellt. Det bekräftar vår bild av att den företagshälsa vi erbjuder har fått högre status i företagens prioriteringar.”

Utdrag ur kommentar av Feelgoods vd Fredrik Tafvelin.


Kontaktpersoner

Fredrik Thafvelin, Vd och koncernchef, 0709-19 12 00.
Joachim Morath, ekonomidirektör, 0702-13 08 23.

Informationen i denna bokslutskommuniké är sådan som Feelgood ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknad och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 22 februari 2013 kl 8.00.

Om oss

Feelgood är Sveriges ledande hälsoföretagVi finns över hela Sverige med ca 500 medarbetare och levererar hälsotjänster på nära 200 orter över hela landet. Koncernen Feelgoods verksamhet spänner över flera områden: företagshälsa, träning och sjukgymnastik. Företaget grundades 1995 och är noterat på Nasdaq Stockholm lista över små bolag. Vi erbjuder ett brett spektrum av hälsotjänster till företag, organisationer och privatpersoner. Vårt motto är att satsningar på hälsa ska vara en lönsam investering genom ökad produktivitet och sänkta kostnader för ohälsa för företag och ökad livskvalitet för privatpersoner.

Prenumerera

Dokument & länkar