Feelgood: Delårsrapport januari - september 2001

PERIODEN I SAMMANDRAG
- Resultat efter finansiella poster uppgår till -71.937 tkr (f å -24.142).
- Försäljningen ökade till 305.735 tkr (f å 208.750).
- Fortsatt omstruktureringsarbete.
- Nya och omfattande kundavtal.
- Beslut om nyemission.


Vi accentuerar än mer det rationaliseringsprogram som påbörjats under året. Programmet har under gångna kvartalet utökats med kostnadsbesparingar avseende såväl centrala som operativ verksamhet. Från och med september görs också en reduktion av chefsnivåerna inom bolaget i syfte att skapa lägre kostnader och en högre effektivitet. Flera lönsamma enheter inom Feelgood är sedan tidigare organiserade enligt denna chefsstruktur. Flera lönsamma enheter inom Feelgood är sedan tidigare organiserade enligt denna modell. Åtgärden innebär att hela Feelgood får en gemensam organisatorisk uppbyggnad.

NYA KUNDAVTAL
Kundtillströmningen är god och ett större antal strategiska kundavtal är skrivna inför 2002. Avtal har bl.a. tecknats med KTH (Kungliga Tekniska Högskolan), Allingsås kommun och Intentia som tillsammans representerar 8.000 anställda med ett beräknat försäljningsvärde om 10 miljoner. Feelgood har också som en av två leverantörer tecknat ett ramavtal med Telia. Ramavtalets årliga värde beräknas uppgå till ca 12-15 miljoner kronor.

FÖRSÄKRING
Hälsoförsäkringens försäkrings- och skadesystem liksom utbildningen av berörd personal är klar och vi inväntar nu finansinspektionens godkännande.

NYEMISSION
Vid extra bolagsstämma i Feelgood den 13 september 2001 beslutades att genomföra en ökning av aktiekapitalet genom nyemission för att stärka bolagets finansiella ställning och förbättra bolagets likviditet. Förestående lansering av sjukvårdsförsäkringen kräver också en stabil finansiell situation.
Styrelsen bedömer att pågående nyemission är tillräcklig för att skapa finansiellt utrymme för nödvändiga strukturåtgärder samt att dessa åtgärder gör att bolaget når ett positivt kassaflöde och resultat.

PROGNOS
Koncernledningen har tidigare ställt i utsikt att ett positivt rörelseresultat kan komma att uppnås under andra halvåret. Rörelseresultatet under kvartal fyra, som säsongsmässigt är starkt, kommer att vara positivt. Denna prognos stärks av resultatutvecklingen under september månad. Däremot kommer rörelseresultatet i kvartal fyra inte att fullt ut balansera förlusten från kvartal tre vilket innebär att rörelseresultatet för sista halvåret blir negativt.CARL-HENRIK SÖDERSTRÖM
Verkställande direktör och koncernchef


Hela delårsrapporten inklusive tabeller kan laddas ner från medföljande länk.

För frågor och information kontakta: <br > <br >Carl-Henrik Söderström, VD <br >Tel: 08-545 810 21 <br >Mobil: 0703-68 98 02 <br >E-post: carlhenrik.soderstrom@feelgood.se <br > <br >Thomas Ådén <br >Finansdirektör <br >Tel: 08-545 810 12 <br >Mobil: 0709-54 44 41 <br >E-post: thomas.aaden@feelgood.se

Om oss

Feelgood är Sveriges ledande hälsoföretagVi finns över hela Sverige med ca 500 medarbetare och levererar hälsotjänster på nära 200 orter över hela landet. Koncernen Feelgoods verksamhet spänner över flera områden: företagshälsa, träning och sjukgymnastik. Företaget grundades 1995 och är noterat på Nasdaq Stockholm lista över små bolag. Vi erbjuder ett brett spektrum av hälsotjänster till företag, organisationer och privatpersoner. Vårt motto är att satsningar på hälsa ska vara en lönsam investering genom ökad produktivitet och sänkta kostnader för ohälsa för företag och ökad livskvalitet för privatpersoner.