Feelgood: Delårsrapport januari - september 2007

Feelgood Svenska AB (publ), 556511-2058
 
Belopp inom parentes avser, om inte annat anges, motsvarande värden föregående år.
 
 
Nio månader i sammandrag
- Nettoomsättningen uppgick till 335,9 (333,0) Mkr
- Resultatet efter skatt förbättrades till 0,2 (-12,8) Mkr
- Resultatet per aktie var 0,0 (-0,15) kr
- Soliditeten förbättrades till 33% (27%)
- Tidigare bedömning om ett årsresultat om minst 20 Mkr kommer inte att uppnås. Dock kvarstår bedömningen att bolaget kommer att redovisa sitt bästa årsresultat någonsin
 
Tredje kvartalet i sammandrag
- Nettoomsättningen uppgick till 88,4 (88,6) Mkr
- Resultatet efter skatt uppgick till -8,0 (-8,4) Mkr
- Resultatet per aktie var -0,10 (-0,10) kr
 
VD's kommentar
Det tredje kvartalet är Feelgoods och branschens svagaste period, och 2007 utgör tyvärr inget undantag. För Feelgood blev augusti och september svagare än planerat med ovanligt stor andel senarelagda beställningar. Därtill har Feelgoods resultat belastats med höga konsultkostnader gällande företagsförvärv som inte blivit av. Nedgången i augusti och september var oväntat stor, men min bedömning är att detta inte är ett tecken på en permanent nedgång i marknaden utan skall ses som tillfällig.
Tillströmningen av nya kunder har ökat, vilket är glädjande. Feelgood har tecknat ramavtal med Verket för Högskoleserivce (VHS), vilket är en av de viktigaste upphandlingarna i branschen. Feelgood står dessutom väl rustat inför regeringens principförslag om en utökad företagshälsovård i årets budgetproposition vilket innebär ett tillskott för branschen på 3,4 Mdr under en treårsperiod med start 2008.
Sammantaget vill jag betona att Feelgood, trots nedgången under det tredje kvartalet, är inne i en positiv trend med en resultatförbättring för perioden mot föregående år med 13 Mkr.
 
Omsättning och resultat före skatt (EBT)

 
(Mkr)
Q1
Q2
Q3
Q4
2007
124,8
5,6
 
122,7
2,4
 
88,4
-8,2
 
 
 
2006
125,7
2,4
 
118,7
-7,1
 
88,6
-8,6
 
130,4
13,3
2005
104,8
3,1
 
112,0
4,0
 
90,3
-1,5
 
125,8
2,8
 

Investeringar
Koncernens nettoinvesteringar i anläggningstillgångar uppgick till 3,0 (24,7) Mkr.
 
Finansiell ställning och kassaflöde
Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 16,0 (-4,3) Mkr.
Koncernens nettoskuld vid periodens utgång har minskat till 37,9 (49,5). Koncernens likvida medel uppgick till 6,7 (4,2) Mkr. Koncernen hade vid periodens utgång 44,5 (53,7) Mkr i ränte-bärande skulder. Disponibla likvida medel inklusive outnyttjad del av beviljad checkräkningskredit uppgick till 23,7 (18,5) Mkr.
Under niomånadersperioden har koncernens nettoskuld minskat med 12,9 Mkr jämfört med årsskiftet.
Koncernen har outnyttjade skattemässiga förlustavdrag om 194 Mkr. Viss del av dessa är redovisade i balansräkningen med 22 Mkr (uppskjuten skattefordran).
Eget kapital 2007-09-30 uppgick i koncernen till 74,4 (64,7) Mkr, och soliditeten till 33,3 (27,0) %.
 
Nyemissioner och bemyndiganden
Inga nyemissioner har registrerats under perioden.
Årsstämman 2007 bemyndigade styrelsen att utge högst 4 000 000 aktier motsvarande en utspädning om mindre än fem procent. Motivet till bemyndigandet är att bolaget skall ges möjlighet att vid ett eventuellt företagsförvärv kunna betala hela eller delar av köpeskillingen med bolagets aktier. Bemyndigandet har inte utnyttjats.
Registrerat aktiekapital per 2007-09-30 uppgår till 104 925 463:75 kronor fördelat på 83 940 371 aktier.
 
Personal
Medelantalet anställda uppgick under perioden till 549 (573).
 
Moderbolaget
Moderbolaget Feelgood Svenska Aktiebolag (publ) bedriver verksamhet i form av koncernledande funktioner. Moderbolagets nettoomsättning för perioden uppgick till 7,6 (0,7) Mkr. Hela summan är fakturering till dotterbolag. Resultat efter skatt uppgick till -11,2 (-34,7) Mkr.
Investeringarna uppgick till 0,1 (16,7) Mkr. Moderbolagets likvida medel uppgick vid rapport-periodens utgång till 0,0 (0,0) Mkr. Disponibla likvida medel inklusive beviljad checkräkningskredit uppgick till 1,4 (5,5) Mkr.
Moderbolagets resultat- och balansräkning i sammandrag redovisas på sid 8.
 
Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer
Inga väsentliga förändringar av moderbolagets och koncernens risker och osäkerhetsfaktorer har skett under perioden. Se vidare i årsredovisningens för 2006 förvaltningsberättelse (sid 17) och noter 37 och 38.
 
Framtidsutsikter
Bedömningen kvarstår att bolaget kommer att redovisa högre omsättning än 2006 och det bästa årsresultatet efter finansnetto någonsin. Emellertid innebär det svaga resultatet under det tredje kvartalet, i kombination med höga kostnader i samband med utredningar och analyser i förvärvsprocesser, att tidigare bedömning om ett resultat om lägst 20 Mkr inte kommer att uppnås.
Redovisningsprinciper
Delårsrapporten har upprättats i enlighet med IAS 34 Delårsrapportering. Samma redovisnings-principer och beräkningsgrunder har använts i delårsrapporten som i den senaste årsredovis-ningen.
 

Revisorns granskning
Delårsrapporten har inte varit föremål för revisorns granskning.
 
Kommande rapporttillfällen
Bokslutskommuniké för år 2007 publiceras den 19 februari 2008.
 
Årsstämma 2008
Årsstämma 2008 hålls i Stockholm den 15 maj.
 
Nomineringskommitté
I enlighet med årsstämmobeslut den 22 maj 2007 har nomineringskommitté inför styrelseval vid årsstämman 2008 utsetts. Kommittén är utsedd bland bolagets största aktieägare och består, förutom av styrelsens ordförande Uwe Löffler, av Christoffer Lundström (Provobis Holding AB), Ulf Strömsten (Catella Kapitalförvaltning AB) och Torsten Söderberg (Syoto AB).
 
Övrig information
Ekonomiska rapporter och lämnade pressmeddelanden finns tillgängliga från och med publicerings-tillfället på Feelgoods webbplats www.feelgood.se under fliken Investerare/Rapporter. På webb-platsen finns också möjlighet att anmäla om prenumeration av koncernens finansiella information.
 
Informationen i denna delårsrapport är sådan som Feelgood skall offentliggöra enligt lagen om börs- och clearingverksamhet och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 25 oktober 2007 kl 13.
 
Kontaktpersoner:
Johannes Cullberg, tf VD och koncernchef, 070-285 57 76
Claes Fägersten, ekonomidirektör, 070-750 55 77
 
 
 
- - - - - - - - - - - - - - - - -
 
Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att delårsrapporten ger en rättvisande översikt av företagets och koncernens verksamhet, ställning och resultat samt beskriver de väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som företaget och de företag som ingår i koncernen står inför.
 
 
Stockholm den 25 oktober 2007
 
 
Feelgood Svenska AB (publ)

Uwe Löffler
Eva Fernvall
Rolf Lundström
Eric Norlander
Ledamot, ordförande      
Ledamot
Ledamot                          
 Ledamot
 
 
 
 
Kent Torwald
Monica Engström
Claes Westberg
Johannes Cullberg
Ledamot, vice ordf
Ledamot, arbetstagar-
representant
Ledamot, arbetstagar-
representant
Verkställande
 direktör
 
 
Hela rapporten inklusive tabeller kan laddas ner från medföljande länk:

Om oss

Feelgood är Sveriges ledande hälsoföretagVi finns över hela Sverige med ca 500 medarbetare och levererar hälsotjänster på nära 200 orter över hela landet. Koncernen Feelgoods verksamhet spänner över flera områden: företagshälsa, träning och sjukgymnastik. Företaget grundades 1995 och är noterat på Nasdaq Stockholm lista över små bolag. Vi erbjuder ett brett spektrum av hälsotjänster till företag, organisationer och privatpersoner. Vårt motto är att satsningar på hälsa ska vara en lönsam investering genom ökad produktivitet och sänkta kostnader för ohälsa för företag och ökad livskvalitet för privatpersoner.