Feelgood: Delårsrapport januari-september 2003

(org. nr 556511-2058)
 
Belopp inom parentes avser såvitt inte annat anges motsvarande värden föregående år.
 
PERIODEN I SAMMANDRAG
  • Rörelseresultat före avskrivningar förbättrades till 9,3 (-40,7) Mkr.
  • Resultat efter finansiella poster förbättrades till -10,0 (-66,5) Mkr.
  • Nettoomsättningen uppgick till 299,4 (308,4) Mkr. Omsättningen för tredje kvartalet ökade med 6,5 % jämfört med föregående år.
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -6,1 (-33,4) Mkr.
  • Koncernen beräknas redovisa ett resultat efter finansnetto för år 2003 om -8 till -12 Mkr. Resultatförbättringen jämfört med föregående år beräknas därmed uppgå till ca 80 Mkr.
  • Styrelsens och företagsledningens bedömning om ett resultat efter finansnetto år 2004 om lägst 15 Mkr kvarstår.
 

FÖRSÄLJNING OCH RESULTAT
Koncernens försäljningsintäkter uppgick till 299,4 (308,4) Mkr. Minskningen mot föregående år förklaras i huvudsak av att verksamheter med omsättning om ca 19 Mkr har avvecklats. För kvarvarande verksamhet uppgår omsättningsökningen till 3,4 %.
 
Rörelseresultatet före avskrivningar förbättrades till 9,3 (-40,7) Mkr, medan rörelseresultatet efter avskrivningar förbättrades till -7,7 (-60,3) Mkr. Resultat efter finansiella poster uppgick till -10,0 (-66,5) Mkr. Resultatförbättringen har medfört att kassaflödet från den löpande verksamheten för perioden har förbättrats till -6,1 (-33,4) Mkr. Resultatförbättringen mot föregående år beror främst på genomförda besparingsprogram. Arbetet med att ytterligare öka produktiviteten och minska kostnaderna fortsätter. För de nio första månaderna har produktiviteten mätt som omsättning per anställd ökat med 10 %, från 460 till 506 Tkr.
 
Perioden juli till september är den del av året där kunder och personal har de största semesteruttagen. Denna säsongsvariation medför att det tredje kvartalet för branschen är den sämsta under året.
 
REDOVISNINGSPRINCIPER
Delårsrapporten har upprättats i enlighet med RR 20 om delårsrapportering och med tillämpning av samma redovisnings- och värderingsprinciper som i årsredovisningen 2002, samt de nya rekommendationer som trätt i kraft 2003. Tillämpningen av de nya rekommendationerna har inte haft någon väsentlig påverkan på redovisningen.
 
INVESTERINGAR
Koncernens investeringar i anläggningstillgångar uppgick till 4,0 (4,1) Mkr.
 
FINANSIELL STÄLLNING
Koncernens likvida medel uppgick vid periodens utgång till 7,3 (49,9) Mkr. Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -6,1 (-33,4) Mkr. Från årsskiftet har amorteringar av skulder till kreditgivare skett med 10,1 (5,7) Mkr. Disponibla likvida medel inklusive checkräkningskredit uppgick per 2003-09-30 till 15,8 (52,3) Mkr. Av bolagets beviljade checkräkningskrediter om 14,8 Mkr var vid bokslutstillfället 6,4 Mkr utnyttjat. Eget kapital uppgick i koncernen till 48,5 (42,6) Mkr, och soliditeten var 24,3 (16,6) %.
 

PERSONAL
Medelantalet årsanställda under perioden uppgick till 591 (670). Minskningen av årsanställda har sin främsta orsak i att verksamheter har avvecklats i samband med genomförda åtgärdsprogram.
 
MODERBOLAGET
Moderbolaget Feelgood Svenska Aktiebolag (publ) bedriver verksamhet i form av koncernledande funktioner samt försäljning till rikstäckande kunder. Moderbolagets nettoomsättning för perioden uppgick till 11,7 (5,5) Mkr. Resultat före dispositioner och skatt uppgick till -26,9 (-39,2) Mkr. Eget kapital vid periodens utgång uppgick till 77,0 (96,4) Mkr. Investeringar i anläggningstillgångar uppgick till 1,0 (2,1) Mkr. Investeringarna består i huvudsak av datasystem och datautrustning. Moderbolagets likvida medel uppgick vid rapportperiodens utgång till 0,1 (32,4) Mkr.
 
VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER RAPPORTPERIODENS UTGÅNG
 
Verksamheten i Feelgood Equipment AB har avyttrats
Feelgood har träffat ett avtal om överlåtelse av rörelsen i Feelgood Equipment AB till Per Andersson i Västerås AB. Uppgörelsen innebär att Per Andersson i Västerås AB övertog verksamheten med verkan från den 1 oktober 2003. Feelgood Equipment AB omsatte under 2002 15 Mkr och redovisade ett rörelseresultat om -2,2 Mkr. I och med försäljningen har Feelgoods rörelsegren »Equipment» (handel med motionsutrustning) helt avvecklats. Försäljningen innebär en realisationsvinst om ca 0,3 Mkr under det fjärde kvartalet.
 
Feelgood center har öppnats i Linköping
Efter investeringar och ombyggnationer i hyrda lokaler på Storgatan i centrala Linköping, invigdes den 10 oktober ett Feelgood Center på 2 600 kvm. Detta är första enheten där kunder i samma lokaler, erbjuds Feelgoods hela tjänsteutbud, bestående av företagshälsovård, hälso- och sjukvård, arbetsmiljö, rehabilitering och friskvård.
 
UTSIKTER FÖR HELÅRET
Styrelsens och företagsledningens bedömning är koncernens resultat efter finansnetto för år 2003 kommer att uppgå till -8 till -12 Mkr. Bedömningen om ett resultat efter finansnetto år 2004 om lägst 15 Mkr kvarstår.
 

NOMINERINGSKOMMITTÉ
I enlighet med bolagsstämmobeslut från den 7 maj 2003 har nomineringskommitté inför styrelseval vid ordinarie bolagsstämma 2004 utsetts. Kommittén består utav styrelsens ordförande Uwe Löffler, Christoffer Lundström samt Kurth Augustson.
 
Stockholm den 5 november 2003
 
Styrelsen
 
 
 
 
Denna delårsrapport har ej varit föremål för granskning av bolagets revisor.
 
Kontaktpersoner
 
Morten Werner, VD och koncernchef
Tfn: 08-545 810 00
Mobil: 0706-36 25 25
 
Thomas Ådén, Finanschef
Tfn: 08-545 810 00
Mobil: 0709-54 44 41
 
 
Bokslutskommuniké 2003 18 februari, 2004 
 
 
Bolagets ekonomiska information kommer att lämnas enligt följande:

Feelgood är ett av Sveriges ledande hälsoföretag och finns etablerat på 52 platser. Antalet årsanställda uppgår till ca 600. Affärsidén är att genom friska idéer förbättra företags och organisationers konkurrensförmåga, långsiktiga lönsamhet och attraktionsvärde. <!-- hugin-supplied --><br> <!-- hugin-supplied --><br> Feelgood är en rikstäckande leverantör av förebyggande hälsovård och riktar sig i första hand till företag och organisationer som aktivt satsar på att hålla sina medarbetare friska och sunda. Företaget riktar sig också till privatpersoner när det gäller fysioterapi, träning och motion. Tjänsteutbudet kännetecknas av ett genuint engagemang och en djup kunskap om hur människor påverkas av omgivning och miljö. Feelgoods helhetssyn baseras på sjukvård, rehabilitering, träning, friskvård och hälsovård.

Om oss

Feelgood är Sveriges ledande hälsoföretagVi finns över hela Sverige med ca 500 medarbetare och levererar hälsotjänster på nära 200 orter över hela landet. Koncernen Feelgoods verksamhet spänner över flera områden: företagshälsa, träning och sjukgymnastik. Företaget grundades 1995 och är noterat på Nasdaq Stockholm lista över små bolag. Vi erbjuder ett brett spektrum av hälsotjänster till företag, organisationer och privatpersoner. Vårt motto är att satsningar på hälsa ska vara en lönsam investering genom ökad produktivitet och sänkta kostnader för ohälsa för företag och ökad livskvalitet för privatpersoner.