Feelgood: Nuvarande VD avgår och tf VD utses samt emissionsbeslut

Feelgood är ett rikstäckande svenskt hälsoföretag med ca 700 anställda. Genom att erbjuda ett komplett utbud inom hälsa och sjukvård står Feelgood för ett nytt förhållningssätt till hälso- och sjukvårdsområdet. Ett helhetsperspektiv där vi verkar i det breda fältet mellan ohälsa och hälsa. Våra arbetsmetoder bygger på kombinationen mellan friskvård och sjukvård, rehabilitering eller hälsovård.

Vid dagens styrelsemöte i Feelgood Svenska AB (publ) beslutades att Carl-Henrik Söderström lämnar sin befattning som verkställande direktör i bolaget. Arbetet inleds omedelbart med att rekrytera ny vd. Tills vidare tillförordnas nuvarande finansdirektören Thomas Ådén till vd i moderbolaget Feelgood Svenska AB (publ.).
 
För att förstärka bolagets operativa ledning har styrelsen utsett ordföranden Uwe Löffler, som invaldes i styrelsen vid bolagsstämman den 28 juni 2002, till arbetande styrelseordförande fram till dess att ny vd blir installerad.
 
Vidare beslutades att, med anledning av den beslutade nyemissionen och för färdigställande av det prospekt som skall distribueras den 23 augusti 2002, tidigarelägga bolagets delårsrapport för perioden januari - juni 2002 till den 12 augusti 2002 (tidigare meddelat den 31 augusti 2002). 
 
Vid den förestående nyemissionen om högst 47.065.824 aktier med företrädesrätt till teckning för aktieägarna kommer teckningsrätterna att skiljas av så att aktierna i Feelgood från och med den 16 augusti 2002 handlas exklusive teckningsrätt. Handel med teckningsrätter sker under tiden 26 augusti till 3 september 2002.
 
Avstämningsdag för avskiljande av teckningsrätterna i nyemissionen är den 20 augusti 2002. Teckningstiden för nyemissionen löper under tiden 26 augusti till 6 september 2002. En gammal aktie ger rätt till teckning av två nya aktier till emissionskurs 1,50 kr per tecknad aktie. Prospektet beräknas vara aktieägarna i Feelgood tillhanda den 23 augusti 2002.
 
Styrelsen tog också ett emissionsbeslut om 8.009.373 aktier att riktas till fordringsägare avseende tilläggs- och slutlikvider för tidigare förvärvade bolag. Aktierna emitteras ur det bemyndigande om 15.000.000 aktier som beslutades vid bolagsstämman den 28 juni 2002. Kapitaltillskottet sker genom kvittning av fordringar om 14.016.403 kr, vilket tillförs det egna kapitalet. Emissionskursen har fastställts till 1,75 kronor. Tidpunkt för konvertering sker tidigast den 15 september och senast den 31 oktober. Efter konvertering och full teckning av den förestående företrädesemissionen uppgår antalet aktier till 78.608.109 stycken.
Tidigare angivet fordringsbelopp om 16,9 Mkr har kunnat minskats genom att delar av fordringsbeloppen kvittats mot Feelgoods motfordringar.
 
 
 
Feelgood Svenska AB (publ)
Styrelsen

Kontaktperson: <!-- hugin-supplied --><br> <!-- hugin-supplied --><br> Uwe Löffler <!-- hugin-supplied --><br> Tel: 031-80 40 55 <!-- hugin-supplied --><br> Mobil: 0708-11 49 72

Om oss

Feelgood är Sveriges ledande hälsoföretagVi finns över hela Sverige med ca 500 medarbetare och levererar hälsotjänster på nära 200 orter över hela landet. Koncernen Feelgoods verksamhet spänner över flera områden: företagshälsa, träning och sjukgymnastik. Företaget grundades 1995 och är noterat på Nasdaq Stockholm lista över små bolag. Vi erbjuder ett brett spektrum av hälsotjänster till företag, organisationer och privatpersoner. Vårt motto är att satsningar på hälsa ska vara en lönsam investering genom ökad produktivitet och sänkta kostnader för ohälsa för företag och ökad livskvalitet för privatpersoner.

Prenumerera