Feelgood Svenska AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari – 31 december 2017

Belopp i mkr  Okt-dec 2017  Okt-dec 2016  Jan-dec 2017  Jan-dec 2016 
Nettoomsättning  199,6  177,1  682,7  627,0 
Resultat före avskrivningar (EBITDA)  22,6  16,1  40,1  31,8 
Rörelseresultat (EBIT)  20,8  14,4  32,9  24,7 
Nettoresultat (EBT)  20,4  14,0  31,8  23,3 
Resultat per aktie före utspädning  0,15  0,16  0,23  0,26 
Resultat per aktie efter utspädning  0,15  0,16  0,23  0,26 

VD-kommentar
”Fjärde kvartalet blev en stark avslutning på ett mycket bra år för Feelgood, företagets bästa hittills. Omsättningen ökade kraftigt vilket även fick genomslag i en markant resultatförbättring. Utvecklingen är en följd av ett långsiktigt arbete och en tydlig plan. Samtidigt har vi kunnat genomföra flera viktiga framtidssatsningar.”
Utdrag ur VD och koncernchef Joachim Moraths kommentar till rapporten 

Fjärde kvartalet i sammandrag
Belopp inom parentes avser, om inte annat anges, motsvarande värden föregående år.

 • Nettoomsättning för fjärde kvartalet uppgick till 199,6 mkr (177,1) motsvarande en omsättningstillväxt om 12,7 procent.
 • Resultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 22,6 mkr (16,1).
 • Rörelseresultat (EBIT) uppgick till 20,8 mkr (14,4).
 • Resultat per aktie före utspädning uppgick till 0,15 kr (0,16).
 • Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 0,15 kr (0,16).

Året i sammandrag
Belopp inom parentes avser, om inte annat anges, motsvarande värden föregående år.

 • Nettoomsättning för året uppgick till 682,7 mkr (627,0) motsvarande en omsättningstillväxt om 8,9 procent.
 • Resultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 40,1 mkr (31,8).
 • Rörelseresultat (EBIT) uppgick till 32,9 mkr (24,7).
 • Resultat per aktie före utspädning uppgick till 0,23 kr (0,26).
 • Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 0,23 kr (0,26).
 • Från 2016 är bolagets skattefordran fullt aktiverad i balansräkningen. Under 2017 har bolaget utnyttjat 8,1 mkr av dessa vilket belastat resultatet som skattekostnad. Effekten av detta påverkar resultatet med -0,11 kr per aktie (före utspädning) jämfört med 2016.
 • Styrelsen föreslår en utdelning om 0,08 kr (0,05) per aktie för verksamhetsåret 2017. 

Kontaktpersoner
Joachim Morath, VD och koncernchef, 0702-13 08 23, joachim.morath@feelgood.se
Cecilia Höjgård Höök, CFO, 0700-92 24 84, cecilia.hojgard-hook@feelgood.se

Denna information är sådan information som Feelgood AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom verkställande direktörens försorg, för offentliggörande den 15 februari 2018 kl. 08:00 CET.

Taggar:

Om oss

Feelgood är Sveriges ledande hälsoföretagVi finns över hela Sverige med ca 500 medarbetare och levererar hälsotjänster på nära 200 orter över hela landet. Koncernen Feelgoods verksamhet spänner över flera områden: företagshälsa, träning och sjukgymnastik. Företaget grundades 1995 och är noterat på Nasdaq Stockholm lista över små bolag. Vi erbjuder ett brett spektrum av hälsotjänster till företag, organisationer och privatpersoner. Vårt motto är att satsningar på hälsa ska vara en lönsam investering genom ökad produktivitet och sänkta kostnader för ohälsa för företag och ökad livskvalitet för privatpersoner.