Fennovoima fick ett starkt stöd av kommunerna

Fennovoima har nu alla tre placeringskommunernas stöd. Simo som ligger i Lapplands län stöder Fennovoimas kärnkraftsbygge i Karsikko i Simo kommun. Fennovoima fick igår den 15 juni ett positivt utlåtande av kommunfullmäktige i Simo. Beslutet togs med rösterna 14-7 och var ett svar på Arbets- och näringsministeriets begäran om utlåtande. Simo kommun underströk i sitt utlåtande bl.a. Fennovoimas inverkan på sysselsättningsgraden. Kemi-Torneå området har lidit av ständig bortflyttning och arbetslösheten har börjat öka. De två andra alternativa kommunerna Strömfors och Pyhäjoki kommunfullmäktige har redan gett sina positiva utlåtanden om Fennovoimas principbeslutsansökan som lämnades in i januari. Att få kommunernas godkännande är för det år 2007 grundade Fennovoima den hittills viktigaste mellanetappen. Placeringskommunens utlåtande är avgörande eftersom ett positivt bemötande är ett villkor för förverkligandet av projektet i kommunen. Fennovoima fortsätter planläggningen och den tekniska planeringen i all tre kommuner. På hösten ger Strålsäkerhetscentralen sin egen bedömning om placeringsorternas ändamålsenlighet. Nästan alla Pyhäjokis, Strömfors och Simos grannkommuner gav ett positivt utlåtande om Fennovoimas principbeslutsansökan. Placeringsorten och också det kringliggande ekonomiska området drar nytta av kommunalskatteintäkterna som byggprojektet medför. Som mest sysselsätts flera tusen personer. Fennovoimas följande mål är att få ett positivt principbeslut av statsrådet. Beslutet väntas i början av 2010. Statsrådets beslut kräver ett fastställande av riksdagen. Den slutliga placeringsorten väljer Fennovoima på basen av statsrådets beslut. Byggnadsarbetet på den valda orten påbörjas år 2012. Arbets- och näringsministeriet begärde utlåtanden om Fennovoimas principbeslutsansökan av ca 80 olika myndigheter och andra sammanslutningar. Förutom de tillfrågade instanserna kunde alla som ville ta ställning till projektet. Utlåtandetiden gick ut igår. Man kan bekanta sig med de redan inlämnade utlåtandena på ministeriets hemsida:http://www.tem.fi/index.phtml?s=3259

Prenumerera