Ferronordic Machines AB (publ) Delårsrapport januari – juni 2017 och uppdaterade finansiella mål, inklusive utdelningspolicy

Pressmeddelande

Stockholm den 23 augusti 2017 

YTTERLIGARE ETT STARKT KVARTAL MED FORTSATT SNABB TILLVÄXT

ANDRA KVARTALET 2017

 • Nettoomsättningen ökade 94% (57% ökning i rubel) till 785 MSEK (405 MSEK)
 • Rörelseresultatet ökade till 62 MSEK (26 MSEK)
 • Rörelsemarginalen uppgick till 7,9% (6,4%)
 • EBITDA uppgick till 67 MSEK (36 MSEK)
 • Periodens resultat uppgick till 51 MSEK (20 MSEK)
 • Resultatet per stamaktie ökade till 3,61 SEK (0,66 SEK)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 147 MSEK (81 MSEK)

JANUARI - JUNI 2017                                                  

 • Nettoomsättningen ökade 87% (46% ökning i rubel) till 1 335 MSEK (715 MSEK)
 • Rörelseresultatet ökade till 100 MSEK (43 MSEK)
 • Rörelsemarginalen uppgick till 7,5% (6,0%)
 • EBITDA uppgick till 112 MSEK (63 MSEK)
 • Periodens resultat uppgick till 80 MSEK (34 MSEK)
 • Resultatet per stamaktie ökade till 5,21 SEK (0,84 SEK)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 184 MSEK (125 MSEK)
 MSEK  Andra kvartalet 2017  Andra kvartalet 2016  Första halvåret 2017  Första halvåret 2016 
Nettoomsättning  785 405 1 335 715
EBITDA  67 36 112 63
Rörelseresultat  62 26 100 43
Periodens resultat 51 20 80 34
Nettoskuld/(Nettokassa) (293) (178) (293) (178)

KOMMENTARER AV LARS CORNELIUSSON, VD:

 • Den ryska marknaden för nya anläggningsmaskiner fortsatte att återhämta sig under kvartalet. Liksom första kvartalet växte marknaden under andra kvartalet med över 90% jämfört med samma period föregående år.
 • Även vår egen verksamhet fortsatte att utvecklas väl. Omsättningen under kvartalet ökade med nästan 100% medan resultatet mer än fördubblades. Trots en minskning av bruttomarginalen på nästan 5%-enheter lyckades vi utnyttja vår organisation effektivt och således öka rörelsemarginalen till 8%. Vi lyckades även åstadkomma ytterligare ett kvartal med starkt kassaflöde. Även om denna återhämtning förväntas fortsätta under året förväntar vi oss inte att tillväxten kommer vara lika exceptionell under andra halvåret, särskilt i jämförelse med den starka lönsamhet vi hade under tredje kvartalet förra året.
 • Omsättningen under de senaste tolv månaderna uppgår nu till 2,3 miljarder SEK, vilket endast är 0,2 miljarder SEK mindre än vår högsta omsättning någonsin på 2,5 miljarder SEK under 2013, och detta trots att marknaden under samma period var mindre än 40% av vad den var under 2013. Än viktigare är att vår justerade EBIT för de senaste tolv månaderna uppgår till 179 MSEK jämfört med en justerad EBIT om 89 MSEK under 2013. Detta visar på hur väl vår organisation utvecklats och förbättrat sin effektivitet.
 • Vi fortsätter också att genomföra vår strategi att expandera genom kompletterande produkter. I augusti utsågs vi till den officiella distributören av grävlastare från Mecalac i hela Ryssland. Detta är en genuin premiumprodukt som tillverkas med både lika och olika stora hjul, vilket ger oss möjlighet att adressera en dubbelt så stor marknad än vi hade möjlighet att adressera tidigare.
 • Givet att marknaden och bolagets resultat utvecklas starkare än förväntat har styrelsen beslutat att revidera de finansiella målen. Målsättningen är nu att tredubbla omsättningen från 2016 till 2021 med en rörelsemarginal om 7-9%. Samtidigt har styrelsen även antagit en utdelningspolicy enligt vilken ambitionen skall vara att minst 25 % av resultatet ska delas ut till stamaktieägarna (efter utdelning till preferensaktieägarna).
 • För att bibehålla den höga tillväxten och för att stödja bolagets fortsatta expansion har styrelsen och bolaget valt att fortsätta förberedelserna för en notering av stamaktierna på Nasdaq Stockholm. En notering skulle även ge preferensaktieägarna rätt att konvertera preferensaktier till stamaktier. Noteringen av stamaktierna förväntas ske under det andra halvåret 2017


Om Ferronordic 

Ferronordic är den auktoriserade återförsäljaren för Volvo Construction Equipment och Terex Trucks i Ryssland. Bolaget är även officiell återförsäljare för Dressta och Rottne i Ryssland. I vissa delar av Ryssland har Ferronordic även utsetts till eftermarknadsåterförsäljare för Volvo och Renault Trucks, samt återförsäljare för Volvo Penta. Ferronordic påbörjade sin verksamhet 2010 och har därefter expanderat i snabb takt över Ryssland. Bolaget är väl etablerat i samtliga federala distrikt med cirka 75 anläggningar och över 800 anställda. Ferronordics vision är att betraktas som det ledande service- och försäljningsföretaget på CIS-marknaderna. Preferensaktierna i Ferronordic Machines AB är noterade på Nasdaq First North Premier. Bolaget har utsett Avanza Bank AB som Certified Adviser.
www.ferronordic.com

För mer information, vänligen kontakta:

Anders Blomqvist, Finans- och ekonomidirektör samt IR-ansvarig, Tel: +46 8 5090 7280, eller e-post: anders.blomqvist@ferronordic.com.

Denna information är sådan information som Ferronordic Machines AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 23 augusti 2017, kl. 11:00. 

Taggar: